| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/133/12 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 29 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   poen. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz § 1   Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299), Rada Gminy Kruszyna uchwala co następuje:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych a   nieruchomościach położonych w   granicach administracyjnych Gminy Kruszyna oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z   tych zbiorników, zobowiązany jest do:  

1.   posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:  

1)   spełniających wymagania techniczne zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z   2002 r. Nr 193, poz. 1617),  

2)   zarejestrowanych i   dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i   świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z   przepisami o   ruchu drogowym,  

3)   oznakowanych w   sposób trwały i   widoczny, umożliwiający identyfikacje podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),  

4)   zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i   higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,  

5)   wyposażonych w   sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów ciekłych, w   przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

2.   dysponowania bazą transportową:  

1)   zlokalizowaną na terenie utwardzonym, odgrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych,  

2)   zapewniającą codzienne parkowanie i   garażowanie pojazdów po zakończonej pracy,  

3)   zapewniającą możliwość serwisowania, dezynfekowania i   utrzymywania pojazdów w   należytym stanie sanitarno-higienicznym, zaś w   przypadku braku miejsca do mycia i   dezynfekcji przedsiębiorca winien posiadać umowę z   podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi.  

3.   dysponowania pisemnym zapewnieniem o   gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez punkt zlewny w   Gminnej Oczyszczalni Ścieków  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Klekot

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »