| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2013

Na podstawie  

-   art. 18 ust 2   pkt. 4, pkt. 9   lit. c), d) i   art. 61 ust 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.),  

-   art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i   art. 264 ust 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

-   art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z   2011r. Nr 197 poz.1172 )  

Rada Gminy w   Ślemieniu  

uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Określa się planowane dochody budżetu Gminy na rok 2013 w   łącznej kwocie 13 551 198,00zł, z   tego:  

a)   dochody bieżące w   kwocie 12 629 439,00zł,  

b)   dochody majątkowe w   kwocie 921 759,00zł,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą   Nr 1   .  

2.   W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody:  

a)   związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą   Nr 1a,  

§ 2.  

1.   Określa się planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2013 w   łącznej kwocie 14 611 178,00zł, z   tego:  

a)   wydatki bieżące w   kwocie 11 842 740,00zł,  

b)   wydatki majątkowe w   kwocie 2   768 438,00zł,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą   Nr 2.  

2.   W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki:  

a)   związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą   Nr 2a.  

§ 3.  

1.   Określa się planowany deficyt budżetu w   kwocie 1   059 980,00zł  

2.   Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu gminy z   następujących źródeł:  

-   kredyt w   wysokości 1   059 980,00zł  

zgodnie z   tabelą   Nr 3.  

§ 4.  

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w   kwocie 2   100 000,00zł z   następujących tytułów:  

-   z zaciągniętych kredytów w   kwocie: 2   100 000,00 zł  

zgodnie z   tabelą   Nr 3.  

§ 5.  

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w   kwocie 1   040 020,00 zł z   następujących tytułów:  

-   z zaciągniętych kredytów w   kwocie: 875 924,00 zł  

-   z zaciągniętych pożyczek w   kwocie: 164 096,00 zł  

zgodnie z   tabelą   Nr 3.  

§ 6.  

Określa się limit zobowiązań:  

-   z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00zł,  

-   na finansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 1   059 980,00zł,  

-   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu pożyczek i   kredytów w   kwocie 1   040 020,00zł,  

§ 7.  

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2013 w   wysokości 2   768 438,00zł zgodnie z   tabelą   Nr 4.  

§ 8.  

W planie dochodów określa się dochody z   tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 68 860,00 zł oraz w   planie wydatków określa się wydatki bieżące:  

-   na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   kwocie 67 860,00 zł,  

-   na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w   kwocie 1.000,00 zł.  

§ 9.  

W planie dochodów określa się dochody z   opłat za korzystanie ze środowiska w   kwocie 4   000,00 zł oraz w   planie wydatków określa się:  

-   wydatki bieżące w   kwocie 6   000,00zł na realizacje zadań związanych z   gospodarką odpadami.  

§ 10.  

-   W planie wydatków Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w   wysokości 12 000,00 zł, zgodnie z   tabelą   Nr 5.  

§ 11.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

1.   Ogólną w   wysokości - 62 000,00zł,  

2.   Celową w   wysokości - 34 000,00zł  

w tym:  

-   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 34 000,00 zł.  

§ 12.  

Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy Ślemień w   roku 2013” zgodnie z   Załącznikiem Nr 1.  

§ 13.  

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:  

1.   Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00 zł,  

2.   Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w   wysokości 1   059 980,00zł,  

3.   Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 1   040 020,00zł.  

§ 14.  

Upoważnia się Wójta Gminy:  

1.   Do dokonywania innych zmian w   planie wydatków budżetu niż określone w   art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

2.   Do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w   obrębie rozdziałów za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

§ 15.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Micor

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XXXIII/171/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1   Plan dochodów budżetu  

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr Nr XXXIII/171/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik1A.pdf

Tabela Nr 1A Dochody związane z   realizacją zadań zleconych  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr XXXIII/171/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2   Planowane wydatki budżetu  

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr Nr XXXIII/171/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik2A.pdf

Tabela Nr 2a Wydatki związane z   realizacją zadań zleconych  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr XXXIII/171/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela NR 3   ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I   ROZCHODÓW BUDŻETU  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr XXXIII/171/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4   Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w   2013 r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Nr XXXIII/171/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5   Wydatków jednostek pomocniczych na rok 2013 - wydatki na realizację zadań w   Gminie Ślemień  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Nr XXXIII/171/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 1   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu w   2013r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »