| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Rydułtowy

z dnia 22 marca 2013r.

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2012

Zgodnie z   art. 267 ust. 1, 2   i 3   oraz art. 269 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.   1240 z   późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z   wykonania budżetu miasta za rok 2012.  

Budżet Miasta Rydułtowy został przyjęty uchwałą nr 16.121.2011 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z   dnia 16 grudnia 2011 r. w   sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2012 rok. Uchwała ta została opublikowana w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   roku 2012 pod pozycją 720. Rada Miasta na tej samej sesji uchwaliła również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rydułtowy na lata 2012 - 2025 - uchwała nr 16.122.2011. W   trakcie roku budżet miasta oraz wieloletnia prognoza finansowa były zmieniane zarówno uchwałami Rady Miasta Rydułtowy jak i   Zarządzeniami Burmistrza Miasta. Uzasadnienie zmian w   budżecie było przedkładane Radzie Miasta wraz z   projektem uchwały, zaś objaśnienia kwot ujętych w   wieloletniej prognozie stanowiły załącznik do uchwały bądź Zarządzenia.  

Rozdział A.
Dochody budżetu  

Pierwotnie uchwalony budżet zakładał po stronie dochodów kwotę 59 778 414,66 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych w   trakcie roku plan zamykał się sumą 62 621 412,92 zł dochodów. Plan wykonano w   91,55 % tj. zebrano 57 332 490,09 zł dochodów. W   stosunku do roku 2011 odnotowano wzrost dochodów razem o   kwotę 5   380 455,80 zł, co stanowi 10,36 % wykonania z   roku 2011. Dochody bieżące zostały w   2012 r. wykonane w   93,33   % tj. na planowane 58 548 041,53 zł wykonano 54 640 453,69 zł, zaś wśród dochodów majątkowych na zaplanowane 4   073 371,39 zł wykonano 2   692 036,40 zł, co stanowi 66,09 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i   wykonanych w   2012 r. stanowi załącznik nr 1   do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności pozostałych do zapłaty i   skutków udzielonych ulg, zwolnień i   obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają sprawozdania Rb 27S – w   pełnej szczegółowości i   Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych.  

1.   Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:  

-   dochody własne zrealizowane na kwotę 34 359 761,53 zł - wzrost w   stosunku do roku ubiegłego o   2,22%,  

-   subwencja na kwotę 10 798 991,00 zł - wzrost w   stosunku do roku ubiegłego o   5,76%,  

-   dotacje celowe z   budżetu państwa, funduszy celowych, innych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki z   bezzwrotnej pomocy zagranicznej na kwotę 12 173 737,56 zł - wzrost w   stosunku do roku ubiegłego o   49,77%.  

2.   Wśród dochodów własnych można wydzielić sześć, znaczących dla budżetu miasta Rydułtowy w   roku 2012, grup dochodów:  

-   dochody z   podatków, w   tej grupie wykonano w   2012 roku dochody na łączną kwotę: 11 531 074,53 zł wzrost w   stosunku do wykonania roku ubiegłego o   0,84%;  

-   dochody z   opłat wykonane na kwotę 2   221 871,93 zł wzrost o   0,62%;  

-   udziały w   podatkach dochodowych 14 413 418,52 zł wzrost o   1,51%;  

-   bieżące dochody z   majątku gminy 1   012 114,52 zł wzrost o   8,55%;  

-   dochody majątkowe z   mienia komunalnego 833 909,46 zł wzrost o   96,25%.  

-   dotacje na zadania inwestcyjne z   budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 988 677,99 zł.  

Pozostałe dochody własne wykonano na łączną kwotę 3   358 694,58 zł.  

3.   Strukturę wykonanych w   2012 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:  

infoRgrafika

4.   W celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania niektórych należności przeprowadzono analizę realizacji dochodów w   poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w   porównaniu z   kwotą dochodów należnych. Zsumowano więc, dla   całej części dochodowej budżetu zaległości inne niż odsetki. Suma tych zaległości wyniosła na koniec 2012 roku 2   687   260,16   zł. Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji budżetowej, w   których zaległości na koniec 2012 r. przekroczyły 20 000 zł. We wszystkich pozostałych pozycjach klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości (innych niż   odsetki) wyniosła na koniec 2012 r. 113 052,84 zł co stanowi 4,21 % ogółu nieodsetkowych zaległości. Wyniki analizy wyodrębnionych pozycji przedstawiają się następująco:  

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i   nieruchomościami” § 0750 „Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub   innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze” na   planowane 73 000,00 zł wykonano wprawdzie 103 069,93 zł jednak odnotowane na koniec roku zaległości wyniosły 22   194,61 zł. W   tej pozycji klasyfikacji budżetowej oprócz dochodów z   tytułu najmu nieruchomości ewidencjonowane są również należności gminy z   tytułu korzystania z   nieruchomości bez tytułu prawnego (tzw. bezumowne korzystanie). Jednemu z   mieszkańców wymierzono taką opłatę za kilkuletnie bezumowne korzystanie. Zaległość tego jednego mieszkańca stanowi prawie 75 % odnotowanych w   tej podziałce zaległości. Warto zaznaczyć, że na wniosek zainteresowanego zaległość, już po nowym roku, została rozłożona na raty i   jest regularnie spłacana.  

2) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” § 0750 „Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze” na planowane 542 400,00 zł, wykonano 558 509,45 zł. Dochody te wzrosły o   ponad 30 000 zł w   stosunku do wykonania w   roku ubiegłym. Odnotowane zaległości wyniosły na koniec 2012 roku 614 314,54 zł. W   tej pozycji sklasyfikowane są dochody z   czynszów za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe. Większość starych zaległości, po wyroku sądowym, skierowanych zostało do egzekucji komorniczej. Mimo to stan zaległości z   tego tytułu wzrósł w   stosunku do roku ubiegłego o   niespełna 27 000 zł.  

3) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska” § 0570 „Grzywny, mandaty i   inne kary pieniężne od osób fizycznych” na zaplanowane 145 000,00 zł wykonano 140 178,20 zł. Zaległości na koniec 2012 r. wyniosły 55 472,20 zł i   zmniejszyły się o   około 4   000,00 zł w   stosunku do stanu na koniec 2011 roku.  

4) W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem”:  

a)   W rozdziale 75615 „Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i   opłat lokalnych od osób prawnych i   innych jednostek organizacyjnych” § 0310 „Podatek od nieruchomości” na   planowane 8   757 000,00 zł, wykonano 7   677 901,15 zł. Na koniec 2012 roku odnotowano zaległości podatników na   łączną kwotę 885 295,04 zł. W   tej grupie jest kilku podatników, od których wyegzekwowanie zobowiązań jest bardzo trudne a   ponadto toczące się postępowanie w   sprawie podatku od budowli w   podziemnych wyrobiskach górniczych poważnie utrudnia analizę stanu odnotowanych na koniec roku zaległości.  

b)   W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w   § 0340 „Podatek od środków transportowych” zaplanowano 150   000,00   zł dochodów, wykonano 113 692,51 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosił 167 967,11 zł. Na kwotę tą składają się zaległości 6   przedsiębiorców, z   czego dwóch nie realizuje żednych zobowiązań stąd o   cały zeszłoroczny przypis podatku wzrosły zobowiązania tych podatników. Jeden realizuje swoje zobowiązania jedynie na drodze egzekucji komorniczej a   jeden z   podmiotów praktycznie nie istnieje, natomiast figuruje w   Krajowym Rejestrze Sądowym, a   pojazd jest zarejestrowany w   Starostwie Powiatowym. W   efekcie łącznie w   tej pozycji klasyfikacyjnej nastąpił przyrost zaległości w   stosunku do stanu na koniec 2011 r. o   ponad 22 tys. zł  

c)   W rozdziale 75616 „Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i   darowizn, podatku od   czynności cywilnoprawnych oraz podatków i   opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od   nieruchomości” na planowane 2   500 000,00 zł, wykonano 2   788 852,54 zł. W   pozycji tej wystąpiły znaczne, bo   wynoszące 551 293,16 zł, zaległości. Prowadzone działania egzekucyjne pozwoliły wprawdzie obniżyć stan zaległości o   ponad 27 000,00 zł, są one jednak mało skuteczne, na co wpływ ma przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny prywatnych nieruchomości.  

d)   W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w   § 0340 „Podatek od środków transportowych” na zaplanowane 150 000,00 zł wykonano 141 985,75 zł. Zaległości wyniosły na koniec roku 246 232,21 zł. Na stan zaległości składają się nieuregulowane zobowiązania 45 podatników (w roku 2011 było 49 zalegających). U   15 podatników stan zaległości w   stosunku do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o   łączną kwotę 19 867,78 zł. Niestety równocześnie jest kilku takich podatników, od których jedynymi kwotami wpłaconymi są kwoty wyegzekwowane przez komorników, a   kwoty te są często niższe niż przypis podatku w   roku co powoduje, że stan ich zobowiązań wzrasta. Tak więc, mimo prowadzonej egzekucji należności, w   tej pozycji również stan zaległości ogółem wzrósł o   około 1   500,00 zł.  

5) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego” § 0970 "Wpływy z   różnych dochodów" ewidencjonowane są należności gminy wynikające z   obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia zostały wypłacone z   dotacji z   budżetu państwa, ponieważ zwrot nie nastąpił w   roku w   którym wypłacono świadczenie stąd zgodnie z   obowiązującą interpretacją środki wyegzekwowane stanowić będą dochód gminy, a   zwrot do budżetu państwa traktowany będzie jako wydatek gminy - zwrot dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości. Przypisane do   zwrotu, a   nie wyegzekwowane do końca 2012 roku świadczenia zamknęły się sumą 31 438,45 zł.  

5.   W roku 2012 gmina pozyskała następujące dotacje celowe odpowiednio:  

1) z budżetu państwa,  

2) z funduszy celowych i   innych osób prawnych sektora finansów publicznych,  

3) na zadania realizowane z   udziałem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,  

4) z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego  

w podziale na dochody bieżące i   majątkowe.  

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:  

§   2007   - Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich, cyfra 7   oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskane środki przeznaczone były na realizację programów oraz stanowiły refundację wcześniej wydatkowanych kwot, których beneficjentami były szkoły, Przedszkole nr 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarki Komunalnej – pozyskana kwota to 5   414 211,98 zł.  

§   2009   - Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich, cyfra 9   oznacza iż chodzi o   środki pochodzące z   budżetu państwa. Środki zaplanowano i   pozyskano na te same zadania co w   § 2007. Wielkość dochodów z   tego źródła wyniosła 198 226,10 zł.  

§   2010   - Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W   paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 4   170 579,69 zł dochodów na realizację zadań z   zakresu administracji, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców i   zwrotu akcyzy dla rolników.  

§   2020   - Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej. W   paragrafie tym uzyskaliśmy dotację w   wysokości 2   000,00 zł na utrzymanie grobów wojennych.  

§   2030   - Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). W   paragrafie tym sklasyfikowano środki w   kwocie 1   477 752,85 zł, przyznane na zadania z   zakresu pomocy społecznej oraz oświaty i   wychowania, w   tym na pomoc udzielaną uczniom.  

§   2310   - Dotacje celowe otrzymane z   gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W   paragrafie tym klasyfikowane są dotacje otrzymane z   gmin, które na podstawie zawartego porozumienia obsługuje nasza Straż Miejska. Kwota pozyskanej dotacji to 86 455,88 zł.  

§   2317   - Dotacje celowe otrzymane z   gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Cyfra 7   oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskana kwota dotacji wyniosła w   2012 roku 8   430,30 zł.  

§   2319   - Dotacje celowe otrzymane z   gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Cyfra 9   oznacza, że chodzi o   środki krajowe na zadania realizowane z   udziałem środków z   Unii Europejskiej. Pozyskana kwota dotacji wyniosła w   2012 roku 1   487,69 zł.  

§   2320   - Dotacje celowe otrzymane z   powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W   paragrafie tym klasyfikowane są dochody pozyskane z   powiatu na utrzymanie dróg powiatowych, na zadania z   Obrony Cywilnej oraz na prowadzenie dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. Łączna kwota pozyskanych w   tym paragrafie w   2012 roku dotacji wyniosła 273 781,00 zł.  

§   2460   - Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących pozyskano w   roku 2012 kwotę 31 600,00 zł.  

§   6207   - Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich. Cyfra 7   oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskane środki w   wysokości 84 795,38 zł przeznaczone były na realizację budowy parku sensorycznego.  

§   6209   - Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich. Cyfra 9   oznacza, iż chodzi o   środki pochodzące z   budżetu państwa. Środki zaplanowano i   pozyskano na te same zadanie co w   § 6207. Wielkość dochodów z   tego źródła wyniosła 1   580,57 zł.  

§   6280   - Dotacje otrzymane z   innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub   dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów iwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. W   paragrafie tym pozyskano środki z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 244 395,00 zł.  

§   6291   - Charakter dotacyjny miały również środki pozyskane na modernizację przepustu na ul. Marcina Strzody na kwotę 408   678 zl.  

§   6330   - Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację inwestycji i   zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Wykonane dochody w   tym paragrafie wyniosły 130 000,00 zł i   dotyczyły realizacji zadania w   ramach programu "Maluch".  

§   6610   - Dotacje otrzymane z   gminy na realizację zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych pozyskano 17 500 zł, jako udział gmin wspólnie obsługiwanych przez Straż Miejską na zakup nowego samochodu.  

§   6620   - Dotacje celowe otrzymane z   powiatu na inwestycje i   zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonane dochody w   tym paragrafie wyniosły 5   795,22 zł i   dotyczyły zadania związanego z   likwidacją i   unieszkodliwianiem azbestu.  

§   6630   - Dotacja pozyskana z   samorządu województwa na przebudowę skrzyżowania ulic Raciborskiej i   Gen. Józefa Bema na   kwotę 965 382,77 zł.  

Rozdział B.
Wydatki budżetu  

Pierwotnie budżet miasta na rok 2012 po stronie wydatków uchwalono w   wysokości 62 558 456,10 zł, zaś wykonano w   91,43   % planu po zmianach, tj. na planowane na koniec 2012 roku 64   879   677,02   zł, wydatkowano 59   316   946,10   zł. Wydatki budżetu miasta wzrosły w   stosunku do roku 2011 o   6,13   %. Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i   wykonanych w   2012 r. stanowi załącznik nr 2   do niniejszego sprawozdania. Ponadto zestawienie wydatków budżetowych w   pełnej klasyfikacji budżetowej z   uwzględnieniem zaangażowania środków budżetowych oraz poziomu zobowiązań stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i   inne jednostki budżetowe miasta dzieli się na wydatki bieżące i   majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano w   86,47   % planu, a   wydatki bieżące w   92,51   % planu. Uwzględniając powyższy podział, można przedstawić zaplanowane i   zrealizowane wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:  

infoRgrafika

Wydatki bieżące wzrosły w   stosunku do wykonania roku 2011 o   7,75 %, zaś wydatki majątkowe spadły o   1,13% w   porównaniu z   wykonanymi w   roku 2011 wydatkami majątkowymi.  

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po   uwzględnieniu zmian dokonanych w   budżecie w   trakcie roku plan wydatków majątkowych zamknął się kwotą 11   695   759,74   zł, wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 10   113   900,89   zł. Wydatki majątkowe sklasyfikowano w   trzech grupach paragrafów klasyfikacji budżetowej:  

1.   Grupa pierwsza to inwestycje sklasyfikowane w   paragrafach: 6050, 6051, 6052, 6057 i   6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” jest to paragraf, w   którym klasyfikowane są przede wszystkim roboty budowlane;  

2.   Grupa druga to paragrafy: 6060, 6067 i   6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych jak również zakupy gruntów;  

3.   Grupa trzecia to dotacje inwestycyjne sklasyfikowane w   paragrafach: 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych", 6220 „Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”, 6230 „Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" i   6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych”.  

Ad 1.   W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w   89,78 % tj. na planowane 10 630 343,49 zł wykonano 9   544 096,87 zł, co stanowi spadek do wykonania roku ubiegłego o   2,94%. Nie wykonano planu w   większości przypadków ze względu na   oszczędności powstałe w   wyniku przeprowadzenia przetargu lub wykorzystując materiał pochodzący z   rozbiórki przy realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej - oszczędności na wszystkich zadaniach inwestycyjnych w   roku 2012 z   tego tytułu wyniosły 240 463,47 zł. W   kilku przypadkach zadania zostały zlecone, jadnak obiektywne przyczyny nie pozwoliły na ich zakończenie przed końcem roku, niektóre zadania nie zostały zaś wogóle w   roku 2012 podjęte. Łączna kwota zaplanowanych i   nie wykonanych z   tego tytułu wydatków wyniosła 845 783,15 zł.  

1) Dla sklasyfikowanych w   dziale 600 - „Transport i   łączność",  

a)   rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zadań:  

-   "Modernizacja ulicy Żelaznej - projekt" zaplanowano 20 000,00 zł, projekt nie został ukończony w   ubiegłym roku więc nie wydatkowano tej kwoty;  

-   "Modernizacja ul . Radoszowskiej - projekt" również zaplanowano w   budżecie 2012 roku kwotę 185 000,00 zł, prace projektowe trwają jednak wydatek nastąpi dopiero w   roku 2013;  

-   "Modernizacja drogi równoległej do ul. Obywatelskiej na osiedlu Orłowiec - projekt" niewykorzystano kwoty 20   000,00 zł zaplanowanej na ten cel.  

b)   rozdziale 60017 - „Drogi wewnętrzne" dwóch zadań:  

-   "Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich - Jagielońska" oraz  

-   "Budowa dróg bocznych - projekt"  

prace projektowe są w   toku a   środki zaplanowane odpowiednio w   kwocie 5   000,00 zł i   20 000,00 zł nie zostały w   roku 2012 wykorzystane.  

2) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85154 „Przeciwdziałania alkoholizmowi” zaplanowano na urządzenie i   uzupełnienie placów zabaw łącznie kwotę 54 830,00 zł. Środków tych w   roku 2012 nie wykorzystano ze względu na   panujące warunki atmosferyczne w   momencie spełnienia warunków formalnych umożliwiających rozpoczęcie robót.  

3) W kilku działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano program nazwany "Czyste powietrze". Programu nie realizowano ze względu na nieotrzymanie środków z   bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Na ten cel zaplanowano i   niewykorzystano kwotę 540 953,15 zł  

Ad 2.   Drugą grupę wydatków majątkowych - zakupy inwestycyjne można podzielić na dwie części: zakupy gruntów i   zakupy innych środków trwałych. Na zakupy gruntów zaplanowano w   2012 roku 370 399,00 zł zaś wydatkowano 67 767,79 zł, co   stanowi 18,30 % planu. Warto w   tym miejscu zaznaczyć, że oprócz zakupu gruntów w   roku 2012 dokonano zamiany gruntów o   wartości 208 477,84 zł oraz otrzymano darowiznę nieruchomości o   łącznej wartości 132 710 zł. Mimo niskiego procentowo wykonania wydatków plan nabycia nieruchomości został w   2012 roku w   pełni wykonany. Zakupy innych środków trwałych wykonano w   93,96 % tj. na planowane 291 210,25 zł wydatkowano 273 629,31 zł. Różnica była wynikiem oszczędności w   przetargach oraz niezakupienia pieca do wypalania rzeźb w   Ognisku Plastycznym - piec dotychczas używany udało się wyremontować.  

Ad 3.   Ostatnią grupą wydatków majątkowych są dotacje inwestycyjne. W   budżecie roku 2012 zaplanowano 403 807,00 zł na   ten cel zaś wykorzystano 228 406,92 zł. Trzy dotacje nie zostały wogóle wykorzystane: dla powiatu rybnickiego na budowę chodnika przy ul. Piecowskiej na granicy miasta Rydułtowy i   gminy Gaszowice - 10 000,00 zł; dla ZOZ Rydułtowy - Wodzisław Śl. na kolejny etap termomodernizacji obiektów szpitalnych w   Rydułtowach - 30 000,00 zł oraz dla Miasta Racibórz na prace projektowo koncepcyjne nad budową tzw. drogi północnej - 4   307,00 zł. Wymienionych dotacji nie udzielono ze względu na brak wniosku, bądź niemożność jej rozliczenia przez podmiot dotowany. W   trzech przypadkach dotacji udzielono w   znacznie niższej od planowanej wysokości. Dla powiatu wodzisławskiego na modernizację chodnika przy ul. Romualda Traugutta zamiast zaplanowanych 50 000,00 zł przekazano 20 049,00 zł. Dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła przekazano 8   000,00 zł zamiast zaplanowanych 15 000,00 zł. Dla Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks" na cyfryzację kina przekazano 128 000,00 zł zamiast zaplanowanych 220 000,00 zł. Ograniczenie wysokości przekazanych dotacji wynikało ze   zmniejszonych zapotrzebowań dotowanych podmiotów. Dotacja celowa dla RCK nie została wogóle wykorzystana, ponieważ zgodnie z   umową zawartą z   Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej wkład własny RCK nie mógł pochodzić z   dotacji celowej - stąd instytucja ta zwróciła dotację na początku 2013 roku.  

Wydatki bieżące wykonano w   roku 2012 na łączną kwotę 49 203 045,21 zł co stanowiło 92,51 % planu rocznego, który po   zmianach dokonanych w   trakcie roku zamykał się kwotą 53 183 917,28 zł. Wykonane w   roku 2012 wydatki bieżące wzrosły do wykonania w   roku poprzednim o   7,75 %. Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został w   klasyfikacji budżetowej, konkretnie w   działach tej klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.  

1.   Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z   edukacją   tj. sklasyfikowane w   działach 801 „Oświata i   wychowanie”, 803 „Szkolnictwo wyższe” i   854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, wydatki te wykonano w   roku 2012 na łączną kwotę 21 494 536,54 zł, co stanowiło 95,31 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w   stosunku do wykonania z   roku 2011 o   7,21 %.  

2.   Drugą grupę stanowią wydatki związane z   technicznym utrzymaniem   infrastruktury komunalnej   . Zaliczono tu wydatki sklasyfikowane w   działach 600 „Transport i   łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i   900 „Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska”, wykonano je na kwotę 7   076 796,35 zł tj. w   87,55 % w   stosunku do planu. W   tej grupie wydatków odnotowano wzrost o   4,29 % w   stosunku do wykonania roku poprzedniego.  

3.   Kolejna grupa wydatków nazwana   polityka społeczna   , to te sklasyfikowane w   dziale 852 „Pomoc społeczna” i   853 "Pozostałe zadania w   zakresiepolityki społecznej", wykonanie tych wydatków bieżących wyniosło 8   324 976,80 zł co   stanowiło 93,74 % planu. W   tej pozycji odnotowano wzrost w   stosunku do roku poprzedniego o   5,47 %.  

4.   W grupie wydatków   administracyjnych   ujęto wydatki sklasyfikowane w   dziale 750 „Administracja publiczna”. W   tej grupie wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6   559 343,61 zł - plan wykonano w   90,69 %. Od roku 2012 usunięty został z   klasyfikacji budżetowej rozdział 75647 "Pobór podatków, opłat i   niepodatkowych należności budżetowych". W   tej sytuacji opłaty ponoszone przez gminę tytułem prowizji za pobór opłaty targowej jak również na rzecz komorników za   prowadzoną egzekucję m. in. podatków czy mandatów slały się wydatkiem klasyfikowanym w   administracji. Po   uwzględnieniu omówionych zmian w   wydatkach administracyjnych odnotowano wzrost wydatków o   8,99 % w   stosunku do wykonania w   roku poprzednim.  

5.   Kolejną grupą wydatków są nakłady poniesione na   ochronę zdrowia, kulturę i   sport   . Do tej grupy zaliczono wydatki sklasyfikowane w   działach 851 „Ochrona zdrowia”, 921 „Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna”. Omawiane wydatki wykonano na łączną kwotę 3   547 492,22 zł tj. w   95,50% w   stosunku do planu. W   tej grupie wydatków odnotowano wzrost w   stosunku do roku 2011 o   21,50 %.  

6.   Pozostałe wydatki bieżące wykonane w   roku 2012 na łączną kwotę 2   199 899,69 zł stanowią niespełna 4,47 % ogółu wydatków bieżących. Wykonanie wyniosło tu 80,92 % planu rocznego. Tak niskie wykonanie w   tej grupie wydatków wynika z   ich specyfiki. Klasyfikowane są tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia wykorzystania nigdy nie wykazują wykonania, jak również potencjalne wydatki z   tytułu udzielonego poręczenia. W   całej grupie, nazwanej   inne wydatki bieżące   , odnotowano wzrost wykonania w   stosunku do roku poprzedniego - współczynnik wzrostu wyniósł 10,11   %.  

infoRgrafika

Część wydatków bieżących została sfinansowana z   dotacji z   budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ze środków pochodzących z   bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa w   całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z   obowiązującym prawem została sfinansowana z   innych środków celowych takich jak np. wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i   zwalczania narkomanii z   opłat za koncesje alkoholowe albo wydatki na ochronę środowiska z   opłat za korzystanie ze środowiska. Zmniejszając poniesione w   roku 2012 nakłady bieżące o   te właśnie wielkości możemy przekonać się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:  

infoRgrafika

Wydatki na zadania, do których realizacji są zobowiązane szkoły i   gimnazja (bez zadań finansowanych z   udziałem źródeł zewnętrznych), sklasyfikowane w   rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80101 - Szkoły podstawowe, 80110 - Gimnazja, 80146 - Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli oraz 85401 - Świetlice szkolne wyniosły w   roku 2012 ogółem 14 109 759,75 zł. Kwota ta stanowiła 67,53 % ogółu wydatków obsługiwanych przez MZOPO - jednostki funkcjonującej na podstawie ustawy o   systemie oświaty. Dodając do wyżej wymienionej kwoty odpowiedni procent wydatków ponoszonych na funkcjonowanie tej   jednostki (tj. 67,53 % * 830 277, 24 zł = 560 686,22 zł) otrzymujemy ogół wydatków które powinny być sfinansowane częścią oświatową subwencji ogólnej. Kwota ta wynosi 14 670 445,97 zł. Oznacza to, że gmina z   własnych środków do subwencji oświatowej (która w   roku 2012 wyniosła 10 798 991 zł) dokłada 3   871 454,97 zł. Warto w   tym miejscu zauważyć, że jest to   kwota znacznie wyższa od deficytu budżetu z   roku 2012.  

W roku 2012 z   budżetu gminy przekazano w   formie dotacji na realizację zadań bieżących różnym podmiotom środki finansowe na łączną kwotę 4   781 024,89 zł. W   tym:  

1.   Kwoty 780 700,00 zł i   1 293 818,00 zł przekazano w   formie dotacji podmiotowych funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i   Rydułtowskiemu Centrum Kultury "Feniks".  

2.   Dla przedszkoli i   szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w   oparciu o   kwotę wydatków ponoszonych w   placówkach publicznych. Łączna kwota przekazanych i   rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w   2012 roku 907   065,00 zł, zaś kwota przekazana gminom, które dotacji udzielały innym niepublicznym placówkom wyniosła 11   061,19   zł.  

3.   W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację na łączną kwotę 12 000,00 zł.  

4.   Zgodnie z   przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2   % z   podatku rolnego w   wysokości 3   395,37 zł.  

5.   Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z   przyjętymi w   poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na łączną kwotę 1   215 193,77 zł.  

6.   Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na realizację zadań w   zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony zdrowia, w   tym w   ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony środowiska oraz z   zakresu ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę 538 435,11 zł. Zasady przyznawania dotacji w   roku 2012 określone były w   ustawie z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z   późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 29   października 2003 r. w   sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o   wykonanie zadania publicznego i   wzoru sprawozdania z   wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) oraz w   uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i   rozliczonych dotacji przedstawia poniższa tabela.  

Rodzaj działalności  

Kwota przyznanych dotacji  

Liczba dotowanych projektów  

Zadania z   zakresu ochrony przeciwpożarowej  

15 180,00 zł  

3  

Zadania w   ramach programu profilaktyki antyalkoholowej  

77 115,00 zł  

5  

Inne zadania z   zakresu ochrony zdrowia  

1 800,00 zł  

1  

Zadania z   zakresu opieki społecznej  

20 000,00 zł  

1  

Zadania z   zakresu gospodarki komunalnej i   ochrony środowiska  

7 975,79 zł  

3  

Zadania z   zakresu kultury  

112 464,32 zł  

19  

Zadania z   zakresu kultury fizycznej  

303 900,00 zł  

17  

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w   umowie. W   przypadku, gdy dotacja uruchamiana jest w   ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej. Jeżeli z   rozliczenia wynika konieczność zwrotu części dotacji, a   zwrot następuje po zakończeniu roku 2012, to zwrócona kwota zaliczana jest na dochody roku 2013.  

Zgodnie z   art. 237 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych niektóre ustawy mogą wprowadzać szczególne zasady wykonywania budżetu, tzn. mogą określać dochody oraz wskazywać jakie wydatki należy z   tych dochodów sfinansować. Do takich szczególnych regulacji zaliczyć można art. 403 ust. 2   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z   2008 r. Nr 25 poz. 150 z   późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z   2012 r. poz. 1356 z   późn. zm.).  

1.   Dochody uzyskane z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w   2012 roku 192 825,24 zł. Do końca 2011 roku, zgdnie ze sprawozdaniem OŚ - 4g za rok 2011, środki pochodzące z   opłat za korzystanie ze środowiska zostały w   pełni wykorzystane. Wydatki na zadania z   zakresu ochrony środowiska zostały wykonano w   roku 2012 na łączną kwotę 902   844,15 zł. Tak więc zasada określona w   wyżej wymienionych przepisach została w   roku 2012 w   pełni spełniona.  

2.   Dochody z   tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w   2012 roku 534 007,86 zł. Wprawdzie wydatki na realizację programu profilaktyki antyalkoholowej i   programu przeciwdziałania narkomanii zamknęły się kwotą 699 813,88 zł. Ponieważ w   latach 2010 i   2011 wydatki na wymienione programy nie spowodowały wykorzystania środków pochodzących z   opłat za zezwolenia, więc w   budżecie roku 2012 zaplanowano wydatki w   wysokości o   300 000,00 zł wyższe od przewidywanych dochodów, z   kwoty tej w   roku 2012 wykorzystano 165 806,02 zł. Dla spełnienia waruku opisanego powyżej należy w   budżecie roku 2013 na wspomniane programy przeznaczyć przynajmniej o   135 000 zł więcej niż przewiduje się dochodów z   opłat za zezwolenia.  

Rozdział C.
Zadania zlecone oraz zadania realizowane przez Miasto Rydułtowy na podstawie porozumień  
z administracją rządową i   samorządową  

1.   Jako wydatki budżetu miasta wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i   wykonania należy zaliczyć zadania zlecone i   inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten cel dotacji i   zrealizowanych wydatków (kwoty te są sobie równe, ponieważ niewykorzystane dotacje podlegają zwrotowi co powoduje zmniejszenie uzyskanych dotacji) omówiono w   pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe rozliczenie dotacji i   wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.  

2.   W związku z   realizacją zadań zleconych osiągnięto 184 500,25 zł dochodów, z   których zgodnie z   obowiązującymi przepisami 123 656,77 zł odprowadzono do budżetu państwa, a   kwota 60 843,48 zł stanowiła dochód jednostek samorządu terytorialnego z   czego 42 208,44 zł stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera sprawozdanie Rb 27ZZ.  

3.   Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z   administracją rządową (§ 2020 – dochodów) realizowano w   roku 2012 jedno zadanie: utrzymanie grobów wojennych za kwotę 2   000,00 zł .  

4.   Miasto Rydułtowy w   porozumieniu z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań.  

1) Wspólnie z   gminami Gaszowice i   Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż Miasta. Z   tego tytułu gmina zgodnie z   zawartym porozumieniem pozyskała środki w   wysokości 70 569,08 zł na wydatki bieżące oraz 17 500,00 zł na zakup nowego samochodu.  

2) W porozumieniu ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego realizowane było zadanie z   zakresu Obrony Cywilnej, Miasto prowadziło dwie placówki wychowania pozaszkolnego oraz utrzymywało chodniki na drogach powiatowych (§ 2320 – dochodów). Miasto z   tych tytułów pozyskało odpowiednio 700,00 zł, 245 581,00 zł oraz 27 500,00 zł  

3) W porozumieniu z   Zarządem Województwa Śląskiego realizowana była przebudowa skrzyżowania ulic Raciborskiej i   Gen. J. Bema. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dotację w   wysokości 965 382,77 zł. Dotacja w   pełni pokryła poniesine w   roku 2012 wydatki z   tego tytułu.  

Wszystkie opisane zadania zostały w   100 % zrealizowane.  

Rozdział D.
Rozliczenie budżetu i   jego deficyt  

1.   Budżet w   2012 r. zamknął się deficytem w   kwocie 1   984 456,01 zł, który był nieco niższy od planowanego wynoszącego 2   258 264,10 zł. Na zmniejszenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na nieco wyższym poziomie (91,55 % w   stosunku do planu) wydatków – wydatki wykonano w   91,43 % w   stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w   sprawozdaniu Rb NDS.  

2.   W roku 2012 spłacono 3   379 402,78 zł rat kredytów i   pożyczek. Kwota ta również była niższa o   11 513,86 zł od planu - różnica wynikała z   różnic kursowych.  

3.   Pula wolnych środków możliwych do wykorzystania w   latach następnych zmalała o   kwotę 1   370 173,88 zł (środki te   wykorzystano do zrównoważenia budżetu roku 2012) tj. do kwoty 3   492 318,08 zł.  

4.   Dzięki omówionym zmianom udało się zmniejszyć, w   stosunku do planu, wielkość zaciągniętych w   ubiegłym roku kredytów i   pożyczek. Zamiast zaplanowanej kwoty 5   293 684,91 zł zaciągnięto 3   993 684,91 zł. Zmiana ta wpłynie korzystnie na realizację budżetów w   latach następnych. Mniejsze od planowanych będą odsetki od kredytów oraz zmniejszą się, w   stosunku do pierwotnych założeń, raty spłacanych kredytów.  

5.   Wielkość pozyskanych w   roku 2012 dochodów bieżących wyniosła 54 640 453,69 zł, zaś zrealizowane wydatki bieżące osiągnęły pułap 49 203 045,21 zł. Oznacza to, że spełniony został warunek określony w   art. 242 ust. 2   ustawy o   finansach publicznych. Zgodnie z   tą normą "Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o   nadwyżkę budżetową z   lat ubiegłych i   wolne środki". Pozostające do dyspozycji na koniec 2012 r. wolne środki wyniosły 4   862 491,96 zł. Tak więc nieprzekraczalny limit wydatków bieżących wynosił 59   502   945,65   zł a   wykonane wydatki bieżące były od tej kwoty o   ponad 10 mln zł niższe.  

Rozdział E.
Stan zobowiązań oraz dokonane w   roku 2012 spłaty  

Na stan zobowiązań miasta z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek odnotowany na dzień 31 grudnia 2012 r. – wykazany w   sprawozdaniu Rb Z   - wpływ mają zarówno kredyty i   pożyczki zaciągnięte przed rokiem 2012 jak i   kredyty oraz pożyczka zaciągnięte w   roku 2012. Z   kolei na wysokość dokonanych w   roku 2012 spłat wpływ mają również kredyty które według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały już całkowicie spłacone.  

1.   Do kredytów i   pożyczek zaciągniętych przed 2012 r. należą następujące pozycje:  

1) Dla zadania „Budowa strefy rozwoju Małych i   Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w   2005 roku kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt rozliczany jest w   EURO. W   roku 2012 spłacone raty wyniosły 475   364,46   zł zaś występujące różnice kursowe obniżyły zobowiązanie o   kwotę 11   797,18   zł. Na dzień 31 grudnia 2012   r. kredyt jest spłacony.  

2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w   wysokości 2   550 000,00 zł. Spłata zakończy się w   2016 r. Spłata w   roku 2012 wyniosła 283 332,00 zł. Stan zobowiązań z   tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 1   062 507,00 zł.  

3) Kredyt na finansowanie robót dodatkowych na zadaniu: „Budowa strefy rozwoju Małych i   Średnich Przedsiębiorstw” zaciągnięto w   2007 r. w   wysokości 1   000 000,00 zł. Spłata w   2012 r. wyniosła 200 000,00 zł. Kredyt na koniec roku 2012 jest spłacony.  

4) Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w   wysokości 490 000,00 zł również zaciągnięto w   2007 roku. Spłata w   roku 2012 wyniosła 49 000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2012 r. wyniósł 245   000,00 zł.  

5) Również w   2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie „Adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4   na potrzeby Biblioteki i   placówek wychowania pozaszkolnego” w   wysokości 1   991 805,00 zł. W   roku 2012 spłacono 398 361,00 zł. Na koniec 2012 roku kredyt jest spłacony.  

6) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju MŚP w   rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w   latach 2007 – 2008 pożyczkę w   kwocie 1   519 491,00 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 r. W   roku 2012 spłacono 173 656,00 zł. Stan zobowiązań z   tego tytułu na koniec 2012 r. wyniósł 824 866,00 zł.  

7) Również z   WFOŚiGW w   2007 r. zaciągnięto pożyczkę na prace termomodernizacyjne przy adaptacji budynku po Szkole Podstawowej nr 4   na kwotę 284 067,84 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 roku. Spłata w   roku 2012 wyniosła 31 564,00 zł. Stan zobowiązań na koniec grudnia 2012 r. to 157 811,84 zł.  

8) Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2   zaciągnięto w   2007 r. pożyczkę z   WFOŚiGW na kwotę 680 589,00 zł. Spłata w   roku 2012 to 75 620,00 zł. Stan zadłużenia z   tego tytułu na koniec 2012 r. wyniósł 378   109,00   zł. Spłatę również zaplanowano do 2017 r.  

9) Pożyczkę z   WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto odpowiednio w   roku 2007, 2008 i   2009 na kwoty odpowiednio 1   291 094,65 zł, 527 929,16 zł i   480 574,78 zł. Spłata zakończy się odpowiednio w   2017, 2018 i   2019 roku. Spłata wyniosła odpowiednio 139 456,00 zł, 57 072,00 zł i   53 396,00 zł. Stan zobowiązań z   tych tytułów na koniec 2012 roku wynosił odpowiednio 697 280,00 zł, 342 432,00 zł i   360 423,00 zł.  

10) W roku 2008 zaciągnięto z   WFOŚiGW trzy pożyczki na termomodernizację przedszkoli nr 2, 3   i 4. Wysokość pożyczek wynosiła odpowiednio 125 958,00 zł, 328 695,00 zł i   142 639,00 zł. Spłata w   minionym roku wynosiła odpowiednio 13   992,00   zł, 36   520,00   zł i   15   848,00   zł. Stan zadłużenia na koniec 2012 roku z   tego tytułu wyniósł odpowiednio 83   952,00   zł, 219 120,00 zł i   95 088,00 zł. Spłatę zaplanowano do roku 2018.  

11) W roku 2010 zaciągnięto dwa kredyty na zrównoważenie budżetu na kwotę odpowiednio 7   000   000,00   zł i   4   500   000,00   zł z   okresem spłaty do końca 2025 roku. Spłata w   roku wyniosła odpowiednio 466 668,00 zł i   300   000,00   zł. Stan zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł odpowiednio 6   066 664,00 zł i   3 900 000,00 zł.  

12) W roku 2011 zaciągnięto dwa kredyty na zrównoważenie budżetu roku 2011, każdy na kwotę 4   000 000,00 zł z   okresem spłaty do końca 2025 roku. W   roku 2012 spłata każdego z   tych kredytów wyniosła po 285 720,00 zł, a   stan zadłużenia wyniósł po 3   714 280,00 zł  

2.   W roku 2012 zaciągnięto:  

1) Kredyt na zrównoważenie budżetu roku 2012 na kwotę 3   500 000,00 zł z   okresem spłaty do końca 2025 roku.  

2) Kolejne transze preferencyjnego kredytu na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu na łączną kwotę 280 631,91 zł. W   roku 2012 rozpoczęła się spłata tego kredytu, która wyniosła 38 113,32 zł. Stan zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł 1   285 857,34 zł.  

3) Pożyczkę z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3   w kwocie 213 053,00 zł.  

3.   Do końca 2012 roku gmina udzieliła poręczeń, dla których stan zobowiazań na koniec roku 2012 wynosił:  

1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w   Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach przez Rydułtowskie Centrum Kultury "Feniks" - 764 973,00 zł;  

2) z tytułu pożyczki zaciągniętej w   Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i   Kanalizacji Sp. z   o. o. w   Wodzisławiu Śl. - 3   139 723,00 zł;  

4.   Reasumując stan zobowiązań z   tytułu zaciągniętych do końca 2012 roku kredytów i   pożyczek oraz udzielonych poręczeń wyniósł ogółem 30 765 419,18 zł. Uwzględniając zrealizowane w   2012 roku dochody na kwotę 57 332 490,09 zł wskaźnik stanu zadłużenia wyniósł na koniec 2012 roku 53,66 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %).  

5.   Jak już wspomniano w   roku 2012 spłacono 3   379 402,78 zł rat kredytów i   pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom i   WFOŚiGW odsetki na łączną sumę 1   279 853,06 zł wskaźnik spłaty wyniósł w   2012 roku 8,13 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %).  


Rozdział F.
Zmiany w   planie wydatków na realizację programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   dokonane w   trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.  

1.   Zmiany w   planie wydatków na realizację programów  

 

Zadanie  

Plan pierwotny  

Plan końcowy  

Edukacja kluczem do lepszej przyszłości  

138 962,82 zł  

138 962,82 zł  

Zielony Staż  

388 158,00 zł  

375 658,00 zł  

Więcej Lepiej  

249 510,00 zł  

249 510,00 zł  

Jesteśmy bezpieczni na drodze  

23 914,00 zł  

23 914,00 zł  

Uczenie się przez całe życie - wyjazdy przygotowawcze Commenius  

2 100,00 zł  

2 100,00 zł  

Uczenie się przez całe życie - Sztuka i   Sport  

92 263,00 zł  

51 712,19 zł  

Culture Change  

63 413,00 zł  

63 413,00 zł  

Każde dziecko odniesie sukces  

234 256,94 zł  

234 256,94 zł  

Równym krokiem w   lepszą przyszłość  

45 414,00 zł  

49 629,50 zł  

Razem łatwiej  

334 381,00 zł  

301 439,51 zł  

Uczenie się przez całe życie - Szkoła Podstawowa Nr 3 (1)

12 382,50 zł  

12 382,50 zł  

Uczenie się przez całe życie - Zespół Szkół (1)

8 255,00 zł  

8 255,00 zł  

Uczenie się przez całe życie - Gimnazjum Nr 1 (1)

8 255,00 zł  

8 255,00 zł  

Mam szansę na powrót do pracy - żłobek w   Rydułtowach jako instytucja wspierająca  

godzenie życia zawodowego i   rodzinnego (2)

89 457,25 zł  

0,00 zł  

Nauka - moja pasja - innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z   elementami kształcenia  

przedzawodowego w   szkołach podstawowych i   gimnazjach w   Rydułtowach (2)

189 871,88 zł  

0,00 zł  

Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru w   Rydułtowach  

54 427,34 zł  

8 056,50 zł  

Przepust na rzece Nacyna - ul. Marcina Strzody  

600 084,00 zł  

519 084,00 zł  

Przeźroczysty Urząd (3)

230 023,23 zł  

30 558,61 zł  

Wdrożenie systemu elektronicznej edukacji  

w pięciu placówkach szkolnych w   Rydułtowach (4)

11 070,00 zł  

11 070,00 zł  

(1) wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1   ust. 1   pkt 4, 5   i 6   uchwały Rady Miasta nr 26.185.2012 z   20 września 2012 roku  
(2) wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1   ust. 1   pkt 1   i 2   uchwały Rady Miasta nr 23.166.2012 z   21 czerwca 2012 roku  
(3) wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1   ust. 1   uchwały Rady Miasta nr 18.138.2012 z   23 lutego 2012 roku  
(4) wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1   ust. 1   uchwały Rady Miasta nr 21.146.2012 z   19 kwietnia 2012 roku.  

Dla zadań "Edukacja kluczem do lepszej przyszłości", "Więcej Lepiej", "Jesteśmy bezpieczni na drodze", "Uczenie się przez całe życie - wyjazdy przygotowawcze Commenius", "Culture Change" i   "Każde dziecko odniesie sukces" zmiany w   planie dokonane w   trakcie roku nie spowodowały zmian w   kwotach ogółem.  

2.   Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujęto w   tabeli stanowiącej załącznik nr 3   do niniejszego Sprawozdania.  


Rozdział G.
Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w   roku 2012 wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie osiągniętych dochodów i   wydatków nimi sfinansowanych.  

 

Nazwa jednostki  

Dochody  

Wydatki  

planowane  

wykonane  

planowane  

wykonane  

1.     Szkoła Podstawowa nr 1  

350 207,00 zł  

332 715,98 zł  

350 207,00 zł  

332 715,98 zł  

2.     Szkoła Podstawowa nr 3  

163 900,00 zł  

161 621,83 zł  

163 900,00 zł  

161 621,83 zł  

3.     Gimnazjum nr 1  

232 000,00 zł  

222 784,38 zł  

232 000,00 zł  

222 784,38 zł  

4.     Zespół Szkół  

351 900,00 zł  

279 497,68 zł  

351 900,00 zł  

279 497,68 zł  

5.     Przedszkole nr 1  

150 970,00 zł  

151 756,30 zł  

150 970,00 zł  

151 756,30 zł  

6.     Przedszkole nr 2  

132 600,00 zł  

111 028,69 zł  

132 600,00 zł  

111 028,69 zł  

7.     Przedszkole nr 3  

161 300,00 zł  

138 809,20 zł  

161 300,00 zł  

138 809,20 zł  

8.     Przedszkole nr 4  

130 900,00 zł  

118 907,65 zł  

130 900,00 zł  

118 907,65 zł  

9.     Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

12 700,00 zł  

12 397,92 zł  

12 700,00 zł  

12 397,92 zł  

10.   Państwowe Ognisko Plastyczne  

2 200,00 zł  

2 200,00 zł  

2 200,00 zł  

638,37 zł  

Wymienione w   poz. 5   ww. zestawienia Przedszkole nr 1   zrealizowało dochody w   kwocie przewyższającej uchwalony plan. Zwiększenie wystąpiło w   grudniu po ostatniej sesji Rady Miasta. Zgodnie z   obowiązującymi przepisami środki te zostały w   dniu 31 grudnia jako niewykorzystane odprowadzone do budżetu Miasta. Odprowadzenie do budżetu ujmowane jest jako wydatek stąd wykonanie wydatków również przekroczyło kwotę planowaną. Szczegółowe sprawozdania z   wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi sfinansowanych wyżej wymienione jednostki złożyły w   formie sprawozdania Rb 34.  

 

 

Skarbnik Miasta  


mgr   Bernard   Labusek

Burmistrz Miasta  


mgr   Kornelia   Newy

 


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu  

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu  

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zaawansowanie programów wieloletnich  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »