| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/180/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w   części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady - gmina Szczyrk będzie świadczyła następujące usługi w   zakresie gospodarowania odpadami:  

1)   odbiór - bezpośrednio od właścicieli w/w nieruchomości – odpadów:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zebranych),  

b)   selektywnie zebranych, w   sposób określony w   § 9   ust. 3   pkt 1   i 2   Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Szczyrk.  

2)   przyjęcie – określonych w   § 9   ust. 3   pkt 3   oraz ust. 5   i 6   w/w Regulaminu – odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do punktu selektywnej zbiórki,  

3)   odbiór – przeterminowanych leków dostarczonych przez właścicieli nieruchomości ze wskazanych aptek na terenie gminy Szczyrk.  

2.   W ramach opłaty nie określa się limitów ilościowych odpadów odebranych lub przyjętych.  

§   2.   1.   W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady – gmina Szczyrk będzie świadczyła – z   zastrzeżeniem ust. 2   – usługę polegającą na odbiorze – bezpośrednio od właścicieli nieruchomości – pojemników w   ilości określonej w   złożonej przez właścicieli nieruchomości deklaracji, w   tym odpadów:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zebranych),  

b)   selektywnie zebranych, w   sposób określony w   § 9   ust. 3   Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Szczyrk.  

2.   Każda liczba pojemników ponad zadeklarowaną, zostanie odebrana, natomiast gmina Szczyrk wystawi fakturę za odbiór i   zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z   odrębną uchwałą o   usługach dodatkowych i   wysokości cen za te usługi.  

§   3.   Częstotliwość odbioru odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości określona została w   § 10 Regulaminu utrzymania czystości i   porządku w   gminie Szczyrk.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   5.   Uchwała podlega publikacji w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »