| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EKZ.32.2013 Wójta Gminy Panki; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania publicznego - XV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

zawarte pomiędzy Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają :


Starosta Kłobucki - Roman Minkina

Członek Zarządu - Maciej Biernacki


zwanym dalej „Powierzającym”

a

Gminą Panki , reprezentowaną przez Wójta Gminy - Bogdana Praskiegozwaną dalej „Przyjmującym”

o następującej treści :

§ 1.

„Powierzający” na podstawie uchwały nr 191/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku zleca „Przyjmującemu”, realizację zadania publicznego pod nazwą: XV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.

§ 2.

„Przyjmujący” zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 3.

„Powierzający” zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 8.000 zł . / słownie: osiem tysięcy złotych / .

§ 4.

1) Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy Panki nr 33 8248 1012 1001 0000 0329 0001 w terminie do 29 maja 2013 roku.

2) Przyznane środki finansowe, określone w § 3, „Przyjmujący” jest zobowiązany wykorzystać do dnia 21 czerwca 2013 roku .

§ 5.

1) Termin wykonania zadania ustala się na dzień 16 czerwca 2013 rok.

2) „Przyjmujący” zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszym Porozumieniem.

3) „Przyjmujący”, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również poprzez umieszczenie w widocznym miejscu banera reklamowego, informującego o dofinansowaniu realizacji zadania przez „Powierzającego”.

§ 6.

Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania.

§ 7.

1) Przyjmujący zobowiązuje się do rozliczenia otrzymanych środków finansowych w terminie do 14 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu ich wykorzystania, określonego w § 4 ust.2.

2) Rozliczenie środków musi być rzetelnie udokumentowane na podstawie zestawienia działań podjętych w ramach realizacji zadania oraz wydatków związanych z ich realizacją. Do rozliczenia należy dołączyć wykaz dowodów księgowych, stanowiących podstawę wydatków dokonanych w związku z realizacją zadania. Dowody księgowe powinny być w sposób trwały opisane, poprzez wskazanie źródeł finansowania wydatków nimi stwierdzonych.

§ 8.

1) Środki finansowe, które w terminie określonym w § 4 ust.2 Porozumienia nie zostały wykorzystane, podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu na rachunek 02 8248 0002 2001 0000 0101 0002 w terminie do 14 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykorzystania środków finansowych.

2) W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem, zwrotowi do budżetu Powiatu podlegała będzie część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków finansowych. Zwrotu należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 10.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./.

§ 12.

Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla „Powierzającego”, jeden dla „Przyjmującego”.

§ 13.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przyjmujący Powierzający

Wójt Gminy


Bogdan Praski

Starosta Kłobucki


Roman Minkina


Członek Zarządu


Maciej Biernacki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »