| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 647 z   późn. zm.), w   związku z   Uchwałą Nr XV/223/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 22 lutego 2012 r. w   sprawie przystąpienia do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych   w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i   Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w   Raciborzu,   po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.), po stwierdzeniu, że przedmiot niniejszej uchwały nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza” przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 30 grudnia 2009 r.  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w   jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i   Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w   Raciborzu.  

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne.  

§   1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w   jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i   Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w   Raciborzu, zwany dalej planem, obowiązuje w   granicach określonych Uchwałą Nr XV/223/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 22 lutego 2012 r. w   sprawie przystąpienia do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w   jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i   Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w   Raciborzu.  

§   2.   1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w   jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i   Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w   Raciborzu, zwany dalej planem, składa się z   tekstu planu miejscowego, który stanowi treść uchwały oraz rysunku planu miejscowego w   skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1   zawierający 6   arkuszy oznaczonych kolejno nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f.  

2.   Do planu miejscowego Rada Miasta Racibórz dołącza:  

1)   rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;  

2)   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.  

§   3.   1.   Rysunek planu miejscowego obowiązuje w   zakresie:  

1)   ustalonych graficznie granic obszarów objętych planem;  

2)   ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   ustalonych symboli terenów, na które składają się oznaczenia literowo cyfrowe oznaczające: jednostkę strukturalną, numer porządkowy, przeznaczenie podstawowe;  

4)   ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

5)   ustalonej graficznie strefy ingerencji konserwatorskiej.  

2.   Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku planu mają charakter informacyjny.  

3.   Zastosowane na rysunku planu miejscowego symbole oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:  

1)   MN   – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2)   MW   – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

3)   P   – tereny produkcyjne, składów i   magazynów;  

4)   KDG   – tereny dróg publicznych klasy główna;  

5)   KDL   – tereny dróg publicznych klasy lokalna.  

§   4.   1.   Ilekroć w   tekście planu miejscowego jest mowa o:  

1)   ustawie   – należy przez to rozumieć ustawę o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym z   dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 647 z   późn. zm.);  

2)   planie   – należy przez to rozumieć ustalenia planu miejscowego, o   którym mowa w   § 1   uchwały;  

3)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Racibórz;  

4)   rysunku planu   – należy przez to rozumieć część graficzną niniejszej uchwały Rady Miasta Racibórz, sporządzoną na mapie zasadniczej w   skali 1:1000, składającą się z   6 arkuszy oznaczonych kolejno nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f;  

5)   terenie   – należy przez to rozumieć powierzchnię ograniczoną liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, o   ile z   treści planu nie wynika inaczej;  

6)   terenach przestrzeni publicznej   – należy przez to rozumieć dostępne dla ogółu:  

a)   tereny dróg, w   tym ulice, ciągi pieszo-jezdne, place, skwery, chodniki, ścieżki piesze i   rowerowe,  

b)   tereny zieleni ogólnomiejskiej urządzonej, takie jak: parki, tereny sportowo   -   rekreacyjne otwarte,  

c)   części działek, w   tym działek budowlanych przeznaczonych i   służących do realizacji celów publicznych, wraz z   przynależnym zagospodarowaniem w   formie: dojść, dojazdów, dziedzińców, parkingów, zieleni urządzonej, ogrodów,  

d)   obszary przestrzeni publicznej rozumiane zgodnie z   ustawą;  

7)   istniejącej działce lub zabudowie lub budynku lub budowli   – należy przez to rozumieć istniejące na dzień uchwalenia planu działki, budynki lub budowle oraz budowle i   budynki, dla których wydano ostateczne decyzje pozwolenia na budowę przed wejściem planu w   życie;  

8)   nowej działce lub zabudowie lub budynku lub budowli   – należy przez to rozumieć działki wydzielane, a   także budynki i   budowle, dla których decyzje podziałowe i   o pozwoleniu na budowę będą wydawane na podstawie ustaleń niniejszego planu;  

9)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć główne przeznaczenie terenu, występujące na więcej niż 50% powierzchni każdej działki budowlanej i   na więcej niż 50% powierzchni całkowitej budynków położonych w   granicach terenu;  

10)   przeznaczeniu dopuszczonym   – należy przez to rozumieć dodatkowe, wymienione z   nazwy przeznaczenie terenu, które towarzyszy lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe terenu;  

11)   przynależnym zagospodarowaniu terenu   – należy przez to rozumieć, iż w   granicach danego terenu odpowiednio do przeznaczenia podstawowego i   dopuszczonego ustala się możliwość realizacji, o   ile nie jest wykluczone lub inaczej regulowane w   przepisach szczegółowych niniejszego planu:  

a)   dróg wewnętrznych, powierzchni jezdnych, pieszych i   rowerowych, parkingów i   czasowych miejsc postojowych,  

b)   powierzchni zieleni, zieleni wysokiej i   średniej, urządzonej, w   tym ogrodów przydomowych, a   także zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym oraz budowlom w   tym zieleni izolacyjnej,  

c)   miejsc na odpady komunalne, ogrodzeń, małej architektury, zadaszeń, pergol, tarasów,  

d)   budowli terenowych, takich jak podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne,  

e)   sieci, przyłączy, obiektów i   urządzeń związanych z   uzbrojeniem terenu i   infrastrukturą techniczną, wraz z   zagwarantowaniem do nich dostępności komunikacyjnej,  

f)   szyldów określających prowadzoną na terenie działalność gospodarczą nie stanowiących reklamy;  

12)   zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej   – należy przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną zgodnie z   definicją określoną w   rozporządzeniu ministra infrastruktury w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie z   dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z   późn. zm.);  

13)   usługach publicznych   – należy przez to rozumieć zadania o   charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w   drodze usług powszechnie dostępnych, na przykład: usługi administracji, służby zdrowia, sportu i   rekreacji, nauki, oświaty, w   tym przedszkola i   żłobki, zadania związane z   działalnością organizacji społecznych, politycznych, kulturalnych;  

14)   zieleni urządzonej   - należy przez to rozumieć roślinność komponowaną pod względem funkcjonalnym i   plastycznym, taką jak parki, zieleńce, promenady itp.;  

15)   reklamie   - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w   jakiejkolwiek materialnej formie wraz z   elementami konstrukcyjnymi i   zamocowaniami, niebędący znakiem w   rozumieniu przepisów o   znakach i   sygnałach, szyldem lub elementem systemu identyfikacji miejskiej;  

16)   nieprzekraczalnych liniach zabudowy   – należy przez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu, których nie mogą przekroczyć zewnętrzne ściany budynków, bez uwzględniania schodów, ramp wejściowych, werand i   podcieni, wykuszy, balkonów, loggii, ryzalitów, gzymsów oraz ocieplenia wraz z   tynkiem wykonanego na istniejącym budynku, wystających poza obrys przedmiotowej linii zgodnie z   warunkami technicznymi;  

17)   wysokości zabudowy   - należy przez to rozumieć wysokość budynku lub budowli;  

18)   powierzchni zabudowy   - należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu zajętą przez budynki oraz budowle w   stanie wykończonym, z   wyłączeniem budowli ziemnych;  

19)   elementach systemu identyfikacji miejskiej   – należy przez to rozumieć charakterystyczne dla danego rejonu miasta, usystematyzowane elementy zewnętrznej informacji kierunkowej i   ogólnej, mające na celu ułatwienie komunikacji i   orientacji w   przestrzeni miejskiej, takie jak tablice kierunkowe, słupy i   tablice ogłoszeniowe, gabloty i   urządzenia informacyjne;  

20)   okolicznościowym wydarzeniu   - należy przez to rozumieć wydarzenie mające charakter publiczny, związane z   działalnością miasta, jego organów, jednostek samorządowych, organizacji społecznych bądź wydarzenie sportowe, kulturalne, religijne, gospodarcze;  

2.   Pozostałe, nie wymienione w   ust. 1, definicje i   określenia należy rozumieć zgodnie z   ich brzmieniem ustalonym w   przepisach prawa lub w   przypadku braku ich ustawowych definicji - zgodnie z   ich potocznym brzmieniem.  

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.  

§   5.   1.   Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele zgodne z   przeznaczeniem podstawowym lub łącznie na cele przeznaczenia podstawowego i   dopuszczonego zgodnie z   ustaleniami określonymi w   przepisach szczegółowych niniejszej uchwały z   zastrzeżeniem, iż zagospodarowanie na cele zgodnie z   przeznaczeniem dopuszczonym nie może zaistnieć samodzielnie oraz stanowić więcej niż 50% zagospodarowania działki budowlanej, o   ile nie określono inaczej w   pozostałych przepisach niniejszej uchwały.  

2.   Każdorazowo w   ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi może zaistnieć wyprzedzająco przynależne zagospodarowanie terenu odpowiednie do przeznaczenia podstawowego i   dopuszczonego, o   ile nie określono inaczej w   pozostałych przepisach niniejszej uchwały.  

§   6.   1.   Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren oznaczony symbolem   KZP/1 MN   z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

2.   Na terenie, o   którym mowa w   ust. 1   dopuszcza się realizację:  

1)   usług publicznych, działalności handlowej oraz usługowej między innymi takiej jak biura, kancelarie prawne, pracownie projektowe, z   zastrzeżeniem, że usługi publiczne, działalność handlowa oraz usługowa zrealizowane będą w   ramach kubatury budynku jednorodzinnego;  

2)   garaży wbudowanych w   budynki mieszkalne i   garaży wolnostojących oraz budynków gospodarczych.  

3.   Na terenie, o   którym mowa w   ust. 1   zakazuje się realizacji:  

1)   lokali gastronomicznych, rozrywkowych, działalności związanej z   obsługą samochodów, w   tym między innymi stacji obsługi pojazdów, stacji kontroli pojazdów, salonów samochodowych, komisów samochodowych oraz warsztatów stolarskich i   kamieniarskich;  

2)   lokali związanych ze zbieraniem, magazynowaniem lub przetwarzaniem odpadów, między innymi takich jak stal, metale kolorowe, makulatura, szkło, plastik.  

§   7.   1.   Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren oznaczony symbolem   HZP/1 MW   z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  

2.   Na terenie, o   którym mowa w   ust.1 dopuszcza się realizację:  

1)   usług publicznych, działalności handlowej oraz usługowej między innymi takiej jak biura, kancelarie prawne, pracownie projektowe, lokale gastronomiczne, z   zastrzeżeniem, że ich realizacja nastąpi w   parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego;  

2)   obiektów i   urządzeń sportu i   rekreacji;  

3)   garaży wbudowanych w   budynki mieszkalne i   garaży wolnostojących oraz budynków gospodarczych.  

3.   Na terenie, o   którym mowa w   ust. 1   zakazuje się realizacji:  

1)   lokali rozrywkowych, działalności związanej z   obsługą samochodów w   tym między innymi stacji obsługi pojazdów, stacji kontroli pojazdów, salonów samochodowych, komisów samochodowych oraz warsztatów stolarskich i   kamieniarskich;  

2)   lokali związanych ze zbieraniem, magazynowaniem lub przetwarzaniem odpadów, między innymi takich jak stal, metale kolorowe, makulatura, szkło, plastik.  

§   8.   1.   Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren oznaczony symbolem   HZP/2 MW   z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  

2.   Na terenie, o   którym mowa w   ust. 1   niezależnie od przeznaczenia podstawowego mogą być realizowane garaże oraz miejsca postojowe.  

3.   Na terenie, o   którym mowa w   ust.1 dopuszcza się realizację:  

1)   usług publicznych, działalności handlowej oraz usługowej między innymi takiej jak biura, kancelarie prawne, pracownie projektowe, lokale gastronomiczne, z   zastrzeżeniem, że ich realizacja nastąpi w   parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego;  

2)   obiektów i   urządzeń sportu i   rekreacji;  

3)   jednokondygnacyjnych altan ogrodowych o   powierzchni zabudowy nie większej niż 25,0 m 2 ;  

4)   garaży wbudowanych w   budynki mieszkalne oraz budynków gospodarczych.  

4.   Na terenie, o   którym mowa w   ust. 1   zakazuje się realizacji:  

1)   lokali rozrywkowych, działalności związanej z   obsługą samochodów w   tym między innymi stacji obsługi pojazdów, stacji kontroli pojazdów, salonów samochodowych, komisów samochodowych oraz warsztatów stolarskich i   kamieniarskich;  

2)   lokali związanych ze zbieraniem, magazynowaniem lub przetwarzaniem odpadów, między innymi takich jak stal, metale kolorowe, makulatura, szkło, plastik.  

§   9.   1.   Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami   FZP/1 P, IZP/2 P, HZP/3 P, HZP/4 P, FZP/5 P   z podstawowym przeznaczeniem terenów pod obiekty i   urządzenia produkcyjne, składy i   magazyny.  

2.   Na terenach, o   których mowa w   ust. 1, z   zastrzeżeniem ust. 4, dopuszcza się realizację:  

1)   obiektów i   urządzeń usług, do których zaliczają się usługi komercyjne w   tym między innymi usługi w   zakresie handlu, turystyki, komunikacji oraz centra wystawiennicze, logistyczne i   instytucje finansowe;  

2)   budynków administracyjnych;  

3)   garaży i   budynków gospodarczych oraz zaplecza socjalnego;  

3.   Na terenach, o   których mowa w   ust. 1   zakazuje się realizacji lokali oraz obiektów usług publicznych.  

4.   Na terenie oznaczonym symbolem   FZP/5 P   ustala się zakaz lokalizacji obiektów i   urządzeń związanych z   produkcją żywności, obiektów usługowych i   administracyjnych oraz obiektów i   urządzeń zaplecza socjalnego.  

§   10.   1.   Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami   FZP/1 KDG, HZP/1 KDL, HZP/2 KDL, HZP/3 KDL   z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod drogi publiczne.  

2.   Dla terenów, októrych mowa w   ust. 1   ustala się następującą klasyfikację:  

1)   teren komunikacji oznaczony symbolem   FZP/1 KDG   – droga klasy głównej;  

2)   tereny komunikacji oznaczone symbolami   HZP/1 KDL, HZP/2 KDL, HZP/3 KDL   – drogi klasy lokalnej.  

3.   Na terenach, o   których mowa w   ust. 1   zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym możliwa jest realizacja obiektów i   urządzeń budowlanych dopuszczonych w   trybie przepisów o   drogach publicznych oraz elementów uzbrojenia i   wyposażenia technicznego.  

4.   Ustala się zakaz wykonania nowego bezpośredniego włączenia do drogi krajowej nr 45 oznaczonej symbolem   FZP/1 KDG   .  

Rozdział 3.
Przepisy dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego.  

§   11.   Na terenach objętych planem mogą być realizowane elementy systemu identyfikacji miejskiej.  

§   12.   Na terenach objętych planem mogą być realizowane inwestycje celu publicznego z   zakresu łączności publicznej.  

§   13.   W zakresie realizacji reklam ustala się następujące warunki:  

1)   na terenach objętych planem zakazuje się lokalizacji reklam, z   wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami   IZP/2 P, HZP/3 P, HZP/4 P   oraz z   wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami   FZP/1 P, FZP/5 P i   FZP/1 KDG,   gdzie zakazuje się jedynie lokalizacji reklam świetlnych, w   szczególności o   zmiennej treści skierowanych do uczestników ruchu drogowego drogi krajowej nr 45, z   zastrzeżeniem pkt 2   i 3;  

2)   ustalenia pkt 1   nie obowiązują w   stosunku do reklam związanych z   okolicznościowymi wydarzeniami;  

3)   ustalenia pkt 1   nie obowiązują w   stosunku do reklam, dla których do dnia wejścia w   życie planu, wydano ostateczne decyzje lub przyjęto zgłoszenia, z   zastrzeżeniem, że w   przypadku ich przebudowy lub zmiany lokalizacji zaczynają obowiązywać ustalenia pkt 1;  

Rozdział 4.
Przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.  

§   14.   1.   Na terenach objętych planem zakazuje się lokalizacji:  

1)   przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z   zastrzeżeniem, że ustalenie to nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami   FZP/1 P, IZP/2 P, HZP/3 P, HZP/4 P, FZP/5 P   oraz przedsięwzięć związanych z   realizacją i   remontami dróg, uzbrojenia terenu, infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności;  

2)   przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z   zastrzeżeniem, że ustalenie to nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami   FZP/1 P, IZP/2 P, HZP/3 P, HZP/4 P,   FZP/5 P   oraz przedsięwzięć związanych z   realizacją i   remontami: dróg, uzbrojenia terenu, infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności, w   tym infrastrukturą telekomunikacyjną o   nieznacznym oddziaływaniu;  

3)   zakładów stwarzających zagrożenia dla życia i   zdrowia ludzi, z   zastrzeżeniem, że ustalenie to nie dotyczy terenu oznaczonego symbolem   HZP/4 P;  

4)   zakładów o   zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, z   zastrzeżeniem, że ustalenie to nie dotyczy terenu oznaczonego symbolem   HZP/4 P;  

5)   zakładów o   dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, z   zastrzeżeniem, że ustalenie to nie dotyczy terenu oznaczonego symbolem   HZP/4 P.  

2.   W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem na terenach objętych planem ustala się dla nowej zabudowy nakaz instalowania urządzeń grzewczych opartych o   niskoemisyjne techniki spalania paliw.  

3.   W zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym i   przemysłowym zakazuje się lokalizacji na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami   KZP/1 MN   ,   HZP/1 MW   ,   HZP/2 MW   obiektów budowlanych i   urządzeń przekraczających wymogi w   zakresie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w   stosunku do istniejącej i   projektowanej zabudowy mieszkaniowej i   usługowej oraz ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w   środowisku, określone wskaźnikami hałasu (zgodnie z   przepisami związanymi z   ochroną środowiska) jak dla „terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe”.  

4.   W zakresie ochrony powierzchni ziemi i   środowiska przed odpadami na terenach objętych planem ustala się, że gromadzenie i   usuwanie odpadów komunalnych należy prowadzić zgodnie z   obowiązującymi w   gminie regulacjami z   uwzględnieniem wymogu segregacji odpadów.  

5.   W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem na terenach objętych planem:  

1)   ustala się ochronę przed zanieczyszczeniami wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 332 Subniecka kędzierzyńsko – głubczycka, z   zastrzeżeniem, że nakaz ten nie obowiązuje terenu oznaczonego symbolem   IZP/2 P   , leżącego poza obszarem Zbiornika;  

2)   ustala się ochronę przed zanieczyszczeniami wód podziemnych czwartorzędowych i   trzeciorzędowych Użytkowych Poziomów Wód Podziemnych;  

3)   nakazuje się instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i   roztopowe tj. separatorów i   osadników na terenach, na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi.  

Rozdział 5.
Przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

§   15.   1.   Dla terenów oznaczonych symbolami   HZP/1 MW   ,   HZP/2 MW, FZP/1 KDG   oraz części terenu oznaczonego symbolem   FZP/1 P   ustala się strefę ingerencji konserwatorskiej oznaczoną graficznie na rysunku planu.  

2.   Na terenach położonych w   strefie ingerencji konserwatorskiej ustala się zakaz lokalizacji:  

1)   reklam, z   wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami   FZP/1 P   i   FZP/1 KDG,   gdzie zakazuje się jedynie lokalizacji reklam świetlnych, w   szczególności o   zmiennej treści skierowanych do uczestników ruchu drogowego drogi krajowej nr 45;  

2)   ogrodzeń z   betonowych prefabrykatów od strony przestrzeni publicznych.  

§   16.   1.   Dla terenów objętych planem ustala się strefę obserwacji archeologicznej.  

2.   W strefie obserwacji archeologicznej należy zapewnić nadzór archeologiczny nad wszelkim pracami ziemnymi.  

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

§   17.   Na terenach oznaczonych symbolami   HZP/1 MW, HZP/2 MW, FZP/1 KDG, HZP/1 KDL, HZP/2 KDL, HZP/3 KDL   ustala się, że ulice i   publiczne ciągi pieszo-jezdne oraz place i   ciągi piesze wyposażane będą sukcesywnie w   sieć oświetleniową typu ulicznego lub parkowego, w   chodniki oraz inne elementy wyposażenia takie jak ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, a   w miejscach występowania schodów terenowych ustala się konieczność realizacji podjazdów dla osób niepełnosprawnych.  

Rozdział 7.
Przepisy dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i   minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i   sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i   gabarytów obiektów.  

§   18.   Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów oraz wskaźniki zagospodarowania terenu i   wskaźniki intensywności zabudowy a   także minimalną liczbę miejsc do parkowania i   sposób ich realizacji oraz linie zabudowy, z   zastrzeżeniem, że nie dotyczą one inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej:  

1)   dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   KZP/1 MN   :  

a)   wysokość zabudowy – nie więcej niż 15 m i   nie więcej niż 3   kondygnacje nadziemne (liczone wraz z   poddaszem użytkowym),  

b)   dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o   spadkach połaci do 45 0 ,  

c)   intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,2 oraz nie więcej niż 1,8,  

d)   powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 60 % powierzchni działki budowlanej,  

e)   udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 15%,  

f)   ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1   miejsce na 1   mieszkanie. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie lub w   garażach na terenie działki budowlanej,  

g)   ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1   miejsce na 30 m 2 powierzchni użytkowej lokalu usług publicznych, lokalu handlowego lub usługowego. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie lub w   garażach na terenie działki budowlanej,  

h)   lokalizacja zabudowy zgodnie z   nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną na rysunku planu;  

2)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   HZP/1 MW, HZP/2 MW   :  

a)   wysokość zabudowy – nie więcej niż 20 m i   nie więcej niż 5   kondygnacji nadziemnych (liczone wraz z   poddaszem użytkowym),  

b)   dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o   spadkach połaci do 45 0 ,  

c)   intensywność zabudowy: dla terenu oznaczonego symbolem   HZP/1 MW   – nie mniej niż 1,6 oraz nie więcej niż 3,0, a   dla terenu oznaczonego symbolem   HZP/2 MW   – nie mniej niż 0,1 oraz nie więcej niż 3,0,  

d)   powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 60 % powierzchni działki budowlanej,  

e)   udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 25%,  

f)   ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1   miejsce na 1   mieszkanie. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie, w   parkingach podziemnych lub garażach na terenie działki budowlanej. Dopuszcza się bilansowanie ilości miejsc parkingowych w   granicach terenów dróg publicznych oraz na parkingach ogólnodostępnych,  

g)   ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1   miejsce na 30 m 2 powierzchni użytkowej lokalu usług publicznych, lokalu handlowego lub usługowego. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie, w   parkingach podziemnych lub garażach na terenie działki budowlanej. Dopuszcza się bilansowanie ilości miejsc parkingowych w   granicach terenów dróg publicznych oraz na parkingach ogólnodostępnych,  

h)   lokalizacja zabudowy zgodnie z   nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną na rysunku planu;  

3)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   FZP/1 P, IZP/2 P, FZP/5 P   :  

a)   wysokość zabudowy – nie więcej niż 25 m i   nie więcej niż 5   kondygnacji nadziemnych (liczone wraz z   poddaszem użytkowym),  

b)   dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o   spadkach połaci do 45 0 ,  

c)   intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,2 oraz nie więcej niż 2,5,  

d)   powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 80 % powierzchni działki budowlanej,  

e)   udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 10%,  

f)   ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1   miejsce na 100 m 2 powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych, usługowych i   administracyjnych. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie, w   parkingach podziemnych lub w   garażach na terenie działki budowlanej. Dopuszcza się bilansowanie ilości miejsc parkingowych w   granicach terenów dróg publicznych oraz na parkingach ogólnodostępnych,  

g)   lokalizacja zabudowy zgodnie z   nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną na rysunku planu;  

4)   dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   HZP/3 P   :  

a)   wysokość zabudowy – nie więcej niż 25 m i   nie więcej niż 5   kondygnacji nadziemnych (liczone wraz z   poddaszem użytkowym),  

b)   dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o   spadkach połaci do 45 0 ,  

c)   intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,2 oraz nie więcej niż 2,5,  

d)   powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 60 % powierzchni działki budowlanej,  

e)   udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – minimum 0%,  

f)   ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1   miejsce na 200 m 2 powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych, usługowych i   administracyjnych. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie, w   parkingach podziemnych lub w   garażach na terenie działki budowlanej. Dopuszcza się bilansowanie ilości miejsc parkingowych w   granicach terenów dróg publicznych oraz na parkingach ogólnodostępnych,  

g)   lokalizacja zabudowy zgodnie z   nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną na rysunku planu;  

5)   dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   HZP/4 P   :  

a)   wysokość zabudowy – mniej niż 50 m i   nie więcej niż 9   kondygnacji nadziemnych (liczone wraz z   poddaszem użytkowym),  

b)   dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o   spadkach połaci do 45 0 ,  

c)   intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,2 oraz nie więcej niż 3,0,  

d)   powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 60 % powierzchni działki budowlanej,  

e)   udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – minimum 0%,  

f)   ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1   miejsce na 300 m 2 powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych, usługowych i   administracyjnych. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie, w   parkingach podziemnych lub w   garażach na terenie działki budowlanej. Dopuszcza się bilansowanie ilości miejsc parkingowych w   granicach terenów dróg publicznych oraz na parkingach ogólnodostępnych,  

g)   lokalizacja zabudowy zgodnie z   nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną na rysunku planu;  

§   19.   Na terenach objętych planem ustala się, że dla istniejącego zagospodarowania i   istniejącej zabudowy na działce budowlanej, w   przypadku odbudowy oraz nadbudowy istniejącej zabudowy w   rzucie istniejącym, dopuszcza się odstępstwo od ustaleń zawartych w   § 18 w   taki sposób, że w   przypadku przekroczenia parametru powierzchni zabudowy, wskaźnika intensywności zabudowy, lub maksymalnej wysokości zabudowy dopuszcza się zwiększenie wyżej wymienionych parametrów o   10% w   stosunku do istniejącej zabudowy na polepszenie warunków technicznych istniejącej zabudowy.  

Rozdział 8.
Przepisy dotyczące granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych a   także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.  

§   20.   Na terenach objętych planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie w   tym tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych oraz obszary udokumentowanych złóż.  

Rozdział 9.
Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości.  

§   21.   1.   Na terenach objętych planem nie ustala się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości.  

2.   W przypadku przystąpienia do scalania i   podziału nieruchomości ustala się konieczność spełnienia łącznie następujących warunków:  

1)   minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki będzie wynosić 150,0 m 2 dla zabudowy szeregowej, 400,0 m 2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, 600 m 2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz dla pozostałej zabudowy;  

2)   nowo wydzielona działka będzie miała minimalną szerokość frontu wynoszącą 6,0 m dla zabudowy szeregowej, 12,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, 16,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz dla pozostałej zabudowy;  

3)   kąt położenia granic nowo wydzielonych działek w   stosunku do linii rozgraniczających drogi publiczne będzie mieścił się w   przedziale 60 0 ÷ 90 0 ; z   zastrzeżeniem, że dopuszcza się wyjątek od powyższego ustalenia w   przypadku, gdy wzdłuż drogi publicznej istniejące podziały działek usytuowane są pod innym kątem, w   takim przypadku ustala się zasadę tyczenia przedmiotowych granic równolegle do istniejących podziałów własnościowych.  

3.   W przypadku przystąpienia do scalania i   podziału nieruchomości dopuszcza się, dla nowo wydzielanych działek z   przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne, sieci, przyłącza, obiekty i   urządzenia związane z   uzbrojeniem terenu i   infrastrukturą techniczną, inne parametry niż określone w   ust. 2.  

Rozdział 10.
Przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w   ich użytkowaniu, w   tym zakazów zabudowy.  

§   22.   Na terenach objętych planem ustala się zakaz realizacji turbin wiatrowych.  

Rozdział 11.
Przepisy dotyczące sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania terenów.  

§   23.   1.   Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym ustanowionym w   przepisach niniejszej uchwały, tereny objęte planem pozostaną w   dotychczasowym zagospodarowaniu i   użytkowaniu. Dopuszcza się podniesienie standardu istniejącego zagospodarowania oraz wymianę kubatury.  

2.   W ramach wszystkich terenów objętych planem zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów oraz lokalizacji obiektów tymczasowych, z   dopuszczeniem realizacji:  

1)   obiektów tymczasowych, takich jak: namioty, wiaty handlowo-usługowe, wiaty gastronomiczne i   kioski, związanych z   krótkoterminowymi okolicznościowymi wydarzeniami;  

2)   tymczasowych obiektów budowlanych na terenach oznaczonych symbolami   FZP/1 P, IZP/2 P, HZP/3 P, HZP/4 P, FZP/5 P   ;  

3)   wiat oraz obiektów stróżówek na parkingach.  

Rozdział 12.
Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej.  

§   24.   Z zastrzeżeniem lokalnych przewężeń, spowodowanych istniejącym zagospodarowaniem lub wyznaczonymi granicami opracowania planu, ustalonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, ustala się szerokości pasa terenów w   liniach rozgraniczających dróg oznaczonych na rysunku planu:  

1)   symbolem   FZP/1 KDG   – od 6,0 m do 7,0 m;  

2)   symbolem   HZP/1 KDL   – od 0,0 m do 16,0 m;  

3)   symbolem   HZP/2 KDL   – od 0,0 m do 3,0 m;  

4)   symbolem   HZP/3 KDL   – od 20,0 m do 21,0 m.  

§   25.   1.   W zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się:  

1)   dostawę wody z   istniejącej i   rozbudowywanej sieci miejskiej;  

2)   możliwość utrzymania, przebudowy i   rozbudowy istniejących sieci i   urządzeń wodociągowych;  

3)   obowiązek zagwarantowania zaopatrzenia w   wodę do celów przeciwpożarowych poprzez: sieć hydrantów zewnętrznych naziemnych, punkty czerpania wody, studnie i   zbiorniki wody, w   ilości zapewniającej skuteczne podjęcie działań ratunkowo-gaśniczych.  

2.   W zakresie odprowadzenia ścieków, ustala się:  

1)   odprowadzenie ścieków do istniejącego i   rozbudowywanego systemu sieci i   urządzeń kanalizacyjnych, odpowiednio sanitarnej, deszczowej rozdzielczej i   ogólnospławnej;  

2)   możliwość utrzymania, przebudowy i   rozbudowy istniejących sieci i   urządzeń kanalizacyjnych.  

3.   W zakresie elektroenergetyki ustala się:  

1)   pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną z   istniejących i   rozbudowywanych sieci elektroenergetycznych;  

2)   możliwość utrzymania, przebudowy i   rozbudowy istniejących sieci i   urządzeń elektroenergetycznych;  

3)   możliwość utrzymania, przebudowy oraz budowy nowych stacji transformatorowych;  

4)   sukcesywną rozbudowę i   remonty systemu elektroenergetycznego średnich i   niskich napięć, w   dostosowaniu do potrzeb przyszłych odbiorców, w   tym oświetlenia dróg;  

5)   sukcesywną rozbudowę linii kablowych, z   jednoczesnym dopuszczeniem utrzymania i   rozbudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych.  

4.   W zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się możliwość utrzymania, przebudowy i   rozbudowy istniejących sieci i   urządzeń gazu.  

5.   W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się możliwość utrzymania, przebudowy i   rozbudowy istniejącej infrastruktury.  

6.   W zakresie zaopatrzenia w   ciepło ustala się:  

1)   możliwość utrzymania, przebudowy i   rozbudowy istniejących sieci i   urządzeń ciepłowniczych;  

2)   dostawę ciepła z   indywidualnych źródeł ciepła o   sprawności urządzeń grzewczych minimum 80%;  

3)   możliwość stosowania źródeł odnawialnych.  

7.   W zakresie sieci innych, takich jak np. telewizja kablowa, alarmowa, internetowa itp. ustala się możliwość utrzymania, przebudowy i   rozbudowy istniejącej sieci oraz dopuszcza się realizację nowych sieci.  

Rozdział 13.
Przepisy dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  

§   26.   Ustala się stawkę, służącą do naliczania opłat z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości, dla nieruchomości lub ich części położonych we wszystkich terenach w   wysokości 0,1%.  

Rozdział 14.
Ustalenia końcowe.  

§   27.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   28.   Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.  

§   29.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 647 z   późn. zm.) przedmiotem uchwalenia przez Radę Miasta Racibórz jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w   jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i   Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w   Raciborzu.  

Podstawą sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa powyżej jest Uchwała Nr XV/223/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 22 lutego 2012 r. w   sprawie przystąpienia do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w   jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i   Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w   Raciborzu.  

W granicach objętych opracowaniem znajdują się fragmenty terenów komunikacji kołowej. Mając na uwadze ograniczenia wynikające z   granic opracowania, w   projekcie miejscowego planu zostały wyznaczone tereny dróg poszczególnych klas. Szerokość pasa drogowego w   liniach rozgraniczających drogi klasy głównej oznaczonej w   projekcie planu symbolem FZP/1 KDG oraz dróg klasy lokalnej oznaczonych symbolami HZP/1 KDL i   HZP/2 KDL, uzupełnione o   odpowiednie szerokości pasa drogowego w   liniach rozgraniczających ustalonych w   obowiązujących planach miejscowych, spełniają wymagania warunków technicznych dotyczących minimalnych szerokości w   liniach rozgraniczających drogi ponadto przebieg linii rozgraniczających został uzgodniony przez administratorów tych dróg.  

Stosownie do obowiązujących przepisów – zgodnie z   art. 17 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym została przeprowadzona wymagana procedura planistyczna. W   treści uchwały uwzględniono wskazania organów i   instytucji uzgadniających i   opiniujących projekt miejscowego planu.  

W wyznaczonym terminie składania uwag w   ramach pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wpłynęły 4   uwagi. W   projekcie planu częściowo uwzględniono 3   uwagi, jedna uwaga została uwzględniona w   całości. W   wyniku uwzględnienia uwag złożonych do projektu planu, ponownie przeprowadzono wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego w   zakresie dokonanych zmian. W   trakcie drugiego wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęła 1   uwaga, która nie została uwzględniona. Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia przedmiotowych uwag stanowi część dokumentacji planistycznej, natomiast listę nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu miejscowego przedstawiono w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 15.01.2013 r. do 28.01.2013 r. Raciborska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione ww. ustawie nie zgłosiły żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

Niniejszy projekt planu, zgodnie z   wymogami ustawowymi, respektuje ustalenia „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz” przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 30 grudnia 2009 r. W   związku z   powyższym przedstawia się Radzie Miasta miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w   jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i   Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w   Raciborzu.  


Załącznik Nr 1 arkusz 1a do Uchwały Nr XXVIII/399/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1%20arkusz%201a.pdf

Załącznik graficzny nr 1   arkusz 1a  

Załącznik Nr 1 arkusz 1b do Uchwały Nr XXVIII/399/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1%20arkusz%201b.pdf

Załącznik graficzny nr 1   arkusz 1b  

Załącznik Nr 1 arkusz 1c do Uchwały Nr XXVIII/399/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1%20arkusz%201c.pdf

Załącznik graficzny nr 1   arkusz 1c  

Załącznik Nr 1 arkusz 1d do Uchwały Nr XXVIII/399/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1%20arkusz%201d.pdf

Załącznik graficzny nr 1   arkusz 1d  

Załącznik Nr 1 arkusz 1e do Uchwały Nr XXVIII/399/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1%20arkusz%201e.pdf

Załącznik graficzny nr 1   arkusz 1e  

Załącznik Nr 1 arkusz 1f do Uchwały Nr XXVIII/399/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1%20arkusz%201f.pdf

Załącznik graficzny nr 1   arkusz 1f  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/399/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/399/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »