| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, w   tym z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Kochanowice i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1. W   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z   nieruchomości odbierane są wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:1) zmieszane odpady komunalne,2) papier, 3) metal, 4) tworzywa sztuczne, 5) szkło i   opakowania wielomateriałowe,6) odpady ulegające biodegradacji, 7) meble i   inne odpady wielkogabarytowe.2. Poniższe frakcje odpadów będą odbierane od mieszkańców w   sposób wskazany w   § 4:1) przeterminowane leki i   chemikalia,2) zużyte baterie i   akumulatory,3) zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,4) odpady budowlane i   rozbiórkowe, pochodzące z   remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,5) zużyte opony,6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.3. Odpady wymienione w   ust. 1   i 2   odbierane są w   każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.  

§   3.   1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z   nieruchomości w   pojemnika do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu.2. Selektywnie zebrane odpady z   papieru, szkła, metalu oraz zebrane łącznie odpady z   tworzywa sztucznego i   opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z   nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu.3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z   nieruchomości przez gminę nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu.4. Termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice oraz w   gazecie samorządowej „Wieści Gminne”.5. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z   nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w   ciągu roku.6. Szczegółową informację o   terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice oraz w   gazecie samorządowej „Wieści Gminne”.  

§   4.   1. Odpady wymienione w   § 2   ust. 2   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w   punkcie selektywnego zbierania odpadów.2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady komunalne z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z   pielęgnacji ogrodów, a   także odpady wielkogabarytowe, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.4. Informację o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice oraz w   gazecie samorządowej „Wieści Gminne”.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »