| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.025.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami), art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późń. zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i zaopiniowaniu przez związki zawodowe

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, udziela się zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w zależności od wielkości i typu placówki oraz warunków pracy.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami lub wychowankami, po udzieleniu zniżki wynosi:

1) dla dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:

a) do 3 oddziałów – 8 godzin,

b) 4-5 oddziałów – 6 godzin,

c) 6 i więcej oddziałów – 5 godzin,

2) dla wicedyrektora przedszkola liczącego 6 i więcej oddziałów – 10 godzin,

3) dla dyrektora zespołu szkół liczącego ponad 24 oddziały – 2 godziny,

4) dla dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, liczących:

a) do 11 oddziałów – 5 godzin,

b) od 12 do 23 oddziałów – 4 godziny,

c) 24 i więcej oddziałów – 3 godziny,

5) dla wicedyrektora szkoły każdego typu liczącej:

a) do 11 oddziałów – 9 godzin,

b) od 12 do 23 oddziałów – 8 godzin,

c) 24 i więcej oddziałów – 7 godzin,

6) dla kierownika świetlicy szkolnej w szkole każdego typu liczącej:

a) do 250 uczniów – 18 godzin,

b) od 251 do 700 uczniów – 14 godzin,

c) 701 i więcej uczniów – 10 godzin,

7) dla dyrektora ogniska pracy pozaszkolnej – 10 godzin,

8) dla dyrektora świetlicy środowiskowej:

a) do 40 wychowanków – 10 godzin,

b) od 41 do 80 wychowanków – 8 godzin,

c) 81 i więcej wychowanków – 6 godzin.

2. Ustalony w ust. 1 wymiar godzin zajęć odnosi się również do nauczycieli pełniących obowiązki wynikające z funkcji kierowniczej w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie stanowiska w zastępstwie.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin  dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach na stanowiskach pedagogicznych wynosi 24 godziny pracy prowadzonej bezpośrednio z uczniami lub wychowankami.

2. Przez zajęcia, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe lub indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych.

§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela godzin zajęć.

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w ust. 1 ustala się według następującego wzoru:

W = (a1 + a2 +… + an) : [(a1 : b1) + (a2 : b2) +…+ (an : bn) ]

gdzie:

W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela

a1, a2, an – oznacza liczbę godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

b1, b2, bn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin należy ustalić z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że wartość poniżej 0,5 godziny pominąć a co najmniej 0,5 godziny zaokrąglić do pełnej godziny.

4. Jeżeli ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły jest większa, niż ustalony dla tego nauczyciela obowiązkowy wymiar godzin, należy od liczby godzin przydzielonych nauczycielowi odjąć liczbę godzin ustaloną zgodnie z treścią ust. 2. Tak ustalona liczba godzin stanowi dla nauczyciela pracę w godzinach ponadwymiarowych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr BRM.0150/XXIV/191/08 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 października 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »