| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/267/2013 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.) oraz po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadania.

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. llekroć w uchwale jest mowa o:

1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) beneficjencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,

3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych,

4) budżecie powiatu - należy przez to rozumieć budżet powiatu raciborskiego,

5) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Raciborski,

6) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Raciborskiego,

7) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Raciborskiego.

§ 2. Z budżetu powiatu mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie następujące kryteria:

1) znajduje się na stałe na terenie powiatu,

2) jest ogólnie dostępny dla mieszkańców i turystów,

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe,

4) jest wpisany do rejestru zabytków.

§ 3. O dotację może ubiegać się każdy beneficjent posiadający tytuł prawny do zabytku.

§ 4. 1. Dotacja z budżetu powiatu na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 80 % ogółu nakładów na te prace lub roboty.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu powiatu wraz z kwotami przyznanymi na ten cel innych środkow publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robot.

§ 5. 1. Dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót w przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych.

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie może zostać udzielona jeżeli:

1) nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100 % są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,

2) łączna kwota dotacji udzielonych przez powiat i inne uprawnione organy /podmioty, osoby/ przekroczyła wysokość 100 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

§ 6. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór określa Zarząd w drodze uchwały.

2. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji zobowiązany jest przedłożyć:

1) wypełniony wniosek o udzielenie dotacji,

2) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków,

3) dokumentację fotograficzną, potwierdzającą stan zabytku przed podjęciem prac przy obiekcie,

4) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

5) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót wykonywanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

6) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

7) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do 31 marca danego roku.

2. W przypadku ubiegania się o dotacje na prace lub roboty budowlane przy zabytku, których konieczność wykonania wynika ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednie zagrożenie zabytku lub z innych nadzwyczajnych okoliczności – wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w każdym czasie.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dodatkowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego lub innej okoliczności uzasadniającej natychmiastowe wykonanie prac przy zabytku.

4. Zarząd dokonuje weryfikacji złożonych wniosków w terminie 2 miesięcy od daty złożenia.

5. W przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku Zarząd przygotowuje projekt uchwały Rady w celu jej podjęcia.

§ 8. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy powiatem a beneficjentem, która określa w szczególności:

1) opis i zakres prac lub robót i termin ich wykonania oraz zobowiązanie do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności,

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz sposób kontroli wykorzystania dotacji,

4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji prac lub robót.

3. Beneficjent nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele niż określone w umowie.

4. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą stron, dopuszcza się możliwość aktualizacji warunków realizacji umowy w formie aneksu.

§ 9. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku transzach w zależności od potrzeb i specyfiki realizowanych prac lub robót oraz postanowień umowy.

§ 10. 1. Dotacja podlega rozliczeniu oraz zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia oraz kontroli realizacji zadania określi umowa, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 11. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, w szczególności w zakresie:

1) stanu realizacji prac lub robót,

2) efektywności i jakości wykonania prac lub robót,

3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,

4) gospodarności i rzetelności wydatkowania środków z budżetu powiatu,

5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

2. Kontrolę prawidłowości wykonywania dotowanych prac lub robót, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych, sprawują upoważnieni przez Starostę Raciborskiego pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywanych prac lub robót oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji dotyczących wykonywanych prac lub robót.

4. Negatywny wynik kontroli stanowi podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a kwota udzielonej dotacji podlega niezwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XLII/407/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Wajda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »