| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 203/XX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Z budżetu Powiatu Kłobuckiego udzielane są dotacje dla:

1) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia, w wysokości takiej jaka została przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Kłobucki;

2) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości równej kwocie odpowiadającej 50% ustalonych w budżecie Powiatu Kłobuckiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Powiatu Kłobuckiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju;

3) niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także dla niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, na każdego wychowanka w wysokości takiej jaka została przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Kłobucki.

§ 2.

1. Z budżetu Powiatu Kłobuckiego udziela się dotacji na wniosek osób prowadzących podmioty, o których mowa w §1 uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kłobucku w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. We wniosku należy zamieścić następujące informacje:

1) nazwę osoby prawnej (imię i nazwisko osoby fizycznej) prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną;

2) adres siedziby osoby prawnej (adres osoby fizycznej) prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną;

3) nazwa i adres szkoły lub placówki niepublicznej oraz jej numer REGON;

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

5) numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;

6) NIP i numer REGON osoby prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną;

7) dane kontaktowe osoby prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną;

8) typ szkoły lub placówki;

9) numer rachunku szkoły lub placówki niepublicznej, na który ma być przekazana dotacja;

10) dane o planowanej liczbie uczniów/ wychowanków szkoły lub placówki, z uwzględnieniem występujących rodzajów niepełnosprawności, zgodnych z orzeczeniami zespołu orzekającego działającego w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną, o której mowa w § 1 pkt 1) i 3) składa w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca roku, w którym przekazywana jest dotacja, informację miesięczną o faktycznej liczbie uczniów/ wychowanków, ustaloną na podstawie dokumentacji organizacyjnej oraz przebiegu nauczania, według stanu na 10 - ty dzień miesiąca, w którym składana jest informacja.

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną, o której mowa w § 1 pkt 2) składa w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca roku, w którym przekazywana jest dotacja, informację miesięczną o faktycznej liczbie uczniów, którzy w miesiącu poprzednim uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. W informacji, o której mowa w ust. 1 i 2 podaje się liczbę uczniów niepełnosprawnych i rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, zgodne z orzeczeniami zespołu orzekającego działającego w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 - 3, stanowią podstawę do naliczenia miesięcznej raty dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Naliczona dotacja przekazywana jest w 12 ratach, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca na który przysługuje.

3. Dotacja dla ośrodków wymienionych w §1 pkt 3 uchwały przysługuje na rzeczywistą liczbę uczniów/ wychowanków, która nie może przekraczać ilości miejsc w placówce.

§ 5.

1. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną, o której mowa w §1, składa w Starostwie Powiatowym w Kłobucku kwartalne oraz roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji.

2. Sprawozdanie kwartalne składane jest w terminie do 15 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału.

3. Sprawozdanie roczne składane jest w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym przekazywana była dotacja.

4. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dotację, wykazuje wydatki sfinansowane ze środków dotacji z uwzględnieniem w szczególności wydatków na: wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, remonty i konserwację obiektów budowlanych, najem pomieszczeń.

5. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Nadpłaty i niedopłaty dotacji podlegają:

1) w trakcie funkcjonowania szkoły lub placówki niepublicznej – rozliczeniu z dotacjami przekazywanymi w miesiącach następnych;

2) po zakończeniu funkcjonowania szkoły lub placówki niepublicznej – rozliczeniu w terminie 15 dni po zakończeniu jej funkcjonowania.

2. Dotacja niewykorzystana w roku na który przysługuje, podlega zwrotowi w terminie do 31 stycznia roku następnego.

3. W przypadku utraty przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej lub w przypadku likwidacji szkoły lub placówki, następuje zaprzestanie dalszego dotowania.

§ 7.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów lub wychowanków i sposób wykorzystania dotacji.

§ 8.

1. Rzetelność wykazywania liczby uczniów/ wychowanków w informacjach miesięcznych i sprawozdaniach oraz prawidłowość wykorzystania dotacji podlegają kontroli.

2. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Starostę Kłobuckiego, w którym wskazuje się kontrolowany podmiot, osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, szacunkowy czas trwania kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

3. O przeprowadzeniu kontroli Starosta Kłobucki powiadamia osobę prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną w terminie 7 dni przed terminem kontroli.

§ 9.

1. W związku z prowadzoną kontrolą upoważnieni pracownicy, zwani dalej „kontrolującymi”, mają prawo wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez podmiot dotowany, wglądu w dokumentację organizacyjną, finansową i przebiegu nauczania w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

2. Kontrolujący mogą żądać w szczególności sporządzenia odpisów lub wyciągów dokumentów, jak również zestawień lub wyliczeń opartych na dokumentach.

3. Kontrolujący mają prawo żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osoby prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną oraz od przedstawicieli szkoły lub placówki niepublicznej w zakresie objętym kontrolą.

§ 10.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który zawiera w szczególności:

1) wskazanie szkoły lub placówki niepublicznej objętej kontrolą oraz osoby prowadzącej,

2) wskazanie osób kontrolujących,

3) wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą,

4) wskazanie zakresu tematycznego kontroli,

5) opis ustalonego stanu faktycznego,

6) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości,

7) zestawienie załączników do protokołu.

§ 11.

1. Protokół podpisują kontrolujący i osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną lub wskazany przez nią przedstawiciel.

2. Podpisanie protokołu następuje w ciągu 4 dni od daty przekazania protokołu osobie prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną lub wskazanemu przez nią przedstawicielowi.

3. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną lub wskazany przez nią przedstawiciel mogą odmówić podpisania protokołu, wskazując na piśmie przyczyny odmowy. Pismo powinno być doręczone w terminie 5 dni od dnia odmowy podpisania protokołu.

4. Kontrolujący w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma, o którym mowa w ust. 3, zobowiązani są ustosunkować się do podniesionych w nim okoliczności.

5. Starosta Kłobucki po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli oraz dokumentów wskazanych w ust. 3 i 4 może zarządzić uzupełniające czynności kontrolne.

§ 12.

1. Na podstawie wyników kontroli Starosta kieruje do osoby prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną wystąpienie pokontrolne.

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną zobowiązana jest do przekazania Staroście Kłobuckiemu, w terminie 30 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych.

§ 13.

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji pobranej przez szkołę lub placówkę niepubliczną niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi według trybu i zasad określonych w przepisach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

§ 14.

Traci moc uchwała Nr 148/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek wraz z późniejszymi zmianami.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/XX/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 203/XX/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 203/XX/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »