| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/283/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/337/09 dotyczącej przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sławkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV / 337 / 09 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sławkowa, § 4 ust. 1 załącznika Nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 1 ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 195 zł netto – stypendium wynosi od 80% do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 196 zł do 325 zł netto - stypendium wynosi od 80% do 90% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 326 zł netto do wyskości kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – stypendium wynosi 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała zostaje podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń szkół na terenie miasta oraz Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/283/2012
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sławkowa.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

2. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów,

2) formy udzielania stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie pomoc materialna jest przyznawana zamieszkałym na Terenia miasta Sławkowa uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów

§ 3. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub nastąpiło zdarzenie losowe.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 599 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej” – kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

§ 4. 1. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 1 ustala się wysokość, stypendium szkolnego miesięcznie:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 195 zł netto – stypendium wynosi od 80% do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 196 zł do 325 zł netto - stypendium wynosi od 80% do 90% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 326 zł netto do wyskości kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – stypendium wynosi 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. W przypadku, gdy środki na stypendia oraz zasiłki otrzymane z budżetu państwa nie zapewniają wypłaty tych świadczeń wszystkim uprawnionym uczniom, w pierwszej kolejności przyznaje się je uczniom o najniższych dochodach.

3. W przypadku, gdy środki na wypłatę stypendiów oraz zasiłków otrzymane w danym roku budżetowym z budżetu państwa przewyższają środki potrzebne na wypłatę stypendiów, w wysokości ustalonej na podstawie ust. 1, można przyznać stypendia w kwocie wyższej, uwzględniając kryteria wymienione w § 3, ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym, łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o której mowa art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności tej kwoty.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza twn plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, komputera i programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, stroju sportowego, dresów, obuwia sportowego i szkolnego,

b) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, dodatkowych zajęciach wyrównawczych w szkole i poza szkołą, zajęciach logopedycznych lub innych zajęciach edukacyjnych,

c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) podręczników, wydawnictw encyklopedycznych i słowników, lektur szkolnych,

b) stroju sportowego, dresów, obuwia sportowego i szkolnego,

c) komputera i programów multimedialnych;

3) pokrycia uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;

4) świadczenia pieniężnego.

2. Organ przyznający stypendium może udzielić go w formie świadczenia pieniężnego jeżeli uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych nie jest celowe.

§ 6. 1. Stypendium szkolne udzielone w formach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom (słuchaczom lub wychowankom), jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów rachunków, faktur, biletów miesięcznych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach pisemnych oświadczeń.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 będzie realizowane poprzez zakup i przekazanie rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom (słuchaczom lub wychowankom) za pokwitowaniem przedmiotów pomocy rzeczowej.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Wnioski o przyznanie stypendium łącznie z niezbędnymi załącznikami dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę składa się do dyrektorów tych szkół, a dla pozostałych uczniów i słuchaczy składa się w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie.

3. Stypendium szkolne przyznaje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie w drodze decyzji administracyjnej.

§ 8. 1. Stypendium szkolne w formach przewidzianych w § 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 jest wypłacane w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicom, opiekunom prawnym ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi), na których wystawiono decyzje przyznające stypendia.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 ust. 1 pkt. 2 jest realizowane poprzez dostarczenie uczniowi, za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza, pomocy rzeczowej wskazanej we wniosku i zaakceptowanej przez szkołę.

§ 9. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem (słuchaczem lub wychowankiem), z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

1) zaświadczenia o zarobkach;

2) zaświadczenia i posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem ilości hektarów przeliczeniowych;

3) odcinek renty, emerytury lub wypłat alimentów;

4) decyzję o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych;

5) zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej;

6) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomoc społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia;

7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej;

8) zaświadczenia lub decyzje z powiatowego urzędu pacy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

2. Do obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

§ 10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

§ 11. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności z powodu:

1) Choroby lub nieszczęśliwego wypadku, powodującego uszczerbek na zdrowiu, potrzebę długotrwałego leczenia lub rehabilitacji;

2) Pożaru, zalania wodą, kradzieżą mienia ucznia lub jego rodziny.

2. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4. Wniosek o zasiłek szkolny wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie. Wzór wniosku o zasiłek szkolny stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

6. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2 i 4 i § 8 ust. 1 regulaminu.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 12. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowił podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§ 13. Ostatnie stypendium przysługuje za miesiąc, w którym uczeń(słuchacz lub wychowanek ) ukończył szkołę.

§ 14. 1. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »