| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/271/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z   2001 r. z   późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   2009 r. z   późn.zm.) Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

W uchwale nr XXIX/231/2012 z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie budżetu gminy na 2013 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:  

a)   Zwiększeniu dochodów bieżących o   kwotę 335.000 zł.  

W tym:  

W dziale 010 - Rolnictwo i   łowiectwo  

o kwotę 23.600 zł.  

w związku z   planowanymi umowami z   Zarządem Województwa Śląskiego umowami na dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich w   Szycach i   Solcy w   ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (małe projekty).  

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa  

o kwotę 13.000 zł.  

z tytułu najmu i   dzierżawy składników majątkowych.  

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  

o kwotę 297.000 zł.  

z tytułu zwiększenia podatku od nieruchomości od osób prawnych o   kwotę 160.000 zł. osób fizycznych o   kwotę 90.000 zł. i   podatku od środków transportowych o   kwotę 47.000 zł.  

Zadania zlecone  

W dziale 750 - Administracja publiczna  

o kwotę 1.400 zł.  

na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.2.2013 z   dnia 8   kwietnia 2013 roku z   tytułu dotacji na wydatki rzeczowe związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej.  

b)   Zwiększeniu wydatków o   kwotę zł. 335.000 zł.  

W tym:  

Wydatki bieżące o   kwotę 125.000 zł.  

W dziale 010 - Rolnictwo i   łowiectwo  

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność  

o kwotę 33.600 zł.  

z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla KGW w   Szycach i   Solcy.  

W dziale 400 - Wytwarzanie i   zaopatrywanie w   energię elektryczną, gaz i   wodę  

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody  

o kwotę 41.000 zł.  

z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Wodnych i   Komunalnych na prace renowacyjne studni głębinowej ZŁ–1 w   miejscowości Złożeniec.  

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa  

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

o kwotę 5.000 zł.  

z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.  

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne o   kwotę 24.000 zł.  

z przeznaczeniem na badania członków OSP, ubezpieczenia sprzętu i   wypłatę odszkodowania dla P. Barana.  

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i   wsi  

o kwotę 20.000 zł.  

z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.  

Zadania zlecone  

W dziale 750 - Administracja publiczna  

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie  

o kwotę 1.400 zł.  

z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i   usługi z   zakresu ewidencji ludności i   USC.  

Wydatki majątkowe o   kwotę 210.000 zł.  

W tym:  

W dziale 600 - Transport i   łączność  

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie  

o kwotę 35.000 zł.  

z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Śląskiego na projekt budowy chodnika w   miejscowości Smoleń.  

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne  

o kwotę 130.000 zł.  

z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Szyce na zakup samochodu bojowego.  

W dziale 921 - Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

Rozdz. 92109 - Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

o kwotę 45.000 zł.  

z przeznaczenie na roboty dodatkowe związane z   realizacja zadania pn. „Przebudowa i   zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w   miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z   przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.  

c)   Dokonać zmiany źródła dochodów  

W dziale 010 - Rolnictwo i   łowiectwo  

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność,  

Zmniejszyć dochody bieżące o   kwotę 19.000 zł. z   tytułu dotacji otrzymanej w   ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynikających z   umowy Nr UM12-6930-UM1240128/11 z   dnia 06 grudnia 2011 r., a   zwiększyć dochodymajątkowe z   tytułu dotacji uzyskanej w   ramach powyższej umowy.  

d)   Dokonać zmiany charakteru wydatków  

W dziale 801 - Oświata i   wychowanie  

Rozdz. 80104 - Przedszkola  

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o   kwotę 7.000 zł., a   zwiększyć wydatki majątkowe o   kwotę 7.000 zł. – instalacja monitoringu w   Przedszkolu w   Pilicy.  

e)   Dokonać zmiany stawki dotacji do utrzymania mieszkań komunalnych  

Dotychczasową stawkę dotacji w   wysokości 78.82 zł do 1   m2 zwiększyć do kwoty 97,20 zł. Ogółem wysokość dotacji nie ulega zmianie w   związku ze zmniejszeniem powierzchni dotowanych mieszkań do wartości 1.646 m2.  

Załącznik Nr 4   – Plan dotacji - do niniejszej uchwały obrazuje załącznik Nr 5   do uchwały Nr XXIX/231/2012 r. po zmianie.  

Zmiany zawarte w   pkt A) i   C) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały  

Zmiany zawarte w   pkt B) i   D) obrazuje załącznik : Nr 2   - Wydatki  

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zawarte w   pkt. B) i   D) ujęte zostały w   załączniku Nr 3   – Wykaz zadań Inwestycyjnych natomiast dotyczące dotacji zawarte w   pkt B) i   E) w   załączniku Nr 4  

Plan budżetu po zmianach:  

 

DOCHODY - 27.496.650 zł.  

WYDATKI - 28.156.650 zł.  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

§   4  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/271/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dochody  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/271/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wydatki  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/271/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/271/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z   budżetu na rok 2013  

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »