| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/590/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz przez Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców.

§ 2

1. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest całkowicie umarzana z urzędu łącznie z odsetkami, gdy:

a) rodzic zobowiązany do ponoszenia opłaty zmarł,

b) udokumentowany przez rodzica dochód osoby samotnie gospodarującej/na osobę w rodzinie nie przekracza 100% odpowiedniego kryterium dochodowego, określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182) i występuje udokumentowany przez rodzica uzasadniony przypadek.

2. Za uzasadniony przypadek uważa się w szczególności:

a) niepełnosprawność w stopniu znacznym albo umiarkowanym,

b) długotrwała choroba,

c) wielodzietność,

d) bezrobocie,

e) zdarzenie losowe,

f) samotne wychowywanie dziecka,

g) potrzeba ochrony macierzyństwa.

3. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest częściowo umarzana z urzędu łącznie z odsetkami, wg poniższej tabeli:

Udokumentowany przez rodzica dochód na osobę powyżej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności - % liczony od miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w:

rodzinie zastępczej

placówce opiekuńczo-wychowawczej

101%-150%

10,00%

2,00%

151%-200%

15,00%

3,00%

201%-250%

20,00%

5,00%

251%-300%

30,00%

6,00%

301%-350%

40,00%

10,00%

351%-400%

50,00%

15,00%

4. Częściowe umorzenie ma zastosowanie jedynie w przypadku wystąpienia udokumentowanego przez rodzica uzasadnionego przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2.

5. W przypadku gdy rodzic udokumentuje płacenie alimentów na dziecko przez okres co najmniej 6 miesięcy, opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest umarzana z urzędu do wysokości płaconych alimentów.

6. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może być rozłożona na raty lub termin płatności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może zostać odroczony, w przypadku, gdy wystąpi o to rodzic i występuje udokumentowany przez niego uzasadniony przypadek, o którym mowa w § 2 ust. 2.

7. Niedotrzymanie terminu płatności odroczonej opłaty bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona opłata powoduje natychmiastową wymagalność:

a) odroczonej opłaty wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności,

b) raty niezapłaconej w ustalonym terminie płatności wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwszych terminów płatności.

8. W przypadku, gdy rodzic otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej z powodu ubóstwa odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XV/313/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »