| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/301/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych "Moje Boisko -ORLIK 2012" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10 i   art. 40 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się Regulamin korzystania z   kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych – „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w   Lipiu, ul. Częstochowska 31 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w   Lipiu.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIV/301/2012  
Rady Gminy Lipie    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

Regulamin korzystania z   kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych "Moje Boisko - ORLIK 2012"  

przy   Zespole Szkolno -Przedszkolnym w   Lipiu, ul. Częstochowska 31, 42-165 Lipie  

1.   Regulamin określa zasady korzystania z   kompleksu boisk sportowo - rekreacyjnych.  

2.   Zarządcą kompleksu sportowego „ORLIK 2012” jest Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w   Lipiu.  

3.   Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno -  

szatniowe.  

4.   Korzystający z   obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do  

uwag „Animatora – Moje Boisko ORLIK 2012”, zwanego dalej Animatorem.  

5.   Korzystanie z   boisk jest bezpłatne.  

6.   Boiska czynne są przez cały tydzień.  

7.   Boiska dostępne są:  

a)   podczas planowych zajęć szkolnych dla uczniów Gminy Lipie w   okresie roku szkolnego: od  

poniedziałku do czwartku do godz. 16:00, a   piątki do godz. 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu  

z   Animatorem;  

uczniowie korzystają z   kompleksu boisk na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy.  

b)   boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i   dorosłych, od godziny 16: 00 w   dni powszednie  

oraz od 10: 00 w   soboty i   niedziele.  

c)   boiska czynne są najpóźniej do godz. 20:00  

d)   w miesiącach wakacyjnych tj. w   lipcu i   sierpniu oraz w   okresie przerw świątecznych boiska są czynne od  

poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do godz. 21.00, w   soboty i   niedziele – od godz. 14.00  

do godz. 21.00.  

8.   Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z   boiska u   Animatora osobiście lub telefonicznie.  

9.   W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych i   innych, o   korzystaniu z   boisk decyduje Animator.  

10.   Warunkiem korzystania z   obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i   obuwia sportowego  

typu halowego lub na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z   małymi (krótkimi) korkami z   tworzywa  

sztucznego.  

11.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z   boisk zgodnie z   ich przeznaczeniem użytkownikom  

zabrania się:  

a)   korzystania z   boisk bez zgody instruktora sportu,  

b)   używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach oraz kolcach,  

c)   wprowadzania i   użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z   przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower,  

deskorolka, rolki, itp.  

d)   niszczenia urządzeń sportowych i   płyty boiska,  

e)   wchodzenia na ogrodzenie i   urządzenia sportowe,  

f)   palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,  

g)   zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i   metalowych,  

h)   przeszkadzania w   zajęciach lub grze,  

i)   zakłócania porządku i   używania słów wulgarnych,  

j)   przebywania i   korzystania z   obiektu poza godzinami otwarcia,  

k)   wprowadzania zwierząt.  

12.   Zasady korzystania z   boiska przez drużyny piłkarskie:  

a)   drużyny piłkarskie mogą nieodpłatnie korzystać z   boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012” do celów  

treningowych po uprzednim zapisaniu się u   Animatora sprawującego nadzór nad boiskami,  

b)   każda drużyna piłkarska może korzystać z   boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji  

należy ustalić z   Animatorem nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż 1   miesiąc,  

c)   w przypadku korzystania przez drużynę piłkarską tylko z   jednego boiska / np. piłkarskiego/ pozostałe boiska  

/ np.wielofunkcyjne/ są ogólnodostępne.  

13.   Wyposażenie i   sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z   przeznaczeniem.  

14.   Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w   trakcie korzystania z   obiektu.  

Użytkownicy korzystają z   boiska na własną odpowiedzialność, odpowiadają materialnie za powstałe zniszczenia.  

Za szkody powstałe na boiskach strony odpowiadają zgodnie z   Kodeksem Cywilnym  

15.   Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do zarządcy.  

16.   Korzystający z   obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.  

17.   Osoby do 7   roku życia muszą przebywać na terenie obiektu pod opieką osób dorosłych.  

18.   Wszystkich korzystających z   boisk obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie  

porządku, czystości i   estetyki na ich terenie oraz w   ich bezpośrednim otoczeniu.  

19.   Zarządca zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z   użytkowania z   uwagi na organizowane  

imprezy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »