| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ORO.031.6.2013 Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 15 maja 2013r.

w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Miasta Piekary Śląskie

Na podstawie §3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1488) w związku z art. 46 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526

zostaje zawarte porozumienie pomiędzy miastem Katowice reprezentowane przez:

Prezydenta Miasta Katowice działającego na podstawie uchwały nr XX/341/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9.02.2004 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w imieniu którego działają:

Krystyna Siejna – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
Mieczysław Żyrek – Naczelnik Wydziału Edukacji

a Miastem Piekary Śląskie reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskiew imieniu którego działają:

Janusz Pasternak – I Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Marek Kapica – Naczelnik Wydziału Edukacji

§ 1. 1. Miasto Piekary Śląskie przekazuje, a Miasto Katowice przyjmuje do realizacji zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Miasta .

2. 2. Powyższe zadania realizowane będą przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26 będącą jednostką organizacyjną miasta Katowice, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z terenu Miasta Piekary Śląskie za pośrednictwem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

3. Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się przeznaczyć dotację do kwoty 19 800 zł na zadanie w roku budżetowym 2013.

§ 2. 1. Na realizację zadań określonych w § 1 Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice dotację celową w wysokości iloczynu:

- stawki 71,00 zł . za jedną godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i liczby

godzin wykonanych diagnoz,

- stawki 75,99 zł . za jedną godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i liczby godzin

wykonanych diagnoz,

- stawki 70,12 zł . za jedną godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i liczby godzin

wykonanych diagnoz,

- stawki 146,76 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania

indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej;

- stawki 128,82 zł za orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania

indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidzącej i słabo widzącej;

- stawki 159,82 zł za orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania

indywidualnego dla dzieci i młodzieży autystycznej;

- stawki 68,27 zł za udział w terapii indywidualnej;

- stawki 8,94zł. za udział w terapii grupowej,

- stawki 66,99zł. za warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców,

- stawki 68,27 zł za opinię dziecka.

2. Kwota przekazywanej dotacji celowej ulegnie zwiększeniu w przypadku podwyższenia wynagrodzenia pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, oraz wzrostu wydatków rzeczowych o ustawowy wskaźnik inflacji.

3. Podstawą do przekazania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 3 będzie miesięczna specyfikacja usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach.

4. Miasto Piekary Śląskie będzie przekazywało dotację na rachunek miasta Katowice ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny Katowice Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164 w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 3. 1. Porozumienie zawarto na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Każda ze stron może z uzasadnionych przyczyn rozwiązać Porozumienie

z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.              

3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych

aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2013 r.

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 6. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

I Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie


Janusz Pasternak


Naczelnik Wydziału Edukacji


Marek Kapica

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »