| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 569/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz § 1   Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   zezwolenie na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa zobowiązany jest do dysponowania co najmniej jednym pojazdem asenizacyjnym stanowiącym jego własność lub znajdującym się w   jego użytkowaniu (np. dzierżawa, użyczenie, najem, leasing), który :  

1)   spełnia wymagania określone w   przepisach odrębnych dotyczących pojazdów asenizacyjnych,  

2)   posiada aktualne badania techniczne,  

3)   jest trwale i   czytelnie oznakowany nazwą firmy oraz danymi adresowymi i   numerem telefonu przedsiębiorcy.  

2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   zezwolenie na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa zobowiązany jest do dysponowania bazą transportową (własność, dzierżawa, użyczenie, najem), która :  

1)   jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych,  

2)   posiada wyznaczone miejsca garażowe lub postojowe dla pojazdów asenizacyjnych o   szczelnej nawierzchni, zabezpieczającej przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,  

3)   zapewnia odprowadzanie powstających na jej terenie wód opadowych i   ścieków w   sposób zgodny z   obowiązującymi przepisami,  

4)   jest wyposażona w   zaplecze socjalne odpowiadające ilości zatrudnionych pracowników,  

5)   posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie napraw, konserwacji i   remontów pojazdów - w   przypadku wykonywania tych prac we własnym zakresie.  

3.   Usytuowanie wyznaczonych miejsc postoju pojazdów asenizacyjnych nie powinno stanowić uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i   odory oraz stwarzać zagrożenia higienicznego i   sanitarnego.  

4.   Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość bieżącego mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych we własnej myjni spełniającej wymagania określone dla tego rodzaju obiektów. W   przypadku braku własnej myjni, bieżące mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych winny być zapewnione przez specjalistyczny podmiot świadczący takie usługi.  

5.   Nieczystości ciekłe z   terenu gminy Częstochowa należy przekazywać do stacji zlewnej zapewniającej gotowość ich odbioru.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 630/LVI/2010 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 11 lutego 2010 r. w   sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na terenie gminy Częstochowa w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w   formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy oraz w   formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »