| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/216/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w ilości dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów, częstotliwości odbioru, parametrów pojemników w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków, zwanym dalej Regulaminem.

§ 3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z którym gmina Myszków zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów zwany operatorem, zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych uwzględniając warunki lokalne według ustalonego przez siebie harmonogramu, zaakceptowanego przez gminę Myszków, podanego do publicznej wiadomości i dostarczonego do każdego mieszkańca, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane są co najmniej 2 razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i co najmniej 3 razy w tygodniu w zabudowie wielolokalowej,

2) odpady zbierane selektywnie papier i tektura (w tym opakowania z papieru i tektury), metal, tworzywa sztuczne (w tym opakowania z tworzyw sztucznych), szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, opakowania wielomateriałowe– odbierane są co najmniej 1 raz w miesiącu,

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne - odbierane są nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji zieleni typu przycięte gałęzie, urobek z koszenia oraz liście odbierane są 2 razy w roku na zgłoszenie telefoniczne we wcześniej zamówionych u operatora pojemnikach. Czas realizacji zamówienie powinien wynosić 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Dopuszcza się dostarczenie ww. odpadów we własnym zakresie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanego PSZOK, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały.

5) świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - odbierane są nie rzadziej niż 2 razy w roku w sezonowych punktach selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa w § 9 niniejszej uchwały lub w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów zwanym PSZOK, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały,

6) wszystkie odpady zbierane selektywnie, o których mowa w Regulaminie, będą odbierane od właścicieli nieruchomości w PSZOK-u.

§ 5. Rodzaj i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości określa Regulamin.

§ 6. Odbiorowi odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów wymienionych w § 4 pkt 4 podlegają tylko te odpady, które zostały wystawione przed posesję w sposób niezagrażający ruchowi kołowemu i pieszemu (zabudowa jednorodzinna) oraz odpady zgromadzone w gniazdach przeznaczonych na gromadzenie odpadów (zabudowa wielolokalowa) z zastrzeżeniem § 7. W przypadku obszarów trudnodostępnych pojemniki i worki należy dostarczyć w miejsce na trasie poruszania się pojazdu operatora. Odstąpienie od tych wymagań może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia z operatorem.

§ 7. Pojemniki i worki powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 8. Pojemniki i worki wystawione w innych miejscach i terminach niż określone w niniejszej uchwale, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi, a gmina nie ponosi odpowiedzialności za nie realizowanie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Gmina Myszków dwa razy w roku zorganizuje sezonowe punkty zbiórki odpadów zbieranych selektywnie w kilku miejscach na terenie gminy Myszków. Terminy i miejsca zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć odpady do tych punktów zbiórki na własny koszt.

§ 10. Świadczenie usług przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się według następujących zasad:

1) Lokalizacja punktu: P.U.K.”SANiKO” Sp. z o.o., ul. B. Prusa 70, 42-300 Myszków

2) Godziny otwarcia: poniedziałek, środa w godzinach 7:00-17:00, sobota 8:00-14:00.

3) Dostarczanie oraz rozładunek odpadów określonych w § 4 pkt 6 mieszkańcy gminy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 11. Odpady powstające sezonowo tzn. odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji zieleni typu przycięte gałęzie, urobek z koszenia oraz liście, świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony właściciel nieruchomości zamieszkałej w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może przekazać dwukrotnie w ciągu roku bez względu na sposoby ich odbioru określone w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie.

§ 12. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, operator odbierze od właścicieli nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach oraz odpady określone w § 4 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały gromadzone w workach i pojemnikach, w które wyposażone zostały nieruchomości zgodnie z zasadami minimalnych pojemności określonymi w Regulaminie.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszkowa, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Myszkowa oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »