| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/281/13 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Siewierz, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.),

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Ustalić zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Siewierz oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia.

§ 2. Dotacji celowej udziela się spółce wodnej na bieżące utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania spółki wodnej na obszarze gminy Siewierz.

§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1. Dotacji celowej, o której mowa w § 2 udziela się na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

a) dane wnioskodawcy, w tym: jego nazwę, adres, numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego,

b) wielkość wnioskowanej dotacji,

c) opis zadania przeznaczonego do realizacji,

d) termin i miejsce realizacji zadania,

e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

f) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania,

g) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Do wniosku należy dołączyć aktualny wyciąg z katastru wodnego.

6. Wniosek podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Ocena merytoryczna wniosku następuje w szczególności w oparciu o następujące kryteria:

a) zakres zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,

b) możliwości finansowe Gminy,

c) udział kwoty dotacji i wielkość udziału własnego wnioskodawcy w ogólnym koszcie realizacji zadania.

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia.

8. Wniosek, którego braki formalne nie zostaną usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez nadania mu dalszego biegu.

9. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz pisemnie zawiadamia wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku, wzywając jednocześnie wnioskodawcę, którego wniosek rozpatrzono pozytywnie do zawarcia stosownej umowy.

§ 4. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania.

§ 5. Sposób rozliczenia dotacji celowej dla spółki wodnej:

1. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o udzielenie dotacji zobowiązana jest do rozliczenia dotacji pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie dotacji winno nastąpić w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać:

1) dane beneficjenta, w tym: jego nazwę, adres i numer wpisu do katastru wodnego,

2) wielkość rozliczanej dotacji,

3) opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji,

4) kalkulację poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

5) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. Wzór sprawozdania z realizacji dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,

2) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/281/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/281/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 23 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »