| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1, art. 42 ust.1, art. 44 oraz art. 92 ust.1 pkt 1, ust. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz.1172 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3. Traci moc uchwała nr XLI/512/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 10 września 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu z późn. zm.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr X/128/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Szpital działa pod nazwą: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, zwany dalej Szpitalem, dla którego podmiotem tworzącym jest Miasto Bytom.

2. Skrócona nazwa Szpitala brzmi: „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”.

3. Szpital jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, funkcjonującym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

4. Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

5. Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

§ 2. Szpital działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zwanej dalej ustawa, oraz przepisów wykonawczych do ustawy:

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

3) niniejszego Statutu nadanego przez Radę Miejską w Bytomiu.

§ 3. Siedziba Szpitala mieści się w Bytomiu.


Rozdział 2.
Cele i zadania Szpitala

§ 4. 1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

2. Szpital prowadzi również działalność naukową, badawczą i dydaktyczną.

3. Szpital realizuje zadania obronne z zakresu powszechnego obowiązku obrony oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych przepisów.

§ 5. 1. Szpital poprzez swój Dział Administracyjno-Gospodarczy, prowadzi działalność inną niż działalność lecznicza, na zasadach określonych w ustawie, polegającą na: najmie, dzierżawie ruchomych i nieruchomych aktywów trwałych, wynajmie powierzchni dla celów reklamowych oraz prowadzeniu usług parkingowych.

2. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilno-prawnej.

3. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.


Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Szpitala

§ 6. Organami Szpitala są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 7. 1. Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor jako jednoosobowy organ zarządzający Szpitalem i reprezentujący go na zewnątrz.

2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy niezastrzeżone przepisami prawa dla innych organów.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych, określonych w odrębnych przepisach.

5. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące bieżącej organizacji i funkcjonowania Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność, a w szczególności:

1) sprawuje bieżący nadzór nad wykonaniem statutowych zadań Szpitala;

2) organizuje pracę podległego personelu;

3) opracowuje plany pracy;

4) wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje, upoważnienia oraz polecenia;

5) zatrudnia i zwalnia podległy personel Szpitala oraz ustala zasady wynagradzania;

6) ustala regulamin organizacyjny Szpitala i przedstawia go do zaopiniowania radzie społecznej Szpitala;

7) Dyrektor zawiera umowy cywilnoprawne z osobami świadczącymi usługi na rzecz Szpitala.

6. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem, w tym za całokształt działalności finansowej.

7. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępców Dyrektora.

8. W przypadku nieobecności Dyrektora, Szpital reprezentuje wyznaczony przez niego jeden z Zastępców Dyrektora.

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną Szpitala oraz zadania przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala ustala Dyrektor Szpitala w regulaminie organizacyjnym.

2. Wykaz przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala, w których prowadzona jest działalność lecznicza określa załącznik do Statutu.

§ 9. Rada Społeczna Szpitala realizuje zadania określone w ustawach, a w szczególności w ustawie o działalności leczniczej.

§ 10. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata, przy czym członkowie Rady Społecznej powoływani są na jedną wspólną kadencję. Rada Społeczna, której kadencja dobiegła końca, sprawuje swoje obowiązki do czasu powołania Rady Społecznej następnej kadencji.

2. Rada Społeczna Szpitala składa się z pięciu do ośmiu osób.

3. W skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą:

1) jako przewodniczący Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

b) przedstawiciel Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

c) przedstawiciele wybrani przez Radę Miejska w Bytomiu, w liczbie od dwóch do pięciu osób.

§ 11. 1. Członek Rady Społecznej jest odwoływany przed upływem kadencji w razie:

1) utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych,

2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

3) wycofania desygnowania przez: Prezydenta Miasta, Wojewodę Śląskiego, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lub Radę Miejską w Bytomiu.

2. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa w razie:

1) śmierci członka Rady Społecznej,

2) zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej.

3. W miejsce odwołanego członka Rady Społecznej, jak i w przypadku wygaśnięcia członkostwa Rada Miejska w Bytomiu powołuje nowego członka Rady Społecznej.


Rozdział 4.
Forma gospodarki finansowej

§ 12. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 13. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala dokonuje Prezydent Miasta.


Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie jak przy jego nadaniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Statutu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK i KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU

I. ODDZIAŁY I PRACOWNIE

1.

Oddział Neurologii

40 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

2.

Oddział Laryngologii

20 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

3.

Oddział Urologii

30 łóżek

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

4.

Oddział Reumatologii i Rehabilitacji

24 łóżka

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

5.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

40 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

6.

Oddział Kardiologii ze stanowiskami intensywnego nadzoru

28 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

7.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

45 łóżek

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

8.

Oddział Okulistyki

30 łóżek

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

9.

Oddział Hematologii

30 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
i 8 miejsc dziennych

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

10.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej

60 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, al. Legionów 49

11.

Oddział Anestezjologii

3 łóżka

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

12.

Centralny Blok Operacyjny

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

13.

Izba Przyjęć

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

14.

Izba Przyjęć Szpitala Zakaźnego

41-902 Bytom, al. Legionów 49

15.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

a) Pracownia Mikrobiologiczna

41-902 Bytom, al. Legionów 49

b) Pracownia Mikrobiologiczna

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

16.

Zakład Diagnostyki Obrazowej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

a) Pracownia RTG

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

17.

Dział Rehabilitacji Medycznej z Pracownią Masażu Leczniczego i Pracownią Laseroterapii

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

18.

Zakład Patomorfologii

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

19.

Pracownia USG

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

20.

Pracownia EEG

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

21.

Pracownia Endoskopii Chirurgicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

22.

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

23.

Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

24.

Pracownia Ultrasonokardiografii

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

25.

Pracownia Holterowska

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

26.

Pracownia Prób Wysiłkowych

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

27.

Pracownia Endoskopii Laryngologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

28.

Pracownia Endoskopii Urologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

29.

Pracownia Spirometrii

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

30.

Pracownia Testów Skórnych

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

31.

Punkt Pobrań

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

32.

Sterylizatornia

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

33.

Bank Krwi

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

34.

Apteka Szpitalna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

II

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO–LECZNICZY

64 łóżka, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, al. Legionów 49

III

BYTOMSKIE CENTRUM REHABILITACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

41-933 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 248a

IV

PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE

1.

Poradnia Chirurgiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

2.

Poradnia Urologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

3.

Poradnia Okulistyczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

4.

Poradnia Hematologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

5.

Poradnia Reumatologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

6.

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

7.

Poradnia Diabetologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

8.

Poradnia Neurologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

9.

Poradnia Laryngologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

10.

Poradnia Kardiologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

11.

Poradnia Medycyny Pracy

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

12.

Poradnia Endokrynologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

13.

Poradnia Gastrologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

14.

Poradnia Alergologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

15.

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

16.

Poradnia Chorób Zakaźnych

41-902 Bytom, al. Legionów 49

17.

Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby

41-902 Bytom, al. Legionów 49

18.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

19.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

20.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Chirurgicznej, Chirurgii Onkologicznej i Medycyny Pracy

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

21.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Urologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

22.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Okulistycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

23.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Hematologicznej i Poradni Gastrologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

24.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Reumatologicznej i Poradni Rehabilitacji Leczniczej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

25.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Diabetologicznej i Poradni Kardiologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

26.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Neurologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

27.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy  z Punktem  Pobrań dla Poradni Laryngologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

28.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Endokrynologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

29.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Alergologicznej

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

30.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Chorób Zakaźnych

41-902 Bytom, al. Legionów 49

31.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Wirusowego Zapalenia Wątroby

41-902 Bytom, al. Legionów 49

32.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Gruźlicy                            i Chorób Płuc

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

33.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Gruźlicy                        i Chorób Płuc Dla Dzieci

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/128/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Statut określa ustrój podmiotu leczniczego oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania. Zgodnie z art. 42 ustawy o działalności leczniczej, w przedłożonym Statucie Szpitala określono, między innymi: siedzibę podmiotu, jego cele i zadania oraz organy i strukturę organizacyjną, w tym: zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej, a także formę gospodarki finansowej.

Zgodnie z zapisami uchwały nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu został poddany przedmiotowym konsultacjom.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony został protokół.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i zgodnie z art. 42 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 w Bytomiu został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został poddany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl , w zakładce "organizacje pozarządowe”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »