| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/271/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z   2001 r. z   późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   2009 r. z   późn.zm.) Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

W uchwale nr XXIX/231/2012 z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie budżetu gminy na 2013 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:  

a)   Zwiększeniu dochodów bieżących o   kwotę 335.000 zł.  

W tym:  

W dziale 010 - Rolnictwo i   łowiectwo  

o kwotę 23.600 zł.  

w związku z   planowanymi umowami z   Zarządem Województwa Śląskiego umowami na dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich w   Szycach i   Solcy w   ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (małe projekty).  

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa  

o kwotę 13.000 zł.  

z tytułu najmu i   dzierżawy składników majątkowych.  

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  

o kwotę 297.000 zł.  

z tytułu zwiększenia podatku od nieruchomości od osób prawnych o   kwotę 160.000 zł. osób fizycznych o   kwotę 90.000 zł. i   podatku od środków transportowych o   kwotę 47.000 zł.  

Zadania zlecone  

W dziale 750 - Administracja publiczna  

o kwotę 1.400 zł.  

na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.2.2013 z   dnia 8   kwietnia 2013 roku z   tytułu dotacji na wydatki rzeczowe związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej.  

b)   Zwiększeniu wydatków o   kwotę zł. 335.000 zł.  

W tym:  

Wydatki bieżące o   kwotę 125.000 zł.  

W dziale 010 - Rolnictwo i   łowiectwo  

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność  

o kwotę 33.600 zł.  

z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla KGW w   Szycach i   Solcy.  

W dziale 400 - Wytwarzanie i   zaopatrywanie w   energię elektryczną, gaz i   wodę  

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody  

o kwotę 41.000 zł.  

z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Wodnych i   Komunalnych na prace renowacyjne studni głębinowej ZŁ–1 w   miejscowości Złożeniec.  

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa  

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

o kwotę 5.000 zł.  

z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.  

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne o   kwotę 24.000 zł.  

z przeznaczeniem na badania członków OSP, ubezpieczenia sprzętu i   wypłatę odszkodowania dla P. Barana.  

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i   wsi  

o kwotę 20.000 zł.  

z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.  

Zadania zlecone  

W dziale 750 - Administracja publiczna  

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie  

o kwotę 1.400 zł.  

z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i   usługi z   zakresu ewidencji ludności i   USC.  

Wydatki majątkowe o   kwotę 210.000 zł.  

W tym:  

W dziale 600 - Transport i   łączność  

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie  

o kwotę 35.000 zł.  

z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Śląskiego na projekt budowy chodnika w   miejscowości Smoleń.  

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne  

o kwotę 130.000 zł.  

z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Szyce na zakup samochodu bojowego.  

W dziale 921 - Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

Rozdz. 92109 - Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

o kwotę 45.000 zł.  

z przeznaczenie na roboty dodatkowe związane z   realizacja zadania pn. „Przebudowa i   zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w   miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z   przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.  

c)   Dokonać zmiany źródła dochodów  

W dziale 010 - Rolnictwo i   łowiectwo  

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność,  

Zmniejszyć dochody bieżące o   kwotę 19.000 zł. z   tytułu dotacji otrzymanej w   ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynikających z   umowy Nr UM12-6930-UM1240128/11 z   dnia 06 grudnia 2011 r., a   zwiększyć dochodymajątkowe z   tytułu dotacji uzyskanej w   ramach powyższej umowy.  

d)   Dokonać zmiany charakteru wydatków  

W dziale 801 - Oświata i   wychowanie  

Rozdz. 80104 - Przedszkola  

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o   kwotę 7.000 zł., a   zwiększyć wydatki majątkowe o   kwotę 7.000 zł. – instalacja monitoringu w   Przedszkolu w   Pilicy.  

e)   Dokonać zmiany stawki dotacji do utrzymania mieszkań komunalnych  

Dotychczasową stawkę dotacji w   wysokości 78.82 zł do 1   m2 zwiększyć do kwoty 97,20 zł. Ogółem wysokość dotacji nie ulega zmianie w   związku ze zmniejszeniem powierzchni dotowanych mieszkań do wartości 1.646 m2.  

Załącznik Nr 4   – Plan dotacji - do niniejszej uchwały obrazuje załącznik Nr 5   do uchwały Nr XXIX/231/2012 r. po zmianie.  

Zmiany zawarte w   pkt A) i   C) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały  

Zmiany zawarte w   pkt B) i   D) obrazuje załącznik : Nr 2   - Wydatki  

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zawarte w   pkt. B) i   D) ujęte zostały w   załączniku Nr 3   – Wykaz zadań Inwestycyjnych natomiast dotyczące dotacji zawarte w   pkt B) i   E) w   załączniku Nr 4  

Plan budżetu po zmianach:  

 

DOCHODY - 27.496.650 zł.  

WYDATKI - 28.156.650 zł.  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

§   4  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/271/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dochody  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/271/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wydatki  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/271/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/271/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z   budżetu na rok 2013  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »