| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 98/XV/2012 Rady Gminy Przyrów

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Przyrów uchwala,co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 140/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 104 poz. 2949)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/XV/2012
Rady Gminy Przyrów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Przyrów, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

3) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

4) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,

6) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach,

7) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach,

8) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach,

9) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

11) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

12) zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

13) zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach,

14) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

15) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

c) szkło i opakowania wielomateriałowe,

d) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

4) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,

5) gromadzenie odpadów wielkogabarytowycho drębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość nieruchomości. Środki użyte do tych celów należy usunąć z nieruchomości niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

3. Na terenie gminy odpady komunalne powinno zbierać się w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 25 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 25 l,

3) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 80 l i większych w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób korzystających z pojemnika oraz częstotliwość odbioru,

4) przezroczystych workach polietylenowe PE-HD na odpady zbierane selektywnie,o pojemności co najmniej 120 l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski, który może być oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier,

b) zielony, który może być oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło,

c) żółty, który może być oznaczony napisem „Tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

d) czerwony, który może być oznaczony napisem „Metal” - z przeznaczeniem na metal

e) brązowy, który może być oznaczony napisem „Bioodpady” – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne,

5) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie, przeźroczystych worków z tworzywa sztucznego, jednego dla odpadów wymienionych w pkt. 4, ppkt. a, b, c, d.

6) pojemnikach (kubłach) przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, takich jak: szkło, plastik i papier, biodegradowalne o pojemności co najmniej 80 l i większych

4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) - o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości na której zamieszkuje nie więcej niż 1 osoba – co najmniej jeden pojemnik o pojemności co najmniej 80 l,

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4 osoby co najmniej jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l,

3) dla nieruchomości na której zamieszkują więcej niż 4 osoby – istnieje obowiązek wyposażenia w dodatkowy pojemnik, oprócz wskazanego w pkt. 2, o pojemności co najmniej 120 l na każde 4 osoby,

4) dla nieruchomości na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika,nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

5) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

6) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

7) dla lokali handlowych – nie mniej niż 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

8) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1 pojemnik 120 l,

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – nie mniej niż 10 litrów na każdych 10 pracowników, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

11) dla hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 20 l na jedno łóżko, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

12) dla cmentarzy – nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych nie mniej niż jeden pojemnik 7000 l.

§ 9. 1. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

§ 10. 1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić i utrzymywać w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, koszena odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 25 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej,

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 25 l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłychz terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującączęstotliwością:

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej co najmniej raz w miesiącu,

b) dla nieruchomości na której znajdują się obiekty użyteczności publicznej co najmniej raz w miesiącu

c) dla punktów selektywnego zbierania co najmniej co najmniej raz w miesiącu,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) odpady wielkogabarytowe co najmniej dwa razy w roku ,

4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory na bieżącodo punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej gminy, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych.

5) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji co najmniej raz w miesiącu.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust.2, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) przekazywać do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych co najmniej raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych ( nie będących koszami ulicznymi) co najmniej raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa sięnie rzadziej niż raz na miesiąc, niedopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwośćusuwania odpadów.

§ 12. 1. Dopuszcza się prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) na własne potrzeby lub wykorzystywanie tych odpadówdo skarmiania zwierząt. Powyższe wymaga złożenia informacji przez właścicielanieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

2. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych porażonych chorobami, które wykluczają ich kompostowanie, jeżeli ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

§ 13. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik przeznaczony do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 14. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przedzagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenówprzeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwai środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi orazprzed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psaw inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przezpsa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw,piaskownic dla dzieci, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzętadomowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności nachodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. obowiązek ten nie dotyczyosób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonychz produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 16. 1. 1 Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jejprzeprowadzania

§ 17. 1. Wprowadza się dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przyrów obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz w roku, w miesiącu wrześniu lub październiku, obowiązkowej deratyzacji obejmującej wszystkie nieruchomości.

2. W przypadku pogorszenia się sytuacji, może być ustalony dodatkowy termin przeprowadzenia deratyzacji.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »