| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Rudziniec

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu

Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVIII/274/05 Rady Gminy Rudziniec z 30 marca 2005 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2005 r. Nr 66, poz. 1693), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XX/235/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2008 r. Nr 131, poz. 2564);

2) uchwałą Nr XX/223/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2012 r., poz. 2525).

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Rudziniec
z 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXVIII/274/05
Rady Gminy Rudziniec
z 30 marca 2005 r.
w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z późn.zm.),

Rada Gminy Rudziniec
uchwala:

1.               Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2.               Traci moc uchwała nr XXXI/366/02 Rady Gminy Rudziniec z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.               Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4.               Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

5.               Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/274/05
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 30 marca 2005 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIŃCU

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

-               ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593/,

-               ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./,

-               niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu jest gminną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, podlegającą organom gminy Rudziniec.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Rudziniec.

3. [1]) Siedziba Ośrodka znajduje się w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26.

§ 3. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w celu umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej oraz zadania powierzone na podstawie innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej oraz zawartych porozumień i umów.

3. Przy wykonaniu zadań Ośrodek współdziała z samorządem terytorialnym, ośrodkami pomocy społecznej w całym kraju, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewodą Śląskim, jednostkami służby zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, kościołami oraz innymi podmiotami.

4. [2]) Ośrodek realizuje także zadania z zakresu realizacji programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innych uzależnień, zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Rudziniec

5. [3]) Ośrodek realizuje w zakresie wspierania rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej:

1. Zadania własne gminy dotyczące:

1) Tworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.

2) Pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

3) Finansowania:

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające;

4) Współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

5) Sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;

6) Prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

7) Przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8.

2. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i wynikające z rządowych programów dotyczących wspierania rodziny w obszarach wskazanych przez gminę.

§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Rudziniec.

§ 5. 1. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2. Zadania i organizację pracy jak również zakres czynności pracowników zatrudnionych w Ośrodku ustala Kierownik Ośrodka, który jest ich zwierzchnikiem służbowym.

§ 6. 1. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Rudziniec.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 8. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych i o rachunkowości.

§ 9. Majątek Ośrodka stanowią środki trwałe oraz środki nietrwałe stanowiące wyposażenie Ośrodka.

§ 10. Organizację pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.

§ 11. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy Rudziniec.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla uchwalenia Statutu.

§ 12. Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Gminy Rudziniec.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XX/235/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 131, poz. 2564), która weszła w życie z dniem 26 kwietnia 2013 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XX/223/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 2525), która weszła w życie z dniem 6 lipca 2012 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »