| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/254/13 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Siewierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Siewierz powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2) posiadać pojazdy asenizacyjne oznakowane trwale i czytelnie nazwą przedsiębiorcy z adresem i numerem telefonu kontaktowego;

3) posiadać prawo do dysponowania bazą transportową do parkowania pojazdów asenizacyjnych z możliwością wykonania obsługi technicznej i sanitarnej (mycie oraz dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych. W przypadku braku możliwości wykonania obsługi sanitarnej (mycie i dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych we własnej bazie transportowej przedsiębiorca powinien dysponować prawem do wykonywania obsługi sanitarnej (mycia i dezynfekcji) pojazdów w miejscu należącym do innego podmiotu gospodarczego (odpowiednio udokumentowane);

4) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Siewierz jest zobowiązany:

1) posiadać pojazdy przystosowane do transportu zwierząt, oznakowane trwale i czytelnie nazwą przedsiębiorcy z adresem i numerem telefonu kontaktowego, które w szczególności powinny:

a) być wyposażone w metalowe klatki umożliwiające transportowanym zwierzętom swobodne leżenie, wstawanie i zachowanie naturalnej pozycji,

b) posiadać odpowiednią kubaturę umożliwiającą ustawienie kilku metalowych klatek o których mowa w lit. a, w taki sposób, aby uniemożliwić ich przesuwanie w czasie transportu oraz umożliwić ich prawidłową wentylację,

c) zabezpieczać zwierzęta przed wpływami atmosferycznymi,

d) zapewniać dostateczną wentylację i w miarę potrzeb prawidłowe ogrzewanie;

2) posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w miejsce postojowe;

3) posiadać specjalistyczny sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadaje im cierpienia;

4) zapewnić odpowiednią odzież ochronną dla osób wyłapujących zwierzęta;

5) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną,

6) posiadać aktualną umowę ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Siewierz.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Siewierz, powinien:

1) spełniać wymagania dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt określone przepisami prawa;

2) posiadać prawo do dysponowania nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności posiadać takiego rodzaju urządzenia, jak:

a) w przypadku prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt:

- klatki dla zwierząt,

- pomieszczenia do przeprowadzania kwarantanny bezdomnych zwierząt,

- chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych,

b) w przypadku prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

- chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,

- urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

3) posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwierząt, zapewniający ochronę przewożonych zwierząt przed wpływem warunków atmosferycznych;

4) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej niezbędnej w prowadzeniu takiej działalności;

5) posiadać umowę współpracy z lekarzem weterynarii;

6) posiadać potwierdzenie rejestracji schroniska przez powiatowego lekarza weterynarii.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Siewierz powinien potwierdzić stosownymi dokumentami lub oświadczeniami wymagania z określone odpowiednio w § 2, § 3, § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XLVIII/362/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »