| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/343/2013 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XX/177/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik do Uchwały Nr XXX/343/2013
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 marca 2013 r.

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Ustroń, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

1) Uchwały nr IX/51/90 Rady Miejskiej w Ustroniu z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Ustroń - Ośrodek Pomocy Społecznej i niniejszego statutu,

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

3) Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

4) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

5) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr. 1 poz. 7 z późn. zm.),

6) Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

7) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149 poz. 887 z późn. zm.),

8) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

9) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

10) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

11) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.),

12) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.),

13) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2009 nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

14) Ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

15) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

16) Innych, obowiązujących aktów prawnych.

Rozdział 2.
Nazwa, siedziba i obszar działania

§ 3.

1. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu.

2. Ośrodek używa pieczęci nagłówkowej podłużnej z nazwą i określeniem siedziby, numeru telefonu, numeru Regon i NIP.

3. Ośrodek na wydawanych decyzjach umieszcza urzędową pieczęć okrągłą z wizerunkiem orła pośrodku ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z napisem w otoku:

„MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU”.

§ 4.

Siedzibą Ośrodka jest miasto Ustroń.

§ 5.

Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta Ustroń.

Rozdział 3.
Cele i zadania Ośrodka

§ 6.

Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Miasta Ustroń oraz zarządzeń lub upoważnień Burmistrza.

§ 7.

Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) diagnozowanie, oraz analizowanie lokalnych potrzeb w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych jednostkowych i środowiskowych występujących na terenie miasta Ustroń,

2) zadania określone ustawą o pomocy społecznej,

3) zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych,

4) zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

5) zadania określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

6) zadania wynikające z rządowych programów przeznaczonych Ośrodkowi do realizacji,

7) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,

8) inne zadania nałożone przepisami prawa.

§ 8.

W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje w szczególności z :

1) powiatowym urzędem pracy,

2) powiatowym centrum pomocy rodzinie,

3) organami wymiaru sprawiedliwości,

4) kuratorami,

5) domami pomocy społecznej,

6) policją,

7) służbą zdrowia,

8) komornikami sądowymi,

9) placówkami oświatowymi,

10) kościołami i związkami wyznaniowymi,

11) organizacjami społecznymi i pozarządowymi,

12) innymi instytucjami.

Rozdział 4.
Organizacja i zarządzanie

§ 9.

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności.

2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

§ 10.

Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Ustroń, który jest jego zwierzchnikiem służbowym i wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.

§ 11.

Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

§ 12.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zastępca Burmistrza Miasta Ustroń.

§ 13.

1. Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwą realizację wykonywanych przez Ośrodek zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo-rzeczowych.

2. Dla realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje.

§ 14.

1. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach wydawane są przez Kierownika Ośrodka na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Ustroń.

2. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach mogą być wydawane również przez pracowników Ośrodka wyłącznie na podstawie udzielonych upoważnień.

§ 15.

Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik w „Regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu”.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 16.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

§ 17.

Ośrodek jest finansowany z budżetu miasta oraz z dotacji budżetu państwa w kwotach określonych uchwałą budżetową Miasta Ustroń.

§ 18.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzany przez Kierownika.

§ 19.

Ośrodek dysponuje odrębnymi rachunkami bankowymi.

§ 20.

Ośrodek może przyjmować i dysponować darowiznami.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 21.

Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kudlicki

Adwokat - specjalista z zakresu prawa karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »