| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/157/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142. poz. 1591 z   późn. zm.), art. 90 ust. 1, 2b, 2c i   4 ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz.2572 z   późń. zm.)  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Uchwała określa zasady udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, prowadzonym na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 2.  

Ustala się tryb udzielania i   rozliczania dotacji przekazywanych z   budżetu Gminy Koniecpol dla prowadzonych na jej terenie niepublicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest osoba prawna lub fizyczna.  

§ 3.  

Przedszkola otrzymują z   budżetu miasta Koniecpol dotację ustaloną według następujących zasad:  

1)   Kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75% ustalonych w   budżecie miasta Koniecpol wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Koniecpol na jednego ucznia.  

2)   Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Koniecpol na dany rok budżetowy.  

3)   Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Koniecpol, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez miasto Koniecpol osobie prowadzącej to przedszkole w   wysokości ustalonej zgodnie z   § 4   .  

§ 4.  

1)   Warunkiem uzyskania dotacji z   budżetu Gminy Koniecpol jest złożenie przez organy prowadzące niepubliczne przedszkola wniosku o   udzielenie dotacji w   terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.  

2)   Wzór wniosku określa załącznik nr 1.  

3)   Wniosek należy składać w   Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół  

4)   Wysokość dotacji należnej na dany miesiąc ustala się w   wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów uczęszczających do placówki w   danym miesiącu i   stawki miesięcznej na jednego ucznia.  

5)   Kolejna część dotacji przekazywana jest w   wysokości uwzględniającej rzeczywistą liczbę uczniów, podaną przez organ prowadzący w   informacji.  

6)   Dotacje są przekazywane w   12 transzach w   terminie do 20 każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący we wniosku o   udzielenie dotacji.  

§ 5.  

Organ prowadzący, uprawniony do otrzymania dotacji, zobowiązany jest do :  

-   Podawania miesięcznej informacji o   aktualnej liczbie uczniów  

-   Informacja o   liczbie uczniów powinna być dostarczona w   ciągu pierwszych 5   dni roboczych każdego miesiąca do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w   Koniecpolu , wzór określa załącznik nr 2.  

-   Jeśli do przedszkola uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący, oprócz informacji, przekazuje dane o   uczniach z   innych gmin - załącznik nr 3  

-   W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący lub dyrektora przedszkola nieprawidłowości zawartej w   informacji, organ prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji.  

-   Dotacja nie podlega przekazaniu w   sytuacji, gdy wykreślony został wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Koniecpol na podstawie art. 82 ust. 3   a ustawy o   systemie oświaty.  

§ 6.  

1)   Organ prowadzący przedszkole sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w   zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o   kwocie wykorzystanej dotacji, z   wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały.  

2)   Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu do organu dotującego do dnia:  

a)   15 lipca - za okres styczeń-czerwiec;  

b)   20 stycznia roku następującego po roku, w   którym udzielono dotacji - za okres styczeń-grudzień.  

3)   W przypadku zaprzestania działalności przedszkola , organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o   którym mowa w   ust. 1, w   terminie 21 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w   którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.  

4)   Dotacje wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, czyli pobrane w   nadmiernej wysokości lub nienależne podlegają zwrotowi zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

§ 7.  

1)   Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji:  

-   pod względem zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w   informacjach, o   których mowa § 5  

-   pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z   zasadami określonymi w   art. 90 ust. 3   d ustawy o   systemie oświaty,  

-   pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

2)   Kontrola może być planowana lub doraźna. W   przypadku kontroli planowanej jednostka kontrolowana musi zostać o   niej zawiadomiona, co najmniej 7   dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.  

3)   Kontrolę przeprowadza się w   siedzibie kontrolowanego przedszkola.  

§ 8.  

1)   Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są upoważnieni pracownicy Zespołu Ekonomiczno i   Administracyjnego Szkół w   Koniecpolu.  

2)   Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli .  

§ 9.  

1)   Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w   protokole kontroli.  

2)   Protokół podpisuje kontrolujący i   kontrolowany, w   terminie 7   dni od daty jego otrzymania .  

3)   Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w   protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w   terminie 7   dni od dnia otrzymania protokołu kontroli  

4)   W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, a   w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.  

5)   Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w   terminie określonym w   wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić organ dotujący o   sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i   wykorzystania uwag zawartych w   wystąpieniu pokontrolnym.  

§ 10.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 11.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/157/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/157/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/157/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/157/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 14 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »