| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EKZ.32.2013 Wójta Gminy Panki; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania publicznego - XV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

zawarte pomiędzy Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają :


Starosta Kłobucki - Roman Minkina

Członek Zarządu - Maciej Biernacki


zwanym dalej „Powierzającym”

a

Gminą Panki , reprezentowaną przez Wójta Gminy - Bogdana Praskiegozwaną dalej „Przyjmującym”

o następującej treści :

§ 1.

„Powierzający” na podstawie uchwały nr 191/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku zleca „Przyjmującemu”, realizację zadania publicznego pod nazwą: XV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.

§ 2.

„Przyjmujący” zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 3.

„Powierzający” zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 8.000 zł . / słownie: osiem tysięcy złotych / .

§ 4.

1) Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy Panki nr 33 8248 1012 1001 0000 0329 0001 w terminie do 29 maja 2013 roku.

2) Przyznane środki finansowe, określone w § 3, „Przyjmujący” jest zobowiązany wykorzystać do dnia 21 czerwca 2013 roku .

§ 5.

1) Termin wykonania zadania ustala się na dzień 16 czerwca 2013 rok.

2) „Przyjmujący” zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszym Porozumieniem.

3) „Przyjmujący”, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również poprzez umieszczenie w widocznym miejscu banera reklamowego, informującego o dofinansowaniu realizacji zadania przez „Powierzającego”.

§ 6.

Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania.

§ 7.

1) Przyjmujący zobowiązuje się do rozliczenia otrzymanych środków finansowych w terminie do 14 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu ich wykorzystania, określonego w § 4 ust.2.

2) Rozliczenie środków musi być rzetelnie udokumentowane na podstawie zestawienia działań podjętych w ramach realizacji zadania oraz wydatków związanych z ich realizacją. Do rozliczenia należy dołączyć wykaz dowodów księgowych, stanowiących podstawę wydatków dokonanych w związku z realizacją zadania. Dowody księgowe powinny być w sposób trwały opisane, poprzez wskazanie źródeł finansowania wydatków nimi stwierdzonych.

§ 8.

1) Środki finansowe, które w terminie określonym w § 4 ust.2 Porozumienia nie zostały wykorzystane, podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu na rachunek 02 8248 0002 2001 0000 0101 0002 w terminie do 14 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykorzystania środków finansowych.

2) W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem, zwrotowi do budżetu Powiatu podlegała będzie część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków finansowych. Zwrotu należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 10.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./.

§ 12.

Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla „Powierzającego”, jeden dla „Przyjmującego”.

§ 13.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przyjmujący Powierzający

Wójt Gminy


Bogdan Praski

Starosta Kłobucki


Roman Minkina


Członek Zarządu


Maciej Biernacki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »