| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/590/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz przez Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców.

§ 2

1. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest całkowicie umarzana z urzędu łącznie z odsetkami, gdy:

a) rodzic zobowiązany do ponoszenia opłaty zmarł,

b) udokumentowany przez rodzica dochód osoby samotnie gospodarującej/na osobę w rodzinie nie przekracza 100% odpowiedniego kryterium dochodowego, określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182) i występuje udokumentowany przez rodzica uzasadniony przypadek.

2. Za uzasadniony przypadek uważa się w szczególności:

a) niepełnosprawność w stopniu znacznym albo umiarkowanym,

b) długotrwała choroba,

c) wielodzietność,

d) bezrobocie,

e) zdarzenie losowe,

f) samotne wychowywanie dziecka,

g) potrzeba ochrony macierzyństwa.

3. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest częściowo umarzana z urzędu łącznie z odsetkami, wg poniższej tabeli:

Udokumentowany przez rodzica dochód na osobę powyżej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności - % liczony od miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w:

rodzinie zastępczej

placówce opiekuńczo-wychowawczej

101%-150%

10,00%

2,00%

151%-200%

15,00%

3,00%

201%-250%

20,00%

5,00%

251%-300%

30,00%

6,00%

301%-350%

40,00%

10,00%

351%-400%

50,00%

15,00%

4. Częściowe umorzenie ma zastosowanie jedynie w przypadku wystąpienia udokumentowanego przez rodzica uzasadnionego przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2.

5. W przypadku gdy rodzic udokumentuje płacenie alimentów na dziecko przez okres co najmniej 6 miesięcy, opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest umarzana z urzędu do wysokości płaconych alimentów.

6. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może być rozłożona na raty lub termin płatności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może zostać odroczony, w przypadku, gdy wystąpi o to rodzic i występuje udokumentowany przez niego uzasadniony przypadek, o którym mowa w § 2 ust. 2.

7. Niedotrzymanie terminu płatności odroczonej opłaty bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona opłata powoduje natychmiastową wymagalność:

a) odroczonej opłaty wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności,

b) raty niezapłaconej w ustalonym terminie płatności wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwszych terminów płatności.

8. W przypadku, gdy rodzic otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej z powodu ubóstwa odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XV/313/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »