| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 26 marca 2013r.

z działalności w 2012 roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie”

Na podstawie art. 38b. ust. 3, ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) przedkładam Radzie Miejskiej w   Jaworznie roczne sprawozdanie z   działalności w   2012 roku „Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   Jaworznie”, zwanej dalej Komisją.  

Zgodnie z   intencją ustawodawcy Komisja stanowi przede wszystkim organ opiniodawczy Prezydenta Miasta w   opracowaniu i   realizacji lokalnej strategii bezpieczeństwa i   porządku publicznego w   mieście. Zasięgając opinii Komisji Prezydent Miasta realizuje ustawowe zadania w   zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuzbami, inspekcjami i   straami oraz sprawuje nadzór nad realizowanymi zadaniami z   zakresu porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli.  

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję w   2012 roku należało:  

- dokonywanie okresowych ocen zagrożenia porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;  

- opiniowanie pracy Policji i   innych miejskich służb, inspekcji i   straży, a   także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z   zakresu porządku publicznego i   bezpieczeństwa mieszkańców;  

- opiniowanie i   rekomendowanie Radzie Miejskiej poprzez radnych – członków Komisji projektów budżetu w   zakresie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy porządku i   bezpieczeństwa obywateli w   tym przekazanie określonych środków finansowych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz finansowania innych przedsięwzięć z   zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania monitoringu wizyjnego, realizacji programów profilaktycznych i   akcji informacyjnych.  

Posiedzenia Komisji stanowiły forum spotkań przedstawicieli miejscowych jednostek, służb mundurowych, prokuratury, inspekcji i   straży oraz zapewniały na każdym posiedzeniu możliwość omówienia bieżących spraw.  

Wszystkim spotkaniom przewodniczył Pan Dariusz Starzycki – Zastępca Prezydenta Miasta.  

W 2012 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji:  

a) Posiedzenie w   dniu 11.04.2012 r.  

Omówione zostały kwestie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta na podstawie przeprowadzonego przez firmę „Pentor” badania opinii publicznej. Większość mieszkańców pozytywnie ocenia poziom bezpieczeństwa w   Jaworznie. 62% ankietowanych wskazało dwie najwyższe oceny (4 i   5 – na skali 5-stopniowej).  

Podsumowano również wyniki programu „Tarcza” (miejski program zapobiegania aktom chuligaństwa i   wandalizmu). Z   analizy programu wynika, że wciąż cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem. W   badaniu opinii publicznej zapytano o   znajomość tego przedsięwzięcia. 75% badanych zadeklarowało, że słyszało o   nim. Zdecydowanie wzrósł odsetek osób, które pozytywnie oceniają oddziaływanie inicjatywy na bezpieczeństwo w   Jaworznie, bo aż 54%. Rozpatrując jedynie osoby, które zadeklarowały znajomość programu, „Tacza” zdaniem 71% osób wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w   Jaworznie.  

Komisja zapoznała się także z   propozycją Komendanta Szkoły Policji w   Katowicach wystosowaną do miast regionu. W   zamian za pokrycie kosztów dojazdu do miasta funkcjonariusze szkoły pełniliby w   mieście patrole w   ramach służb dodatkowych. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie jednak realizacja nastąpi w   zależności od możliwości kadrowych szkoły.  

Drugim projektem przedstawionym Komisji do zaopiniowania był program „Recydywa” opracowany w   Komendzie Wojewódzkiej Policji w   Katowicach. Miał on polegać na kierowaniu przez Sąd osób wielokrotnie skazanych za drobne przestępstwa i   wykroczenia do prac społecznie użytecznych celem odpracowania kary. Po analizie otrzymanej kopii projektu z   KWP Katowice wynika, iż program ten jest już realizowany w   gminie. Założenia programu „Recydywa” pokrywają się również całkowicie z   prowadzonym w   mieście programem „Tarcza”. W   2012 r. Sąd Rejonowy w   Jaworznie nakazał 284 osobom prace na rzecz społeczności. Karę odpracowały już 64 osoby.  

Komisja zaopiniowała także wniosek komendanta PSP i   prezesa OSP o   przyznanie dodatkowych funduszy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w   Jaworznie i   Ochotniczej Straży Pożarnej na zapewnienie utrzymania sprawności technicznej samochodów i   sprzętu będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w   związku z   poniesieniem znacznych kosztów w   pierwszym kwartale 2012 r. Straż odnotowała 249 interwencji, z   czego 165 to pożary w   tym 126 to pożary traw. Ponadto 26 marca w   dzielnicy Ciężkowice miał miejsce ogromny pożar o   powierzchni 82 ha. Po dokładnej analizie sytuacji i   zapoznaniu się ze stratami, jakie poniosły jednostki ratowniczo – gaśnicze Komisja pozytywnie przychyliła się do obu próśb i   poparła wnioski o   dofinansowanie KM PSP kwotą 70 tys. zł. i   OSP kwotą 105 tys. zł.  

b) Posiedzenie w   dniu 23.05.2012 r.  

W maju miał miejsce proceder związany z   nielegalnymi wyścigami na terenie miasta. W   związku z   tym służby mundurowe podjęły natychmiastowe kroki w   celu zwalczenia zaistniałego zjawiska. W   działania włączyły się również przedsiębiorstwa miejskie zabezpieczając teren specjalnym oznakowaniem i   zamontowaniem przeszkód zwalniających. Komisja zaleciła także przygotowanie stosownej uchwały dotyczącej doprecyzowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Sosina”, który pozwoli zawrzeć odpowiednie treści pozwalające na ukaranie osób niestosujących się do porządku panującego na obiekcie.  

Komisja zapoznała się również z   dwoma incydentami, które miały miejsce na terenie miasta. W   krótkim odstępie czasu wydarzyły się dwa pobicia w   miejscu publicznym, co zaniepokoiło lokalne media o   stanie bezpieczeństwa w   mieście. Z   analizy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji wynika, iż od stycznia do maja 2012 roku takich zdarzeń było 14 natomiast w   roku poprzednim 23. Wykrywalność tych zdarzeń jest na poziomie 92%. Ze statystyk wynika, że zdarzeń o   tym charakterze jest mniej niż w   2011 roku natomiast zbieg dwóch zdarzeń na przełomie kilku dni spowodował negatywne odczucie społeczne. Komisja zaleciła podjęcie mimo to kroków zapobiegawczych dalszym takim zjawiskom przemocy wśród młodych ludzi i   poleciła wzmocnić siły patrolowe w   godzinach 18 00 – 22 00 oraz służby ponadnormatywne w   godzinach od 18 00 – 0 30 .  

c) Posiedzenie w   dniu 24.09.2012 r.  

W związku z   wystąpieniem wichur w   okresie letnim na terenie Jaworzna, wzrosły znacznie koszty wyjazdów do akcji. Najwięcej przypadków wystąpiło w   dzielnicy Szczakowa, gdzie poważnie uszkodzonych zostało 10 dużych drzew zlokalizowanych w   rejonie przejścia do szkoły, wymagających natychmiastowej wycinki. W   wyniku podejmowanych nagłych akcji zniszczeniu uległ zarówno sprzęt jak i   umundurowanie. Po podliczeniu wszystkich kosztów nieprzewidzianych wyjazdów kwota sięgnęła 80 tys. złotych. Komendant PSP poinformował, że straty i   naprawy musiały zostać pokryte i   w związku z   tym budżet PSP ulegnie wyczerpaniu przed końcem roku. Komisja po analizie wszystkich przedstawionych informacji postanowiła przyznać PSP z   rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 75 tys. złotych. Członkowie Komisji pozytywnie przegłosowali wniosek. Podobna sytuacja zaistniała również w   OSP. Ilość wyjazdów wzrosła o   30% w   porównaniu do analogicznego okresu z   2011 r. Podczas podejmowanych akcji zniszczeniu uległ sprzęt w   postaci: ubrań specjalistycznych, pił spalinowych, motopomp, węży pożarniczych. Komisja po analizie wszystkich przedstawionych informacji postanowiła przyznać OSP z   rezerwy celowej 140 tys. złotych na odtworzenie sprawności bojowej. Członkowie Komisji pozytywnie przegłosowali wniosek.  

Kolejną sprawą, którą zajmowała się Komisja było zagrożenie ze strony dużej ilości dzików, które w   poszukiwaniu łatwego pożywienia notorycznie podchodzą pod bloki i   domy mieszkalne. Drugim z   powodów podchodzenia dzikich zwierząt pod ludzkie domostwa jest ich dokarmianie przez mieszkańców. Już w   zeszłym roku przeprowadzono kampanię informacyjną na ten temat, urząd w   lokalnych mediach oraz na miejskiej stronie internetowej zamieścił apele z   wezwaniem do właściwych zachowań i   akcja była również powtarzana w   tym roku.  

Dostrzegając skalę problemu gmina aktywnie włączyła się do likwidacji zagrożenia, w   wyniku czego wprowadzono stały monitoring zgłoszeń i   odstrzałów. Miasto przeznaczyło 15 000 zł na:  

- zorganizowanie polowań interwencyjnych;  

- zakup dodatkowej karmy;  

- organizację dodatkowych żerowisk i   poletek zaporowych na obszarach leśnych przylegających do osiedla Podłęże, Osiedla Stałego i   ul. Energetyków.  

Ze względu na zaistniałą sytuację oraz obawy mieszkańców zostało wysłane pismo do wszystkich kół łowieckich z   terenu miasta, by zwiększyły one liczbę odstrzału dzików w   ciągu najbliższych kilku lat. Do tej pory w   roku łowieckim 2010/2011 było to 198 zwierząt (wykonanie - 113), w   2011/2012 213 (wykonanie – 190), na ten rok łącznie został zaplanowany odstrzał 216 dzików.  

Po analizie problemu Komisja zaopiniowała pozytywnie przyznanie pomocy finansowej dla Kół Łowieckich. Dzięki podjętym działaniom występowanie zjawiska zostało zatrzymane, a   liczba zgłoszeń dotyczących zwierząt w   rejonie domów mieszkalnych jest sporadyczna.  

Kolejnym tematem było przekazanie dodatkowych środków pieniężnych na godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy KMP w   Jaworznie. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji zabezpieczali dodatkowo od sierpnia do listopada rozgrywki I   Ligi piłki nożnej GKS Tychy na jaworznickim stadionie. W   związku z   tym na ulice miasta były kierowane dodatkowe patrole w   celu zabezpieczenia miasta przed kibicami z   zewnątrz. W   celu utrzymania bezpieczeństwa na wysokim poziomie Prezydent przekazał z   ponadplanowych dochodów miasta kwotę 21 tys. zł na ten cel. Dodatkowe pieniądze pozwoliły na zapewnienie ciągłości patroli do końca bieżącego roku, co niewątpliwie podniosło poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Wszyscy członkowie Komisji pozytywnie przegłosowali wniosek.  

Oprócz tematów głównych na posiedzeniu poruszane były także sprawy bieżące, a   mianowicie dotyczące dewastacji przystanków, możliwości zamontowania monitoringu na terenie szkoły w   dzielnicy Chropaczówka.  

d) Posiedzenie w   dniu 19.12.2012 r.  

Komisja omówiła budżet na 2013 r. w   zakresie bezpieczeństwa obywateli i   porządku publicznego. Najważniejsze plany na kolejny rok to bieżąca modernizacja, naprawa i   konserwacja monitoringu (257 000 zł). Kolejne fundusze będą wydatkowane na dodatkowe etaty dzielnicowych (737 019 zł) oraz nadgodziny dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (119 200 zł). W   porównaniu z   rokiem poprzednim etaty dzielnicowych zostały utrzymane na ubiegłorocznym poziomie natomiast zwiększone zostały środki na wykup nadgodzin funkcjonariuszy KMP o   31%. Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z   terenu naszego miasta przeznaczono kwotę ponad 208 979 zł. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 14 000 zł, natomiast, na obronę cywilną 12 400 zł. Na Straż Miejską zaplanowane jest w   budżecie 225 175 zł. Projekt budżetu miasta na 2013 rok w   zakresie bezpieczeństwa został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie.  

Komisja zapoznała się również z   informacjami na temat wdrażanego w   MOPS programu rewitalizacji społecznej bloków socjalnych przy ulicach: Północnej, Sulińskiego i   Azot pn.: „Kompas”. Głównymi celami programu są:  

- Integracja i   aktywizacja społeczności lokalnej.  

- Umocnienie rodziny i   jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych i   prawidłowej realizacji funkcji rodziny.  

- Skrócenie czasu zamieszkiwania w   bloku socjalnym poprzez umożliwienie zainteresowanym osobom i   rodzinom zamiany na lokal z   innych zasobów.  

- Zmniejszenie poziomu patologii społecznych.  

Z uwagi na złożoność problemów niezbędne jest interdyscyplinarne i   kompleksowe działanie zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Wymaga to ścisłej współpracy różnych instytucji i   organizacji z   udziałem otoczenia społecznego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.  

Następnym punktem spotkania było przedstawienie informacji członkom Komisji na temat likwidacji punktów przyjęć dzielnicowych. 28 września ostatecznie zostały zdane lokale, w   których dzielnicowi przyjmowali zainteresowane strony. Wszyscy dzielnicowi z   punktów mają obecnie swoją siedzibę w   budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Narutowicza 1. W   rejony byłych posterunków są kierowane dodatkowe patrole, nie stwierdzono żeby likwidacja posterunków wpłynęła na obniżenie stanu bezpieczeństwa w   dzielnicach.  

Komisja wróciła także do tematu propozycji Komendanta Szkoły Policji w   Katowicach wystosowanej do miast regionu na początku roku. W   zamian za pokrycie kosztów dojazdu do miasta funkcjonariusze szkoły pełniliby w   mieście patrole w   ramach służb dodatkowych. Możliwości kadrowe szkoły są ograniczone, a   zainteresowanie miast było tak duże, iż ustalono, że w   pierwszej kolejności patrole będą kierowane do miast najbardziej zagrożonych przestępczością. Jaworzno plasuje się w   ścisłej czołówce miast najbezpieczniejszych, dlatego też w   chwili obecnej nie ma możliwości nawiązania współpracy ze szkołą. Temat ten będzie w   przyszłym roku kontynuowany. Póki co w   zamian absolwenci szkoły przechodzący do czynnej służby zawodowej kierowani są do odbycia praktyk w   miastach regionu. W   związku z   tym w   Jaworznie swoje praktyki odbywa miesięcznie od 8   do 16 funkcjonariuszy.  

Oprócz planowanych posiedzeń odbyło się również kilka spotkań w   podgrupach roboczych, które zajmowały się wynikłymi na bieżąco zagadnieniami, a   w których zwoływanie posiedzenia w   pełnym składzie nie było konieczne z   racji wąskiego zakresu sprawy.  

Bieżąca analiza zjawisk, tendencji czy ocen oraz realizacja szeregu przedsięwzięć wskazuje, że na przestrzeni 2012 roku w   dalszym ciągu następuje stabilizacja bądź zmniejszenie występowania niektórych zagrożeń. Bardzo dobra współpraca i   podjęte działania profilaktyczne służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa jak i   samej Komisji oraz działania inwestycyjne przynoszą pozytywne efekty w   postaci poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.  

 

 

Prezydent Miasta Jaworzna  


Paweł   Silbert

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »