| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 296/XXIX/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.7 pkt 9 w związku z art.40 ust.2 pkt 2 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.9, art.11 ust.1, art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012r. poz.406) a także art.11 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 642

Rada Miasta i Gminy Szczekociny
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać Statut Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczekocinach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach uchwalony Uchwałą Nr 222/XXVIII/2005 r. Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 luty 2005 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach i nadania jej statutu zmienionej uchwałą Nr 238/XXX/2005 r. Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21 kwietnia 2005 r. oraz uchwałą Nr 185/XXVI/2008Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 października 2008 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 296/XXIX/2013
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 28 lutego 2013 r.

Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach, zwana dalej "Biblioteką", jest instytucją kultury. Biblioteka działa na podstawie:

1)               Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 642)

2)               Ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r, poz. 406);

3)               ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.);

4)               Niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Szczekociny, a terenem jej działalności miasto i gmina Szczekociny.

§ 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Szczekociny. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić w szczególności:

1)               lokal

2)               środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych oraz doskonalenie zawodowe pracowników

§ 4. Biblioteka posiada osobowość prawną i została wpisana dn. 16 maja 2005 r. do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod Nr1.

§ 5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 7. 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa ustanowiona dla powiatu zawierciańskiego.

2. Biblioteka może korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

§ 8. Biblioteka używa pieczątki podłużnej w brzmieniu „Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach, ul. Spacerowa 12, 42-445 Szczekociny, tel. 34 3557164,  NIP 649-21-56-307; REGON 150538329” oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku napis „Szczekociny”, a w otoku napis ” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy”.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 9. Do podstawowych zadań Biblioteki i jej filii należy:

1.               Gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2.               Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie miasta i gminy. Współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji i sprawnej sieci informacji na terenie powiatu.

3.               Udostępnienie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta i gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie czy status społeczny.

4.               Tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych.

5.               Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.

6.               Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i gminy i użytkowników Biblioteki.

7.               Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki.

8.               Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie możliwości technicznych w tej dziedzinie.

Rozdział 3.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

3. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, kieruje jej działalnością i jest za nią odpowiedzialny.

§ 11. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, pracowników administracji oraz pracowników obsługi.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

4. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach wprowadzony przez Dyrektora.

5. Prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy wprowadzony przez Dyrektora.

§ 12. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 13. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14. W skład Biblioteki wchodzą:

1. Biblioteka Centralna w Szczekocinach

Siedziba: ul. Spacerowa 12, Szczekociny.

2. Filia nr 1 w Szczekocinach

Siedziba: ul. Śląska 86

3. Filia Nr 2 w Rokitnie

Siedziba: Rokitno 34

4. Filia Nr 3 w Starzynach

Siedziba: Starzyny 53

5. Filia Nr 4 w Goleniowach

Siedziba: ul. Kościuszki 20, Goleniowy

§ 15. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną działalność finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

2. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są dotacje podmiotowe i celowez budżetu Organizatora, przychody uzyskane z prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Biblioteka pokrywa z uzyskanych przychodów.

§ 17. Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 18. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 19. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 20. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób: Dyrektora i głównego księgowego lub osób przez niego upoważnionych.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. 1. Statut nadaje Bibliotece Rada Miasta i Gminy Szczekociny.

2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »