| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/129/2012 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),  art. 6 k , 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Rada Gminy w Żarnowcu

Uchwala

§ 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

1. Przedsiębiorca świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnowiec zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów zebranych w pojemnikach lub workach przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, z uwzględnieniem ilości , rodzaju i pojemności tych pojemników i worków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnowiec.

§ 2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Odpady komunalne zmieszane gromadzone w pojemnikach odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych , nie rzadziej niż:

- jeden raz na cztery tygodnie-w przypadku zabudowy jednorodzinnej

- jeden raz na 2 tygodnie- w przypadku zabudowy wielorodzinnej.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiorki gromadzone w odpowiednich workach lub pojemnikach należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

- w przypadku zabudowy jednorodzinnej:

a) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomaterialowe- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

b) szkło bezbarwne i kolorowe-nie rzadziej niż jeden raz na 2 miesiące;

c) papier i tektura- nie rzadziej niż jeden raz na 2 miesiące;

d) odpady ulegające biodegradacji trawa, liścia, gałązki rozdrobnione sezonowo zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcą, jednak nie rzadziej niż sześć razy w roku.

- w przypadku zabudowy wielorodzinnej:

a) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe-nie rzadziej niż jeden      raz na 3 tygodnie

b) szkło bezbarwne i kolorowe-nie rzadziej niż jeden raz na 2 miesiące;

c) papier i tektura- nie rzadziej niż jeden raz na 2 miesiące;

d) odpady ulegające biodegradacji trawa, liścia, gałązki rozdrobnione sezonowo zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcą, jednak nie rzadziej niż sześć razy w roku. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe w zabudowie jednorodzinnej odbierane będą dwa razy w roku ; wiosną i jesienią. Odpady te należy wystawiać w dniu zbiórki w miejsca ustalone zgodnie z przyjętym harmonogramem. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się odbieranie odpadów wielkogabarytowych wraz z odbiorem niesegregowanych odpadów komunalnych. Warunkiem jest ustawienie tych odpadów przy kontenerach.

4. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je nieodpłatnie dostarczyć do Gminnego Punktu selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

1. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

a) Zielone i ogrodowe ;20 01 99, 20 02 01;

b) Odpady ulegające biodegradacji ; 20 01 08;

c) Papier i tektura ; 15 01 01, 20 01 01;

d) Szkło ;15 01 07, 20 01 02;

e) Tworzywa sztuczne ; 15 01 02, 20 01 39;

f) Metale ;15 01 04, 20 01 40;

g) opakowania wielomateriałowe ; 15 01 05;

h) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ;20 01 23 , 20 01 35 , 20 01 36;

i) Wielkogabarytowe 20 03 07;

j) Zużyte baterie i akumulatory ; 20 01 31 , 20 01 32;

k) Zużyte opony ; 16 01 03, 20 03 99;

l) przeterminowane leki; 20 01 31 , 20 01 32;   ł) Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żarnowiec mogą przekazywać nieodpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 50 kg/mieszkańca/miesiąc ; 600 kg rocznie. Możliwe jest również odpłatne oddanie do punktu poza limitem większej ilości tych odpadów. Gruz odbierany w ramach systemu składa się z cegieł, pustaków i betonu, nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci elementów azbestowych, drewnianych, ceramiki, pianek, plastików itp.

3. Opłata uiszczana Gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie obejmuje kosztu transportu odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych.

§ 4. Inne wytyczne co do sposobu świadczenia usług.

1. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się sytuacje, gdy w pojemniku na określoną frakcje znajduje się:

1) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów zmieszanych nie więcej niż 20% odpadów wobec, których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki;

2) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów zmieszanych nie więcej niż 5% odpadów wobec, których istnieje obowiązek selektywnej zbiorki.

2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej 5-krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej. W przypadku zabudowy jednorodzinnej 5-krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej. Utrata prawa do stawki preferencyjnej jest skuteczną przez okres kolejno następujących 3 miesięcy.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki odpadów oraz do odebrania worków wypełnionych w co najmniej 50% ich pojemności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »