| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII-262-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012 r. ,poz. 391) , art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z 2011r. , Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018) , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Traci moc uchwała nr LV/451/10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza” oraz uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza”.

§ 4. Ustala się przepisy przejściowe , które obowiązują do dnia 30 czerwca 2013r. : Określa się następujący sposób postępowania z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi , w tym powstającymi w gospodarstwach domowych odpadami niebezpiecznymi , odpadami wielkogabarytowymi , zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym , zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami oraz odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi:

1) odpady papieru i tektury, szklane, odpady z tworzyw sztucznych , odpady wielomateriałowe oraz metale należy gromadzić w odpowiednich workach lub pojemnikach dostarczonych przez przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji , w tym odpady zielone należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach lub workach dostarczonych przez przedsiębiorcę , z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, lub kompostować we własnym zakresie,

3) zabrania się mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi rodzajami odpadów komunalnych poprzez np. ich łączne gromadzenie w pojemnikach lub workach , odpady niebezpieczne należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach lub workach dostarczonych przez przedsiębiorcę , z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , lub przekazywać do punktów zbiórki tych odpadów np. zużyte lub przeterminowane lekarstwa wrzucać do pojemników ustawionych w wybranych aptekach, zużyte baterie wrzucać do pojemników w wyznaczonych placówkach oświatowych itp.,

4) odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy , z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddawać w miejscach zbiórki i odbioru tego rodzaju sprzętu lub przekazywać przedsiębiorcy , z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

6) zużyte akumulatory należy oddawać w miejscach zbiórki i odbioru tego rodzaju odpadów lub przekazywać przedsiębiorcy , z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów wykonywanych samodzielnie przez właściciela nieruchomościnależyprzekazywać przedsiębiorcy , z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , z tym , że przepisy § 15 i § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013r.

2. Do czasu wejścia w życie przepisów , o których mowa w ust. 1 obowiązują przepisy zawarte w § 4 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-262-2013
Rady Gminy Nędza
z dnia 25 lutego 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. , poz.391 z późn. zm. ) ,

2) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to właścicieli , o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

3) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady , o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 21),

4) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady , o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 21),

5) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady , o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 21),

6) sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- rozumie się przez to sprzęt, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm. ),

7) selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych – rozumie się przez to zbieranie , o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 21),

8) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to nieczystości , o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

9) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia , o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

10) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta , o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( teks jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106 , poz. 1002 z późn. zm. ),

11) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta , o których mowa w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( teks jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106 , poz. 1002 z późn. zm. ),

12) psach rasy uznawanej za agresywną – rozumie się przez to psy wymienione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz. U. z 2003r. , Nr 77, poz. 687),

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie ich nieruchomości , poprzez wydzielenie następujących frakcji:

1) papieru i tektury,

2) szkła,

3) tworzyw sztucznych,

4) opakowań wielomateriałowych – w tym opakowania po sokach i mleku typu Tetra-Pack,

5) metali,

6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

7) odpadów zielonych,

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

9) odpadów wielkogabarytowych,

10) przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych,

11) zużytych baterii i akumulatorów,

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

13) odpadów niebezpiecznych – np. rozpuszczalniki , farby

2. Odpady , o których mowa w ust. 1 należy zbierać i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania , w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi odpadami , z wyjątkiem odpadów o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 , które należy gromadzić do jednego worka .

3. Odpady , o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 powinny być , w miarę możliwości, oczyszczone z zabrudzeń i zanieczyszczeń.

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota , śniegu , lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości , usuwanie błota , śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie , natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby.

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może się odbywać tylko pod warunkiem użycia wyłącznie wody w miejscach utwardzonych wyposażonych w kratkę ściekową kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Zabrania się mycia samochodów ciężarowych i autobusów poza myjniami.

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych , związanych z bieżącą eksploatacją , pod warunkiem , że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

2. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych , warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowy i technicznym.

§ 7. Ustala sięnastępujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 110 l lub 120 l , dostosowane do odbioru systemem grzebieniowym,

2) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 240 l , dostosowane do odbioru systemem grzebieniowym,

3) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 1100 l , dostosowane do odbioru systemem grzebieniowym,

4) worki czarne na odpady niesegregowane,

5) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności 1100 l , stosowane w zabudowie wielorodzinnej:

a) kolor niebieski – papier , makulatura,

b) kolor zielony – szkło,

c) kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

6) worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego , stosowane w zabudowie jednorodzinnej:

a) kolor niebieski – papier , makulatura,

b) kolor zielony – szkło,

c) kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

7) pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorem brązowym na odpady zielone,

8) pojemniki na specyficzne rodzaje odpadów np. na zużyte baterie , leki , odpady niebezpieczne itp.

§ 8. 1. Minimalną pojemność i ilość pojemników na niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne , na terenie nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy , ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, ilości wytwarzanych odpadów określonej w § 9 oraz częstotliwości ich odbierania , nie mniej jednak niż jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość.

2. Minimalną pojemność i ilość pojemników na niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne , na terenie nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne , ustala się na podstawie ilości wytwarzanych odpadów określonej w § 9 oraz częstotliwości ich odbierania , nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na każdy obiekt.

§ 9. 1. 1 . W celu określenia ilości pojemników ustala się średnią , miesięczną ilość wytwarzanych niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych:

1) dla budynków mieszkalnych – 80 l na mieszkańca ,

2) dla obiektów użyteczności publicznej , innych niż w pkt 3,4,5 6,- 40 l na każdego pracującego ,

3) dla przedszkoli i szkół – 40 l na każde dziecko, ucznia i pracownika ,

4) dla obiektów handlowych – 80 l na każde 10m2powierzchni całkowitej ,

5) dla lokali gastronomicznych – 40 l na jedno miejsce konsumpcyjne ,

6) dla hoteli , pensjonatów, domków kempingowych – 80 l na każde łóżko.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 , jeśli jest prowadzona działalność spożywcza oraz w ust. 1 pkt 5 należy dodatkowo , na zewnątrz poza lokalem , ustawić kosze na śmieci.

§ 10. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości , w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego , w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich .

2. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym i technicznym , w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie. Stan techniczny i porządkowy tych urządzeń powinien zapobiegać przedostaniu się odpadów lub zanieczyszczeń z urządzenia do wody i gruntu.

3. Pojemniki i worki z odpadami komunalnymi należy w dniu zbiórki wystawić przed ogrodzenie , w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

4. Zabrania się spalania w pojemnikach wszelkiego rodzaju odpadów.

§ 11. 1. Minimalna pojemność urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych wynosi 10 litrów.

2. Kosze uliczne rozmieszcza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Kosze te należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru , deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

§ 12. Właściciele nieruchomości , udostępniając teren na zorganizowanie imprezy masowej lub zgromadzenie o charakterze publicznym , zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej liczby pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów , a także szaletów , tak aby ilość pojemników oraz szaletów była dostosowana do ilości osób przebywających na imprezie lub zgromadzeniu oraz zapewnić utrzymanie czystości i porządku podczas imprezy i niezwłoczne sprzątnięcie i usunięcie odpadów i nieczystości po jej zakończeniu , w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od zakończenia imprezy.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13. Określa się następującą częstotliwość odbierania niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej- co najmniej dwa razy w miesiącu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w tygodniu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej dwa razy w miesiącu,

4) z koszy ulicznych – co najmniej raz w tygodniu i w razie potrzeb,

§ 14. Określa sięnastępującą częstotliwość odbierania segregowanych odpadów komunalnych , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6 :

1) w zabudowie jednorodzinnej- co najmniej raz w miesiącu,

2) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej raz w miesiącu,

§ 15. Ustala się następujący sposób i częstotliwość pozbywania się pozostałych segregowanych odpadów komunalnych:

1) odpady zielone – dwa razy w miesiącu od kwietnia do listopada,

2) przeterminowane leki i termometry rtęciowe – według potrzeb , dostarczyć należy do punktu selektywnej zbiórki odpadów,

3) zużyte baterie - według potrzeb , dostarczyć należy do punktu selektywnej zbiórki odpadów,

4) zużyte akumulatory - według potrzeb , dostarczyć należy do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub w punktach ich sprzedaży,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na kwartał lub podczas cyklicznie organizowanych akcji,

6) odpady wielkogabarytowe – raz na kwartał ,

7) odpady niebezpieczne – według potrzeb , dostarczyć należy do punktu selektywnej zbiórki odpadów,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe- według potrzeb , zbierać należy w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach ,

9) zużyte opony – według potrzeb , w punktach wymiany opon,

§ 16. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy poddawać oczyszczeniu w przydomowych oczyszczalniach ścieków lub gromadzić w bezodpływowych zbiornikach , wykonanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz usytuowanych na nieruchomości w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich.

§ 17. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

§ 18. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika , zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia , a także nie dopuszczając do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz w sposób systematyczny , proporcjonalnie do zużytej wody.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

§ 19. Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości po sortowaniu oraz odpady zielone należy zagospodarować w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych , a do czasu ich powstania – w instalacjach zastępczych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe , mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 20. 1. Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego ich utrzymania , aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości , w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt , hałasu ( zwłaszcza w porze nocnej) , przykrego zapachu , insektów i zanieczyszczeń , jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi , oraz miejsc wspólnego użytkowania ( parki, zieleńce, place, ulice , chodniki, piaskownice, place zabaw, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej).

2. Pozostawienie zwierząt domowych bez uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji , gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający zwierzętom domowym jej opuszczenie i gdy nieruchomość została odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

§ 21. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy , przy czym psy rasy uznawanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w terenach niezagospodarowanych , poza miejscami wymienionymi w § 24 i tylko w przypadku , gdy nie będzie to stwarzało zagrożenia bezpieczeństwa człowieka.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych , a także w miejscach użytku publicznego.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej , w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 22. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory,

3) właściciel zwierzęcia , które zanieczyściło ulicę , chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 23. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach w promieniu 50 m od budynków wielorodzinnych , urzędów organów administracji , szkół i przedszkoli , placówek kulturalno – oświatowych , zakładów opieki zdrowotnej , obiektów użyteczności publicznej.

§ 24. Pszczoły należy trzymać w ulach , ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób , aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 25. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki mieszkalne , budynki organów administracji , budynki użyteczności publicznej , obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze itp. , a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych , zsypy, i pomieszczenia zsypowe , korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych .

2. Deratyzację na terenie nieruchomości , o których mowa w ust. 1 przeprowadzają ich właściciele dwa razy w roku kalendarzowym , w następujących terminach:

1) deratyzację wiosenną – w drugiej dekadzie kwietnia,

2) deratyzację jesienną – w drugiej dekadzie września,

3. Dodatkowo deratyzację na terenie nieruchomości , o których mowa w ust. 1 przeprowadzają ich właściciele niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »