| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz 150 z późn. zm.) w zw. z art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 w zw. z art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

I. Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

§ 1. 1.               Z budżetu Miasta Katowice mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400a ust. 1 pkt 8, 21 i 22, ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych w obiektach budowlanych na terenie Miasta Katowice, w których zmieniony będzie system ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji, zastosowane zostaną odnawialne źródła energii, zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.

2. Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

3.               Dotacja celowa w zakresie określonym w § 1 ust. 1 może być udzielona:

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom,

2)               jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2.               Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 ust. 3 w wysokości:

1. jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji,

2. jednorazowo do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 6.000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii,

3. jednorazowo do 100% kosztów, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, nie więcej jednak niż 50.000 zł na budynek mieszkalny, budynek gospodarczy niezwiązany z działalnością gospodarczą, obiekt użyteczności publicznej oraz obiekt o wyjątkowym znaczeniu dla miasta,

4. jednorazowo do 50% kosztów, wynikających z przedłożonych faktur lub rachunków, nie więcej jednak niż 75.000 zł na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji, zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii, w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach o wyjątkowym znaczeniu dla miasta.

II. Rozpatrywanie wniosków.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust.1 składają pisemne wnioski lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Katowice utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3. Wnioski o dotację celową składa się do Urzędu Miasta Katowice do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielana dotacja.Wnioski rozpatrywane będą w kolejności według daty wpływu.

4. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

5.               Środki finansowe w budżecie Miasta w danym roku budżetowym na finansowanie zadań określonych w § 1 ust. 1 powinny być przeznaczone w:

1) 60% na zadania polegające na zamianie systemu ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji w budynkach/lokalach mieszkalnych,

2) 20% na zadania polegające na zamontowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach/lokalach mieszkalnych,

3) 10% na zadania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach o wyjątkowym znaczeniu dla miasta,

4) 10% na zadania polegające na zamianie systemu ogrzewania na dający efekt ograniczenia tzw. niskiej emisji, na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach o wyjątkowym znaczeniu dla miasta.

6. Niepodpisanie umów na dotacje celowe na ilość środków finansowych w jednej z grup zadań z § 3 ust. 5 do 30 czerwca danego roku budżetowego powoduje, że środki finansowe z § 3 ust. 5 mogą być rozdzielone i wykorzystane w innej proporcji.

7. Niezłożenie wniosków w jednej z grup zadań z § 3 ust. 5 do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielana dotacja, powoduje, że środki finansowe z § 3 ust. 5 mogą być rozdzielone i wykorzystane w innej proporcji.

8. Z wnioskodawcami, z którymi nie została podpisana Umowa na dotację celową w danym roku budżetowym z braku środków finansowych, zostaną podpisane Umowy w następnym roku budżetowym.

9. W przypadku wolnych środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym, wnioski złożone po 31 grudnia roku poprzedniego, mogą być rozpatrzone w bieżącym roku budżetowym.

III. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania.

§ 4. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy sporządzonej zgodnie z art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 5. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji Miasto Katowice zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 6. Prezydent Miasta Katowice składa Radzie Miasta roczne sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych.

§ 7. Prezydent Miasta Katowice określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 8. Traci moc uchwała nr V/52/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr X/157/11 z dnia 30 maja 2011 r. oraz uchwały Nr XVII/350/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »