| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/318/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wojkowice dla niepublicznych przedszkoli , innych form wychowania przedszkolnego , szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych , prowadzonych na terenie Gminy Wojkowice przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90 ust 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Miasta w   Wojkowicach uchwala, co następuje:  

§   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj. Dz.U. z   2004 r. nr 256 , poz. 2572 z   późn. zm. ),  

2)   ustawie o   finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. z   2009 r. nr 157 ,poz. 1240 z   późn. zm.),  

3)   Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Wojkowice,  

4)   szkole – rozumie się przez to szkołę niepubliczną o   uprawnieniach szkoły publicznej, wpisaną do prowadzonej przez Gminę Wojkowice ewidencji szkół i   placówek niepublicznych,  

5)   innej formie wychowania przedszkolnego – rozumie się przez to niepubliczną formę wychowania przedszkolnego , o   której mowa w   art. 14a ust. 7   ustawy,  

6)   organie prowadzącym – rozumie się przez to osoby prawne i   fizyczne prowadzące niepubliczne : przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę i   nie będące jednostką samorządu terytorialnego,  

7)   wydatkach bieżących – rozumie się przez to wydatki, o   których mowa w   art. 236 ustawy o   finansach publicznych,  

8)   roku – rozumie się przez to rok kalendarzowy.  

§   2.   1. Dotacja z   budżetu Gminy Wojkowice przyznawana jest pod warunkiem , że organ prowadzący niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę , przekaże Burmistrzowi informację o   planowanej liczbie uczniów , nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

2.   Informację , o   której mowa w   ust. 1   organ prowadzący przedstawi w   formie wniosku , którego wzór stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Podstawę obliczenia dotacji dla niepublicznego przedszkola , stanowi 75% ustalonych w   budżecie Gminy Wojkowice wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia , z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

§   4.   1.   Podstawę obliczenia dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego , stanowi 40 % ustalonych w   budżecie Gminy Wojkowice wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia , z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest dotacja w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

§   5.   Dotacje dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki , przysługują na każdego ucznia w   wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

§   6.   1.   Dotacja przekazywana jest w   12 miesięcznych częściach, nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca, na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły wskazany przez organ prowadzący we wniosku o   udzielenie dotacji.  

2.   Wniosek o   udzielenie miesięcznej części dotacji, organ prowadzący lub osoba przez niego upoważniona składa do Burmistrza, do 15 dnia każdego miesiąca.  

3.   Wzór wniosku , o   którym mowa w   ust.1 stanowi załącznik Nr 2   do uchwały.  

§   7.   1.   W przypadku zmiany , w   trakcie roku kalendarzowego, ustalonych w   budżecie Gminy Wojkowice wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wojkowice , zmianie ulega podstawa ustalania wysokości dotacji .  

2.   Zmiana podstawy ustalania wysokości dotacji na jednego ucznia następuje ponadto w   związku ze zmieniającą się liczbą uczniów w   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wojkowice i   tak w   okresie od stycznia do sierpnia włącznie obowiązuje liczba uczniów według stanu na dzień 1   stycznia , od września do grudnia – według stanu na dzień 1   września danego roku kalendarzowego.  

3.   Gmina Wojkowice , zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania w   formie pisemnej organu prowadzącego o   zmianie wysokości kwoty należnej dotacji , w   przypadku wprowadzenia zmian do podstawy ustalenia wysokości dotacji , o   których mowa w   ust. 1   i 2.  

§   8.  

1.   Podmiot otrzymujący dotację przekazuje Burmistrzowi rozliczenie wykorzystania dotacji, w   następujących terminach:  

1)   do dnia 15 lipca bieżącego roku – rozliczenie wykorzystania dotacji za okres od dnia 1   stycznia do dnia 30 czerwca,  

2)   do dnia 15 stycznia następnego roku – rozliczenie wykorzystania dotacji za okres od dnia 1   lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.  

2.   W przypadku , gdy niepubliczne przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła kończy działalność w   trakcie roku kalendarzowego, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w   terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.  

3.   Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi, zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

§   9.   1.   Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego przedszkola , innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, związanych z   dofinansowaniem realizacji ich zadań w   zakresie kształcenia, wychowania i   opieki, w   tym profilaktyki społecznej , a   prawidłowość jej wykorzystania podlega kontroli.  

2.   Zakres kontroli wykorzystania dotacji obejmuje:  

1)   zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w   informacjach , o   których mowa w   § 6   ust.2 uchwały , na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji,  

2)   prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji na wydatki bieżące przedszkoli , innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół,  

3)   zgodność przedłożonych rozliczeń wykorzystania dotacji , o   których mowa w   § 8   ust. 1   i 2   uchwały, z   dokumentacją organizacyjną i   finansową.  

§   10.   1.   Do przeprowadzenia kontroli przez osobę kontrolującą uprawnia imienne upoważnienie Burmistrza, a   w przypadku konieczności dostępu do informacji niejawnych - także poświadczenie bezpieczeństwa określone w   odrębnych przepisach.  

2.   Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:  

1)   Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:  

2)   wskazanie osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli,  

3)   zakres i   tematykę kontroli,  

4)   termin rozpoczęcia kontroli i   termin planowanego zakończenia kontroli.  

§   11.   Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia osobie kontrolującej warunki i   środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w   tym w   szczególności:  

1)   przedstawia żądane dokumenty dotyczące przedmiotu kontroli,  

2)   ułatwia terminowe udzielenie wyjaśnień przez pracowników kontrolowanej jednostki.  

§   12.   1.   Osoba kontrolująca dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów , którymi mogą być w   szczególności dokumenty i   dowody rzeczowe , księgi rachunkowe , dane ewidencyjne i   sprawozdawcze , oględziny , zeznania świadków , jak również pisemne wyjaśnienia i   oświadczenia.  

2.   Osoba kontrolująca może żądać sporządzenia niezbędnych dla osiągnięcia celów kontroli odpisów, wyciągów lub kserokopii dokumentów , jak również zestawień i   obliczeń opartych na dokumentach.  

§   13.   1.   Z przebiegu kontroli sporządza się protokół , który zawiera :  

1)   datę jego sporządzenia ,  

2)   oznaczenie kontrolowanej jednostki ,  

3)   datę rozpoczęcia i   zakończenia kontroli z   uwzględnieniem przerw w   trakcie kontroli ,  

4)   wskazanie imienia i   nazwiska osoby kontrolującej wraz z   podaniem stanowiska służbowego ,  

5)   wskazanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Burmistrza ,  

6)   określenie przedmiotu kontroli i   okresu objętego kontrolą ,  

7)   zwięzły opis jednostki kontrolowanej , z   uwzględnieniem podstaw prawnych jej funkcjonowania ,  

8)   wskazanie imienia i   nazwiska kierownika kontrolowanej jednostki ,  

9)   wskazanie imienia i   nazwiska głównego księgowego kontrolowanej jednostki ,  

10)   opis stanu faktycznego stwierdzonego w   toku czynności kontrolnych ,  

11)   spis załączników stanowiących część składową protokołu ,  

12)   informację o   liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu kontroli ,  

13)   informację o   przysługujących kierownikowi jednostki kontrolowanej prawach i   obowiązkach związanych z   podpisaniem lub odmową podpisania protokołu kontroli ,  

14)   informację o   prawie , sposobie i   terminie zgłoszenia zastrzeżeń do opisu stanu faktycznego zawartego w   protokole kontroli ,  

15)   datę i   miejsce podpisania protokołu kontroli .  

2.   Protokół sporządza się w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach , w   tym jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej i   dwa egzemplarze dla jednostki kontrolującej .  

3.   Protokół kontroli zostaje przekazany jednostce kontrolowanej w   terminie do 14 dni od dnia zakończenia kontroli .  

§   1.   1.   Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń wraz z   uzasadnieniem co do ustaleń zawartych w   protokole kontroli , w   terminie 7   dni od dnia otrzymania protokołu.  

2.   Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu .  

3.   Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.  

§   15.   Dotacje wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem , lub pobrane nienależnie podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Wojkowice , wraz z   odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.  

§   16.   Traci moc Uchwała Nr XXXVIII / 267 / 2009 Rady Miasta w   Wojkowicach z   dnia 23 września 2009 r. w   sprawie trybu udzielania i   rozliczania dotacji oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne formy wychowania przedszkolnego – zespoły wychowania przedszkolnego lub punkty przedszkolne prowadzone na terenie Miasta Wojkowice przez osoby prawne i   fizyczne .  

§   17.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/318/2013
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zał 1   do 318  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/318/2013
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

zał 2   do 318  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/318/2013
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

zał 3   do 318  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »