| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/2013 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Pawonków

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Lubliniec, a będącego mieszkańcem Gminy Pawonków

Na podstawie art. 90 ust 1, 2b - 2c ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572, ze zm.) w   związku z   art. 46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z   2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm) ustala się co następuje:  

§   1.   Gmina Pawonków zobowiązuje się do przekazanie Gminie Lubliniec dotacji w   wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec, na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Pawonków, a   uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Lubliniec.  

§   2.   1.   Wysokość kosztów dotacji należnej dla Gminy Lubliniec ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości uczniów w   danym miesiącu rozliczeniowym i   miesięcznej stawki dotacji.  

2.   Miesięczna stawka dotacji, o   której mowa w   ust.1 wynosi na 1   ucznia 535,15 zł. Kwota ta może ulec zmianie w   przypadkach wzrostu kosztów utrzymania ucznia w   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubliniec. O   każdej zmianie Gmina Lubliniec powiadomi Gminę Pawonków w   formie pisemnej. W   tym zakresie nie jest wymagana zmiana postanowień porozumienia.  

3.   Zwrot kosztów udzielonej dotacji, naliczonej zgodnie z   ust. 1   nastąpi na podstawie pisemnego wniosku o   zwrot udzielonej dotacji.  

4.   Gmina Pawonków zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji za dany miesiąc na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu ING Bank Śląski 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w   terminie do 25 dnia każdego następnego miesiąca.  

5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym, w   ust. 4   zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   3.   Gmina Lubliniec będzie przekazywała Gminie Pawonków pisemną informację do dnia 31 października każdego roku budżetowego, o   liczbie uczniów wraz z   danymi osobowymi dzieci (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania), na których w   następnym roku budżetowym będzie udzielana dotacja przez Gminę Lubliniec, na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola niepubliczne.  

§   4.   1.   Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, z   możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym okresie wypowiedzenia.  

2.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

3.   Zmiany treści zawartego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

5.   Traci moc porozumienie z   13 września 2004r. dotyczące zwrotu kosztów dotacji udzielonej zgodnie z   art. 90 ust 2b i   2c ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572, z   późn. zm.).  

 

Burmistrz Miasta Lublińca  


Edward   Maniura

Wójt Gminy Pawonków  


Henryk   Swoboda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »