| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/169/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gilowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1, art. 41ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w związku z art. 21 ust.1 pkt.2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. ) Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gilowice.

2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy.

3. W ramach posiadanego zasobu mieszkaniowego lokale mogą zostać przeznaczone na:

1) Lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony,

2) Lokale socjalne,

3) Lokale zamienne.

4. Lokale znajdujące się w zasobie wynajmuje się osobom, które spełniają warunki wynikające z niniejszej uchwały oraz osobom, których uprawnienia wynikają z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Rozdział 2.
Gospodarowanie lokalami

§ 2. 1. Na czas nieoznaczony wynajmuje się lokale osobom nie posiadającym zaspokojonych potrzeb lokalowych i nie kwalifikującym się do najmu lokalu socjalnego.

2. Z mieszkaniowego zasobu Gminy wyłącza się lokale socjalne.

3. Na lokale socjalne przeznacza się lokale o obniżonej wartości użytkowej nadającej się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny.

4. Powierzchnia użytkowa lokalu socjalnego przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.

5. Lokale socjalne wynajmuje się osobom, które nabyły prawo do lokalu socjalnego prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu, zostały pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeń losowych, albo nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu i spełniają warunki do otrzymania mieszkania określone w niniejszej uchwale.

6. Lokale zamienne wynajmuje się osobom uprawnionym do takiego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu budowlanego, w szczególności dotyczy to osób, które zamieszkują w lokalu lub w budynku zagrożonym katastrofą budowlaną, przeznaczonym do remontu, modernizacji lub rozbiórki. Lokale zamienne przysługują również osobom zamieszkałym w lokalu lub budynku przeznaczonym przez gminę do sprzedaży.

Rozdział 3.
Warunki uprawniające do otrzymania lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy.

§ 3. 1. O najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gilowice mogą ubiegać się osoby pełnoletnie spełniające następujące warunki:

1) Nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu, budynku lub jego części ( dotyczy to wnioskodawcy, jego małżonka i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ),

2) Zamieszkujące w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2powierzchni mieszkalnej lub zamieszkujące w lokalu nie spełniającym warunków technicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi,

3) Osiągające średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem, nie przekraczający 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

2. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:

1) Pozbawione zostały mieszkań wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego,

2) Posiadają tytuł prawny do zamieszkiwania w budynku podlegającym rozbiórce bądź w budynku, w którym zachodzi konieczność opróżnienia lokalu z powodu przeprowadzenia remontu związanego z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia,

3) Opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności,

4) Pozostają w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej w przypadku niepełnosprawności lub ciężkiej i przewlekłej choroby wnioskodawcy lub członka jego gospodarstwa domowego lub w przypadku występowania przemocy lub innej patologii w rodzinie,

3. Pierwszeństwo zawarcia umowy lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

1) Nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,

2) Zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi.

4. Lokale, o których mowa § 3 mogą być również wynajmowane bez względu wysokość średniego miesięcznego dochodu osobom, które zostały uznane za niezbędne przez Wójta Gminy Gilowice.

Rozdział 4.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych.

§ 4. 1. Informację o możliwości wynajęcia lokalu mieszkalnego, socjalnego zamieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres co najmniej 21 dni w siedzibie urzędu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości i na stronie internetowej urzędu.

2. Stosunek najmu regulowany jest umową najmu.

3. Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu mieszkalnego składa wniosek mieszkaniowy, do którego załącza:

1) Dowody potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Gilowice,

2) Poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów,

3) Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ) w celu realizacji wniosku mieszkaniowego,

4) Inne dokumenty, które według oceny wnioskującego uzasadniają jego uprawnienia do przydziału lokalu mieszkalnego.

4. W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku wzywa się wnioskodawcę o jego uzupełnienie w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, brak uzupełnienia w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Gilowice rozpatrywany jest przez Wójta i pozytywnie zaopiniowany będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu.

Rozdział 5.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 5. 1. Umowa najmu w lokalu opuszczonym przez najemcę może zostać zawarta z osobami, które są pełnoletnie i pozostawały w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę są jego osobami bliskimi.

2. Umowa najmu w lokalu po śmierci najemcy może zostać zawarta, jeżeli:

1) osoba nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu,

2) stale zamieszkiwała z dotychczasowym najemcą,

3) regularnie opłaca należności z tytułu użytkowania lokalu,

4) utrzymuje lokal w należytym stanie technicznym,

5) nie zakłóca porządku domowego.

Rozdział 6.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

§ 6. 1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przekraczające 80 m2powierzchni oddawane będą w najem według ustalonego czynszu po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy.

2. Kwalifikowanie osób do zawarcia umowy najmu dokonuje Wójt Gminy dla rodzin z terenu Gminy Gilowice.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 8. Traci moc uchwała Nr VI/29/03 Rady Gminy Gilowice z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »