| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/640/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Uchwały Nr XXV/640/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością - zwani dalej „ właścicielami nieruchomości ” mają obowiązek zbierać i gromadzić odpady komunalne w sposób selektywny w zakresie wskazanym w § 2.

§ 2. 1. Przed zgromadzeniem odpadów komunalnych w pojemnikach lub w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości należy je poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

6) zużytych opon,

7) odpadów zielonych,

8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym opakowaniowych ulegających biodegradacji,

9) papieru,

10) metalu,

11) tworzyw sztucznych,

12) szkła,

13) opakowań wielomateriałowych,

14) popiołu.

2. Przeterminowane leki i chemikalia należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości. Przeterminowane leki należy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki lub wskazanych przez Gminę aptek, zaś chemikalia wyłącznie do punktu selektywnej zbiórki.

3. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości.

5. Meble i odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów albo przygotować do usunięcia w terminach, które zostaną określone odrębnie.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

7. Zużyte opony należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

8. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, zwane dalej "mokrymi" należy gromadzić w pojemnikach, które odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) - zwanej dalej " ustawą ".

9. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 9-13, zwane dalej "suchymi" należy gromadzić w pojemnikach, które odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy.

10. Popiół należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. W okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku popiół zgromadzony w metalowym pojemniku odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, winni obowiązek oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce, niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątniecie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1.

3. Zabrania się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego na jezdnię.

4. Uprzątnięcie błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

§ 4. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, są dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik.

3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonywanie czynności wyszczególnionych w ust. 1, 2 i 3 nie może naruszać praw określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników, z zastrzeżeniem ust. 4, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o minimalnej pojemności 0,055 m3(55 litrów),

2) kontener o minimalnej pojemności 1,5 m3,

3) kosze uliczne o minimalnej pojemności 0,01 m3(10 litrów).

2. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której służą.

3. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż 1 raz na rok.

4. Pojemniki muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi normami.

5. Do gromadzenia odpadów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 7-13 dopuszcza się stosowanie przeźroczystych worków foliowych o pojemności do 120 litrów, przy czym worki muszą się cechować odpowiednią wytrzymałością.

§ 6. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż 2 osoby – 0,055 m3(55 litrów),

2) powyżej 2 do 5 osób – 0,11 m3(110 litrów),

3) powyżej 5 osób - 0,24 m3(240 litrów).

§ 7. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel nieruchomości, spośród wymienionych w §5 ust. 1, w oparciu o przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz dostosowany do nich cykl odbioru:

1) szkoły (wszystkich typów i szczebli) - 3 litry na każdego ucznia, studenta, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3(110 litrów),

2) żłobki i przedszkola - 3 litry na każde dziecko, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3(110 litrów),

3) sklepy, hurtownie i inne lokale handlowe, w tym handel poza lokalem - 11 litrów na każdego pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów),

4) lokale gastronomiczne, w tym tzw. letnie ogródki - 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów),

5) biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, urzędy – 11 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów),

6) szpitale, hospicja, domy opieki itp. - 20 litrów na 1 łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3(110 litrów),

7) hotele, pensjonaty, schroniska oraz inne placówki noclegowe - 20 litrów na 1 łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,11 m3(110 litrów),

8) przychodnie i gabinety lekarskie – 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów),

9) targowiska – 50 litrów na każde stanowisko/punkt handlowy, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3(240 litrów),

10) garaże - 30 litrów na każde 10 garaży, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów),

11) obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe, korty itp.) - 1 litr na 1 osobę korzystającą z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3(240 litrów),

12) ogrody działkowe - w okresie od 1 marca do 31 października 30 litrów na każdą działkę, poza tym okresem 5 litrów na każdą działkę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3(240 litrów),

13) cmentarze - 5 litrów na każde 10 miejsc pochówku, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,24 m3(240 litrów),

14) inne - należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów stosować odpowiednio, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 0,055 m3(55 litrów).

§ 8. 1. Na drogach publicznych kosze uliczne należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m.

2. Kosze uliczne powinny być rozmieszczane w sąsiedztwie wiaty przystankowej przystanków komunikacji publicznej, a w przypadku braku wiaty przystankowej w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

3. Nieruchomości służące do użytku publicznego lub na terenie których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego należy wyposażyć w kosze uliczne, które należy rozmieszczać przy ciągach komunikacyjnych, przejściach dla pieszych.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Gmina zapewni następujące możliwości pozbywania się odpadów komunalnych:

1) odbieranie niektórych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, realizowane przez firmę wybraną przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy,

2) dostarczanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,

3) dostarczanie niektórych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości do mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd dzwonów) – z zastrzeżeniem ust. 8 i 9,

4) dostarczanie przez właścicieli nieruchomości przeterminowanych leków do niektórych aptek – z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.

3. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów mokrych, odpadów suchych, popiołu w następujący sposób:

1) odpady mokre - odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy ,

2) odpady suche - odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy,

3) popiół - odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy, przy czym odbiór realizowany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest obowiązany dostarczać odpady komunalne, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1-6 i 14.

5. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może dostarczać odpady komunalne, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 7-13.

6. Utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowiązkiem Gminy Bielsko-Biała, wynikającym z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy, natomiast szczegółowy zakres świadczenia usług przez te punkty zostanie określony odrębnie.

7. Miejsce, w którym Gmina Bielsko-Biała utworzy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie określony odrębnie.

8. Do mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd dzwonów) można dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe.

9. Mini punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazdo dzwonów) to miejsce, w którym Gmina Bielsko-Biała ustawi trzy pojemniki na odpady komunalne, w tym:

1) pojemnik oznaczony kolorem niebieskim – przeznaczony do gromadzenia papieru,

2) pojemnik oznaczony kolorem zielonym - przeznaczony do gromadzenia szkła (opakowaniowego),

3) pojemnik oznaczony kolorem żółtym – przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych.

10. Miejsca, w których Gmina utworzy mini punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną określone odrębnie.

11. Gmina Bielsko-Biała umożliwi pozbywanie się przeterminowanych leków w niektórych aptekach.

12. Wykaz aptek, w których możliwe będzie pozbywanie się przeterminowanych leków zostanie określony odrębnie.

13. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom – pojazdom z zabudową bezpyłową (tzw. śmieciarkom), hakowcom itp.

§ 10. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał z następującą częstotliwością:

1) odpady "mokre" - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym,

2) odpady "suche" - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym,

3) popiół - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku.

§ 11. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę zostanie określona odrębnie.

§ 12. 1. Szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości ponad ilość, o której mowa w § 11 oraz cena tych usług zostanie określona odrębnie.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 wykonywać będzie firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy.

§ 13. Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów zielonych w obrębie tej nieruchomości, na której powstają odpady zielone.

§ 15. Firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy jest zobowiązana informować właścicieli nieruchomości o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 16. Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych w Bielsku-Białej jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej, prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej z siedzibą tamże.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. W szczególności - w celu zapewnienia otoczeniu porządku i bezpieczeństwa - do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) zapewnienie dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

2) prowadzenie psów na uwięzi; psy niebezpieczne dla otoczenia muszą mieć nałożony kaganiec,

3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i inne zwierzęta domowe w miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach, parkingach, parkach, zieleńcach itp. (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników); odchody zwierząt należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach lub koszach ulicznych,

4) przewożenie psów środkami komunikacji publicznej wyłącznie w kagańcu i na smyczy.

3. Zwolnienie osób utrzymujących zwierzęta domowe z obowiązku stałego nad nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta te znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym i w widocznym miejscu oznaczonym tablicą ostrzegawczą.

4. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt na terenach niezamieszkałych lub nieużytkowanych.

§ 18. Przepisy tego rozdziału dotyczą także zwierząt nieudomowionych oraz innych, trzymanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach:

1) zainwestowanych mieszkalnictwem i funkcjami śródmiejskimi, dla których ustala się rejon ograniczony ulicami: Piekarską, Lwowską, Łukasińskiego, Bohaterów Westerplatte, Akademii Umiejętności, Lenartowicza, Poniatowskiego, Leszczyńską, Partyzantów, Kochanowskiego, Aleksandrowicką, Damrota, Emilii Plater, Bolesława Krzywoustego, Asnyka, Żeromskiego, Traugutta, Budowlanych, Trakcyjną,

2) zabudowy mieszkaniowej o dużej intensywności - szeregowej i wielorodzinnej,

3) zabudowanych budynkami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich - z wyjątkiem pszczół, których dotyczą zapisy ust. 3 - na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem:

1) prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych, m.in. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony zwierząt,

2) niepowodowania uciążliwości dla sąsiednich użytkowników nieruchomości, w szczególności związanych z zapachem i hałasem,

3) zwalczania much i gryzoni poprzez stosowanie zabiegów dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta, w celu wyeliminowania zagrożenia przeniesienia chorób i zakażeń,

4) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości.

3. Zezwala się na chów pszczół w terenach wymienionych w ust. 2 pod warunkiem utrzymywania ich w odległości 10 m od granicy nieruchomości sąsiadujących w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z tych nieruchomości.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku we wrześniu lub październiku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »