| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 569/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz § 1   Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   zezwolenie na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa zobowiązany jest do dysponowania co najmniej jednym pojazdem asenizacyjnym stanowiącym jego własność lub znajdującym się w   jego użytkowaniu (np. dzierżawa, użyczenie, najem, leasing), który :  

1)   spełnia wymagania określone w   przepisach odrębnych dotyczących pojazdów asenizacyjnych,  

2)   posiada aktualne badania techniczne,  

3)   jest trwale i   czytelnie oznakowany nazwą firmy oraz danymi adresowymi i   numerem telefonu przedsiębiorcy.  

2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   zezwolenie na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa zobowiązany jest do dysponowania bazą transportową (własność, dzierżawa, użyczenie, najem), która :  

1)   jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych,  

2)   posiada wyznaczone miejsca garażowe lub postojowe dla pojazdów asenizacyjnych o   szczelnej nawierzchni, zabezpieczającej przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,  

3)   zapewnia odprowadzanie powstających na jej terenie wód opadowych i   ścieków w   sposób zgodny z   obowiązującymi przepisami,  

4)   jest wyposażona w   zaplecze socjalne odpowiadające ilości zatrudnionych pracowników,  

5)   posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie napraw, konserwacji i   remontów pojazdów - w   przypadku wykonywania tych prac we własnym zakresie.  

3.   Usytuowanie wyznaczonych miejsc postoju pojazdów asenizacyjnych nie powinno stanowić uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i   odory oraz stwarzać zagrożenia higienicznego i   sanitarnego.  

4.   Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość bieżącego mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych we własnej myjni spełniającej wymagania określone dla tego rodzaju obiektów. W   przypadku braku własnej myjni, bieżące mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych winny być zapewnione przez specjalistyczny podmiot świadczący takie usługi.  

5.   Nieczystości ciekłe z   terenu gminy Częstochowa należy przekazywać do stacji zlewnej zapewniającej gotowość ich odbioru.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr 630/LVI/2010 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 11 lutego 2010 r. w   sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na terenie gminy Częstochowa w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w   formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy oraz w   formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »