| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/186/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z roku 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust.2 i art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1326 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm..)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XL/338/2002 r. Rady Gminy Milówka z dnia 19 kwietnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce z późniejszymi zmianami.                                                                                    

§ 4.

              Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.              

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/186/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.,  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami),

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2006 r.,  Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.   Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami),

7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 poz.734 z późniejszymi zmianami),

8) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późniejszymi  zmianami),

9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz.887 z późn.zm),

10) ustawy z dnia 25 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.

11) innych właściwych aktów prawnych,

12) niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, podlegającą organom gminy.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Milówka.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Milówce przy ul. Jana Kazimierza 121.

§ 3.

1. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej i innych właściwych aktach prawnych oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, strategii, uchwał rady gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

2. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, na podstawie stosownych upoważnień.

§ 4.

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka jednoosobowo na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Wójta Gminy Milówka.

2. Wójt Gminy jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka.

3. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności z zakresu

prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

4. Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Kierownik Ośrodka po uzyskaniu zgody Wójta.

5. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

§ 5.

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 6.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i dokumentację księgową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

§ 7.

1. Statut Ośrodka nadawany jest przez Radę Gminy Milówka.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla uchwalenia Statutu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy

prawa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »