| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/131/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości.

1. Przedsiębiorca odbierający odpady zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych zebranych przez właściciela nieruchomości w pojemnikach lub workach, z częstotliwością i z uwzględnieniem ilości, rodzaju i pojemności tych pojemników i worków określonymi w regulaminie:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby:

a) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów :

- jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane,

- po jednym worku 120 l na każdą frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady biodegradowalne;

b) w przypadku oddawania odpadów wyłącznie jako zmieszane:

- dwa pojemniki o pojemności 120 l

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób:

a) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów :

- dwa pojemniki o pojemności 120 l na odpady zmieszane,

- po dwa worki 120 l na każdą frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady biodegradowalne;

b) w przypadku oddawania odpadów wyłącznie jako zmieszane:

- trzy pojemniki o pojemności 120 l

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób:

a) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów :

- trzy pojemniki o pojemności 120 l na odpady zmieszane,

- po trzy worki 120 l na każdą frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady biodegradowalne;

b) w przypadku oddawania odpadów wyłącznie jako zmieszane:

- cztery pojemniki o pojemności 120 l

4) niezależnie od ilości osób zamieszkałych na nieruchomości po 2 worki na odpady zielone w okresie przewidzianym w Regulaminie.

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych lub nieruchomości będących w części nieruchomościami niezamieszkałymi, przedsiębiorca zobowiązany jest do odbierania odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach, których ilość, rodzaj i pojemność określa regulamin oraz każdej ilości odpadów selektywnie zbieranych.

§ 2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

1) zamieszkałych - dwa razy w miesiącu z zachowaniem dwutygodniowego odstępu pomiędzy kolejnymi terminami odbioru.

2) nie zamieszkałych – minimum jeden raz w miesiącu.

2. Odpady gromadzone w workach odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości minimum raz na miesiąc.

3. Odpady zielone gromadzone są w workach i odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości co najmniej dwa razy w miesiącu, w okresie przewidzianym Regulaminem dla tej frakcji odpadów.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są sprzed posesji mieszkańców nie rzadziej niż raz w roku.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest sprzed  posesji mieszkańców nie rzadziej niż raz w roku.

§ 3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (poza terminem zbiórki mobilnej), chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, odpady surowcowe, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony (poza terminem zbiórki mobilnej), przeterminowane leki, świetlówki, odbierane są bezpłatnie od mieszkańców gminy Bojszowy w specjalnie utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 4. Inne wytyczne co do sposobu świadczenia usług.

1. W zamian za uiszczaną opłatę przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz do odebrania worków wypełnionych w co najmniej 50% ich pojemności.

§ 5. 1. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Bojszowy zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów tj.:

1) Odpady komunalne zmieszane.

a) odpady komunalne zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości objętych systemem, zostaną zagospodarowane w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w instalacji regionalnej wyznaczonej do obsługi Regionu 4 w „Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”. W przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacji regionalnej, odpady zostaną zagospodarowane w najbliżej położonej instalacji zastępczej,

b) przetwarzanie mechaniczno-biologiczne zmieszanych odpadów komunalnych obejmowało będzie procesy mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów, połączone w jeden zintegrowany proces technologiczny w celu przygotowania ich do odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania,

c) w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wydzielone zostaną określone frakcje odpadów dające się wykorzystać materiałowo lub energetycznie oraz frakcja wymagająca dalszego biologicznego przekształcania,

d) frakcje nadające się do dalszego wykorzystania materiałowego kierowane będą do ponownego wykorzystania,

e) proces biologicznego przekształcania odpadów prowadzony będzie w warunkach beztlenowych (beztlenowa fermentacja metanowa) w reaktorach zamkniętych w celu zmiany właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych odpadów, a wytworzony biogaz zostanie wykorzystany w procesie kogeneracji, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

2) Odpady zbierane w sposób selektywny (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło) po podczyszczeniu na linii sortowniczej, kierowane będą do ponownego wykorzystania.

3) Meble i odpady wielkogabarytowe po przetworzeniu na linii rozdrabniania wykorzystane zostaną w procesie produkcji paliwa modyfikowanego RDF i skierowane do termicznego przekształcenia.

4) Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, po zebraniu ilości uzasadniającej transport skierowane zostaną do odzysku lub unieszkodliwiania.

5) Odpady biodegradowalne w tym zielone, zostaną poddane procesowi kompostowania, a otrzymany produkt wykorzystywany będzie do rekultywacji terenów zdegradowanych.

6) Odpady przeterminowanych leków zebrane w aptekach na terenie gminy, po zgromadzeniu ilości uzasadniającej transport, zostaną przekazane do termicznej utylizacji.

7) Odpady zużytych baterii zebrane w pojemnikach ustawionych w obiektach użyteczności publicznej, po zgromadzeniu ilości uzasadniającej transport, zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania.

8) Odpady zebrane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania.

§ 6. Określony w § 5 sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zapewni:

1) osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych takich jak: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

2) osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości określonej w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska, wydanym na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391),

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw środowiska, wydanym na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.07.2013 roku.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »