| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, w   tym z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Kochanowice i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1. W   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z   nieruchomości odbierane są wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:1) zmieszane odpady komunalne,2) papier, 3) metal, 4) tworzywa sztuczne, 5) szkło i   opakowania wielomateriałowe,6) odpady ulegające biodegradacji, 7) meble i   inne odpady wielkogabarytowe.2. Poniższe frakcje odpadów będą odbierane od mieszkańców w   sposób wskazany w   § 4:1) przeterminowane leki i   chemikalia,2) zużyte baterie i   akumulatory,3) zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,4) odpady budowlane i   rozbiórkowe, pochodzące z   remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,5) zużyte opony,6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.3. Odpady wymienione w   ust. 1   i 2   odbierane są w   każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.  

§   3.   1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z   nieruchomości w   pojemnika do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu.2. Selektywnie zebrane odpady z   papieru, szkła, metalu oraz zebrane łącznie odpady z   tworzywa sztucznego i   opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z   nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu.3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z   nieruchomości przez gminę nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu.4. Termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice oraz w   gazecie samorządowej „Wieści Gminne”.5. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z   nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w   ciągu roku.6. Szczegółową informację o   terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice oraz w   gazecie samorządowej „Wieści Gminne”.  

§   4.   1. Odpady wymienione w   § 2   ust. 2   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w   punkcie selektywnego zbierania odpadów.2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady komunalne z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z   pielęgnacji ogrodów, a   także odpady wielkogabarytowe, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.4. Informację o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice oraz w   gazecie samorządowej „Wieści Gminne”.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »