| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.141.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 marca 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 161/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 161/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice, w części określonej w § 2 ust. 3 uchwały, począwszy od wyrazów " …wraz z załącznikami… ", w § 2 ust. 4, § 4, § 5 - jako niezgodnej z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), dalej jako "ustawa".

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Kłomnice przedmiotową uchwałą z dnia 19 stycznia 2013 r. określiła ustaliła warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz określiła przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kłomnice (załącznik nr 1 do uchwały). Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 30 stycznia 2013r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega między innymi na określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, a określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania w tych obiektów następuje w drodze uchwały, podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała podjęta na podstawie art. 15 ust. 2 wskazanej ustawy zawiera normy powszechnie obowiązujące, co kwalifikuje ją do aktów prawa miejscowego.

Należy także podnieść, iż ustawodawca formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikowaniu wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

W ramach warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kłomnice, Rada Gminy określiła w § 2 ust. 3 uchwały co należy dołączyć do składanego przez operatora lub przewoźnika wniosku, aby móc korzystać z przystanków. Jednakże ww. postanowienia uchwały począwszy od wyrazów "… wraz z załącznikami …" - w ocenie organu nadzoru - nie mieszczą się w ramach normy zawartej w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy.

Ponadto w § 2 ust. 4 uchwały wskazano, iż pozwolenie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się na okres ważności zezwolenia na regularny przewóz osób. Jednakże organ nadzoru wskazuje, iż zarówno warunki, jak i zasady korzystania, o których mowa w normie kompetencyjnej wyznaczają pewien obszar, w ramach którego Rada może je swobodnie kształtować. Nie oznacza to jednak dowolności. Rada ma obowiązek ściśle trzymać się ram wyznaczonych zarówno przez ustawę, jak i naturę materii, którą w ramach danego upoważnienia ustawowego reguluje. Tak wyznaczone granice powodują, że w ramach danego upoważnienia ustawowego nie można jako warunku i zasady potraktować regulacji wprowadzonej w § 2 ust. 4 uchwały. W ocenie organu nadzoru nie znajduje ona uzasadnienia w przywołanym w podstawie prawnej uchwały przepisie art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Z kolei regulacja zawarta w § 4 ust. 1-3 uchwały stanowi de facto powtórzenie materii uregulowanej w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób jest obowiązany w szczególności podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportowych przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy. Ponadto należy podkreślić, iż kwestia treści rozkładu jazdy uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451).

Jednocześnie wskazania wymaga, iż w § 4 ust. 4 uchwały Rada ustanowiła zakaz umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. W tym przypadku Rada Gminy ustaliła normy w zakresie, który został już uregulowany w innej ustawie. Czyny, których dokonywania zabrania cytowany zapis uchwały są objęte sankcją z art. 63a § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.). Zatem ustalenie przedmiotowych zakazów w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do ich ustalania, a sprawy te uregulowane już zostały w ustawie, stanowi istotne naruszenie prawa.

Ponadto Rada Gminy określiła w § 5 uchwały w jakich przypadkach Gmina może odmówić zgody na korzystanie z przystanku. Postanowienia te - w ocenie organu nadzoru - także nie mieszczą się w ramach normy zawartej w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy "Właściciel przystanku komunikacyjnego położonego w granicach administracyjnych miast lub dworca albo zarządzający tymi obiektami, uzgadnia zasady korzystania z tych obiektów w przypadku, gdy proponowany rozkład jazdy: 1) zawiera przystanki komunikacyjne lub dworce: a) o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 7, b) wskazane w uchwale, o której mowa w art. 15 ust. 2; 2) nie ograniczy przepustowości przystanków komunikacyjnych lub dworców; 3) nie spowoduje zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu." A zatem ustawodawca sam określił przypadki, kiedy trzeba uzgodnić z przewoźnikiem zasady korzystania z przystanku komunikacyjnego położonego w granicach administracyjnych miast lub dworca. Należy zatem przyjąć, że proces uzgadniania zasad korzystania z przystanków lub dworców dotyczy jedynie tych obiektów, które są położone w granicach administracyjnych miast. Wychodząc z zasady racjonalnego ustawodawcy należy uznać, że prawo do uzgadniania udostępniania (a zarazem odmowy zgody na udostępnienie) przystanków dotyczy jedynie gmin o statusie miasta. W przypadku gmin nieposiadających tego statusu, nie istnieje możliwość dokonania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków.

W związku z powyższym Rada Gminy określając przypadki odmowy zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych przekroczyła delegację określoną w art. 15 ust. 2 ustawy, czym istotnie naruszyła art. 7 Konstytucji RP.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały we wskazanej części należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Kłomnice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »