| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/133/12 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 29 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   poen. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz § 1   Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299), Rada Gminy Kruszyna uchwala co następuje:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych a   nieruchomościach położonych w   granicach administracyjnych Gminy Kruszyna oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z   tych zbiorników, zobowiązany jest do:  

1.   posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:  

1)   spełniających wymagania techniczne zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z   2002 r. Nr 193, poz. 1617),  

2)   zarejestrowanych i   dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i   świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z   przepisami o   ruchu drogowym,  

3)   oznakowanych w   sposób trwały i   widoczny, umożliwiający identyfikacje podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),  

4)   zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i   higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,  

5)   wyposażonych w   sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów ciekłych, w   przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

2.   dysponowania bazą transportową:  

1)   zlokalizowaną na terenie utwardzonym, odgrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych,  

2)   zapewniającą codzienne parkowanie i   garażowanie pojazdów po zakończonej pracy,  

3)   zapewniającą możliwość serwisowania, dezynfekowania i   utrzymywania pojazdów w   należytym stanie sanitarno-higienicznym, zaś w   przypadku braku miejsca do mycia i   dezynfekcji przedsiębiorca winien posiadać umowę z   podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi.  

3.   dysponowania pisemnym zapewnieniem o   gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez punkt zlewny w   Gminnej Oczyszczalni Ścieków  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Klekot

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »