| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/237/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą  nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr. 19, poz. 373)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku zmiany deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy;

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.;

3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej – plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników;

4) inne dokumenty określone w przepisach szczególnych.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta w terminie:

1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia , o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2012 r. poz. 391
z późn. zm.),

3) 14 dni od daty zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik do Uchwały Nr XXXI / 237 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »