| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.160.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 marca 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXII/335/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy (dawnej ulicy Krótkiej)

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXII/335/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy (dawnej ulicy Krótkiej) w całości, jako niezgodnej z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska Będzina postanowiła nadać nazwę: "ulica Ignacego Bereszki" drodze, stanowiącej fragment dawnej ulicy Krótkiej, wzdłuż bocznej ściany budynku przy ul. Małachowskiego 6. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 4 lutego 2013 r. Jako podstawę prawną wskazano m. in. art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z treścią ww. przepisu "do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników."

Jak wynika z pisma z dnia 18 lutego 2013 r., przesłanego do organu nadzoru, droga, której nadano nazwę przedmiotową uchwałą, jest drogą wewnętrzną. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym "podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana."

Tymczasem, z wyjaśnień przesłanych przez gminę wynika, iż przedmiotowa droga położona jest na działce o numerze geodezyjnym 65/1, karta mapy 21 obręb Będzin, która zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów jest w użytkowaniu Gminy Będzin i posiada użytek "dr". Jednocześnie organ nadzoru nie posiada informacji, aby przed nadaniem nazwy ulicy uzyskano pisemną zgodę właścicieli ww. terenów na nadanie nazwy drodze.

Wobec powyższego, należy uznać, iż powyższe uchybienie proceduralne dotyczące realizacji postanowień przepisu art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych, powoduje konieczność stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

Tym samym uchwałę Nr XXXII/335/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy (dawnej ulicy Krótkiej) ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska Będzina

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »