| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/281/13 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Siewierz, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.),

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Ustalić zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Siewierz oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia.

§ 2. Dotacji celowej udziela się spółce wodnej na bieżące utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania spółki wodnej na obszarze gminy Siewierz.

§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1. Dotacji celowej, o której mowa w § 2 udziela się na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

a) dane wnioskodawcy, w tym: jego nazwę, adres, numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego,

b) wielkość wnioskowanej dotacji,

c) opis zadania przeznaczonego do realizacji,

d) termin i miejsce realizacji zadania,

e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

f) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania,

g) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Do wniosku należy dołączyć aktualny wyciąg z katastru wodnego.

6. Wniosek podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Ocena merytoryczna wniosku następuje w szczególności w oparciu o następujące kryteria:

a) zakres zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,

b) możliwości finansowe Gminy,

c) udział kwoty dotacji i wielkość udziału własnego wnioskodawcy w ogólnym koszcie realizacji zadania.

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia.

8. Wniosek, którego braki formalne nie zostaną usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez nadania mu dalszego biegu.

9. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz pisemnie zawiadamia wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku, wzywając jednocześnie wnioskodawcę, którego wniosek rozpatrzono pozytywnie do zawarcia stosownej umowy.

§ 4. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania.

§ 5. Sposób rozliczenia dotacji celowej dla spółki wodnej:

1. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o udzielenie dotacji zobowiązana jest do rozliczenia dotacji pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie dotacji winno nastąpić w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać:

1) dane beneficjenta, w tym: jego nazwę, adres i numer wpisu do katastru wodnego,

2) wielkość rozliczanej dotacji,

3) opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji,

4) kalkulację poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

5) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. Wzór sprawozdania z realizacji dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,

2) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/281/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/281/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »