| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 190/XVIII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art.214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 art. 221, art. 222, art. 233, art. 234, art. 235, art.236, art. 237, art. 238, art.239 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.)Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala  dochody w łącznej kwocie              38 162 607,00 złz tego :

a) dochody bieżące w kwocie              36 626 784,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1 535 823,00 zł  zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala  wydatki w łącznej  kwocie              40 772 398,12 złz tego :

a) wydatki bieżące w kwocie              33 491 370,69 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 7 281 027,43  zł  zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala planowane dochody budżetu z tytułu dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Ustala planowane dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

5. Ustala wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Ustala wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013r w kwocie 7 281 027,43 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. Ustala  wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Ustala wydatki na projekty nieinwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu w wysokości2 609 791,12 zł.     Deficyt budżetu zostanie sfinansowany emisją obligacji.                           

2. Ustala przychody  budżetu z następujących źródeł:

- planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 590 616 zł

- planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 000 000 zł

- spłaty udzielonej pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 24 102,65 zł,

- planowanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000 zł.

3. Ustala rozchody budżetu w kwocie3 994 542,53 zł,z następujących tytułów;

a) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 082 357,53 zł

b) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 689 880,00 zł

c) c) spłaty zaciągniętych pożyczek  na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 222 305,00 zł.  Przychody i rozchody oraz źródła pokrycia deficytu przedstawia załącznik Nr 8.

4. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 500 000 zł.

5. Ustala limity zobowiązań:

a) z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie ujętej w § 2 oraz załączniku Nr 8

c) z tytułu emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 609 791,12 zł.

§ 3. 1. Ustala  rezerwę ogólną w wysokości  87 955,15 zł.                           

2. Ustala  rezerwę celową w wysokości  67 045,00  zł  , z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  67 045,00 zł.

§ 4. Na obsługę długu publicznego planuje w wydatkach kwotę920 000zł.

§ 5. Ustala dotację podmiotową dla jednostki oświaty Publicznej Szkoły Podstawowej - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej w kwocie420 000zł wg zał. Nr 9.

§ 6. Ustala dotację podmiotową dla Prywatnego Przedszkola „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej w kwocie100 000 złwedług załącznika Nr 9.

§ 7. Ustala dotacje celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia dla Gminy Kłomnice w kwocie54 000 złzgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie470 000 złwedług załącznika Nr 9.

§ 9. Ustala w kwocie130 000 złdotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu  zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego: w dziale 851 – ochrona zdrowia w kwocie 10 000 zł w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 40 000 zł w dziale 926 – kultura fizyczna w kwocie 80 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.               Ustala dotację celową w wysokości15 000 złna zadania realizowane przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie170 000 złzgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala  plan wydatków w kwocie415 685 złz przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikami Nr 11 i Nr 12.

§ 13. Ustala plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych z rachunku dochodów według załącznika Nr 13.

§ 14. Ustala dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie40 900zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 15. Upoważnia Wójta do:             

1. 1. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 4 000 000 zł.             

2. Dokonywania wszelkich zmian w planie  wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. Dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,

4. Lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach mających         siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 16. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

2. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

plan dochodów Gminy Mykanów na 2013 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYKANÓW NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków Gminy Mykanów na 2013 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Planowane dochody budżetu z tytułu dotacji na 2013 rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2013r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków z dotacji na zadania zlecone na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan inwestycji na 203 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz projektów nieinwestycyjnych współfinasowanych z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Mykanów na 2013 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu Gminy Mykanów na realizację zadań w drodze umów i porozumień

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profliaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomaii na 2013 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Planowane wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) na 2013 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Planowane wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) na 2013 rok

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Plan finansowy

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 190 / XVIII / 2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Źródła finansowania planowanych wydatków oświaty na 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »