| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/844/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn zm.), w związku z uchwałą nr XXIII/500/12 Rady Miasta Katowice z dnia z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czterech terenów zlokalizowanych pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną (teren nr 1), ul. Krasińskiego i ul. Równoległą (teren nr 2), Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota (teren nr 3) oraz ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego (teren nr 4) w Katowicach,

Rada Miasta Katowice

stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja” przyjętego uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach, zwany dalej „planem”, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.

2. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Przepisy ogólne;

2) Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem;

3) Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) Przepisy końcowe.

3. W obszarze objętym planem ze względu na brak potrzeby wyznaczania w planie nie określa się:

1) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;

8) granic terenów zamkniętych, i granic stref ochronnych terenów zamkniętych.

§ 3. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia będące ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniami literowymi dotyczącymi przeznaczenia terenu:

a) U– teren zabudowy usługowej,

b) KDZ– teren ulicy publicznej klasy zbiorczej;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Rysunek planu, poza treścią mapy zasadniczej, zawiera następujące elementy informacyjne, nie będące ustaleniami planu:

1) granice i numery działek ewidencyjnych;

2) budynki;

3) drogi.

3. Nazwy własne (ulic, placów i obiektów), numery ewidencyjne działek oraz numery adresowe posesji – przywołane w tekście planu lub opisane na rysunku planu – należy rozumieć odpowiednio, jako nazwy i numery oznaczone na rysunku planu.

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) elementach systemu informacji i reklamy miejskiej– należy przez to rozumieć tablice i urządzenia wraz z konstrukcją nośną podające: lokalizację na planie miasta- budynków, obiektów, ulic i osiedli itp.; podające informacje o wartościach i znaczeniu kulturowym budynków, obiektów, miejsc i ich patronów itp.; obiekty małej architektury (np. słupy informacyjno-ogłoszeniowe) wykorzystywane przez władze miasta do promocji miasta i informowania mieszkańców o ważnych dla miasta wydarzeniach; przy czym zapis ten nie dotyczy znaków i sygnałów drogowych;

2) elementach wyposażenia miejskiego– należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania przestrzeni publicznych, takie jak: siedziska, ławki, zegary uliczne, wiaty, latarnie, lampy oświetleniowe, stojaki rowerowe, pergole, barierki uliczne, słupki i ograniczniki parkowania na chodnikach, donice oraz elementy systemu informacji i reklamy miejskiej;

3) intensywności zabudowy– należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

4) nieprzekraczalnejlinii zabudowy– należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, w obrębie której możliwe jest wznoszenie nadziemnych części budynków, przy czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 1,5 m elementów nadwieszeń takich jak nieobudowane balkony, daszki nad wejściami do budynków, gzymsy, wykusze i inne elementy wystroju architektonicznego elewacji oraz schody i pochylnie;

5) nośnikach reklamowych –należy przez to rozumieć urządzenia wraz z konstrukcją nośną, służące prezentacji reklam;

6) powierzchni biologicznie czynnej– należy przez to rozumieć powierzchnię terenu, o którym mowa w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

7) powierzchni użytkowej usług– należy przez to rozumieć sumę powierzchni użytkowej podstawowej i pomocniczej lokalu użytkowego;

8) przeznaczeniu:

a) podstawowym –należy przez to rozumieć ustalony planem, przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

b) uzupełniającym –należy przez to rozumieć ustalony planem, uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – stanowiący nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej;

9) wysokości budynku– należy przez to rozumieć wysokość, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

10) wysokości obiektów budowlanych– należy przez to rozumieć wysokość obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, mierzoną od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej położonej części, stanowiącej element tego obiektu;

11) zabudowie usług:

a) społecznych –należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi takie jak: usługi kultury, w tym teatry, usługi oświaty, edukacji, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych, usług sportu i rekreacji, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, administracji publicznej, porządku publicznego, władzy, wymiaru sprawiedliwości, siedziby stowarzyszeń i organizacji oraz przedstawicielstwa dyplomatycznego,

b) konsumpcyjnych– należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi gastronomii, rozrywki, drobnych usług i rzemiosła (fryzjerstwo, krawiectwo, rzemiosło artystyczne, zakłady szklarskie, usługi szewskie, optyczne, fotograficzne, usług obsługi turystyki, wystaw i galerii,

c) handlu detalicznego– należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, z wyjątkiem sprzedaży paliw oraz maszyn i pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych,

d) biurowych –należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi biurowe, projektowe, informatyczne, tłumaczenia, usługi związane z obsługą rynku, reklamy, nieruchomości, organizacji i zarządzania, obsługą prawną i konsultingową, oraz działalność w zakresie przygotowywania programów radiowych i telewizyjnych, przyjmowania przesyłek, archiwizacji, działalności wydawczej, itp.,

e) finansowych –należy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi związane z finansami, ubezpieczeniami, doradztwem finansowym, banki;

12) zieleni urządzonej –należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania, a takżezasadykształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenuokreślają przepisy Rozdziału 3.

§ 6. Ustala się następującezasadyochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) w zakresie kompozycji funkcjonalno-przestrzennej oraz kształtowania zabudowy poprzez:

a) ustalenie położenia całego obszaru planu w strefie zabudowy śródmiejskiej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

b) kontynuację linii zabudowy wzdłuż ul. Francuskiej, jako nieprzekraczalnej linii zabudowy,

c) nakaz zachowania jednolitej formy architektonicznej oraz kolorystyki budynków na terenie oznaczonym symbolem U;

d) zakaz lokalizacji na ścianach budynków nie zamaskowanych urządzeń technicznych takich jak anteny, klimatyzatory;

2) w zakresie zagospodarowania terenów poprzez:

a) zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami § 12,

b) określenie warunków umieszczania nośników reklamowych w sposób zgodny z ustaleniami pkt 3;

3) w zakresie umieszczania nośników reklamowych poprzez:

a) zakaz lokalizowania nośników reklamowych jako wolnostojących obiektów o powierzchni przekraczającej 6 m2, przy czym zakaz ten nie dotyczy: masztów flagowych oraz pylonów i totemów reklamowych – związanych z działalnością prowadzoną na danej nieruchomości,

b) zakaz lokalizowania nośników reklamowych na elewacjach budynków, przy czym zapis ten nie dotyczy:

- dachów, attyk i gzymsów koronujących – dla nośników reklamowych o wysokości nie większej niż 3,5 m od górnej krawędzi elewacji,

- powierzchni elewacji wyznaczonych w projekcie architektonicznym budynku dla umieszczania nośników reklamowych,

c) zakaz lokalizowania nośników reklamowych skierowanych do uczestników ruchu drogowego autostrady A4, przy czym zakaz ten nie dotyczy:

- masztów flagowych oraz pylonów i totemów reklamowych – związanych z działalnością prowadzoną na danej nieruchomości,

- szyldów umieszczonych na elewacjach, dachach, attykach i gzymsach koronujących – rozumianych jako zewnętrzne oznaczenie graficzne miejsca wykonywania działalności na danej nieruchomości.

§ 7. Ustala się następującewymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) nakaz wyposażenia przestrzeni publicznych, w obrębie których realizuje się urządzenia rekreacyjne lub place zabaw, w urządzenia zapewniające zachowanie czystości, w zakresie dostosowanym do rodzaju i skali realizowanej funkcji;

2) nakaz wyposażenia terenu oraz przestrzeni publicznych w obiekty i urządzenia ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym – zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. Ustala się następujące zasadyochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii;

2) w zakresie ochrony przed hałasem: nakaz wyposażenia budynków lub ich części o funkcjach chronionych przed hałasem, powstających w strefie ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego od istniejących ciągów komunikacyjnych, w skuteczne zabezpieczenia akustyczne;

3) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym: nakaz lokalizowania wszelkich nadawczo-odbiorczych urządzeń telekomunikacyjnych w takich miejscach lub na takiej wysokości, aby ewentualny obszar o promieniowaniu elektromagnetycznym przekraczającym dopuszczalny przepisami z zakresu ochrony środowiska poziom, wystąpił w miejscach niedostępnych dla ludności;

4) nakaz utrzymaniaemisjido środowiska na poziomach nie przekraczających dopuszczonych wartości, określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska od istniejących, przebudowanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych i nowo wznoszonych obiektów oraz prowadzonych działalności;

5) w zakresie ochronypowietrza: nakaz stosowania urządzeń grzewczych, o których mowa w § 14 ust. 3;

6) zakaz zmianywarunków spływu wód powierzchniowychw obrębie poszczególnych działek, która spowodowałaby szkodę dla działek sąsiednich;

7) w zakresie ochronywód podziemnych: postępowanie ze ściekami zgodnie z ustaleniami § 14 ust. 2;

8) w zakresiepostępowania z odpadami: postępowanie zgodnie z § 14 ust. 7;

9) w zakresieochrony powierzchni ziemi: obowiązek ochrony gleby w trakcie prac budowlanych przed degradacją lub zanieczyszczeniem;

10) nakaz zagospodarowaniazieleniąurządzoną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych części terenów.

§ 9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczącegranic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) w obszarze planu ujawnia sięudokumentowane złoża kopalin: złoże węgla kamiennego „Katowice” obejmujące cały obszar planu;

2) w obszarze planu wskazuje sięteren górniczy„Katowice-Bogucice-Załęże”, zlikwidowanej KWK „Katowice-Kleofas”, ustanowiony dla eksploatacji węgla kamiennego, obejmujący cały obszar planu;

3) w obszarze planu obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy, ze względu na położenie w zasięgupowierzchni ograniczających lotniskaKatowice-Muchowiec, do 404 m n. p. m., obejmujące także umieszczone na obiekcie budowlanym urządzenia, w szczególności anteny i reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych – również ich skrajnie;

4) w całym obszarze planu obowiązuje zakaz rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, ze względu na położenie w strefie 5 km od granicy lotniska Katowice-Muchowiec.

§ 10. Ustala się następująceszczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, w tym parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna szerokość frontów działek: 30 m;

2) minimalna powierzchnia działek: 700 m2;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 30 stopni.

§ 11. Ustala się następująceszczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) w obszarze planu ustala się zachowanie istniejącej zabudowy na działkach budowlanych, na których w momencie wejścia w życie planu, przekroczone zostały ustalone w niniejszym planie dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub wskaźniki wykorzystania terenu;

2) dla zabudowy, o której mowa w pkt 1 ustala się zakaz jej rozbudowy i nadbudowy, która powodowałaby przekroczenie ustalonych parametrów lub gabarytów; zakaz ten nie dotyczy rozbudowy pierwszej kondygnacji nadziemnej o elementy takie jak: wejścia do budynku, wejścia dla niepełnosprawnych, zadaszenia;

3) na obszarze objętym planem zakazuje się:

a) lokalizacji stacji paliw,

b) realizacji wież i masztów wolno stojących realizowanych jako konstrukcje wsporcze pod inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

c) wznoszenia ogrodzeń,

d) lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków usług handlu detalicznego,

e) lokalizacji nośników reklamowych o powierzchni przekraczającej 6 m2, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3.

§ 12. Ustala się następującezasadymodernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) parametry oraz klasyfikacja ulic określone są w przepisach Rozdziału 3;

2) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu dojazdów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, przy uwzględnieniu ustaleń szczegółowych;

3) ustala się dla obszaru objętego planem następujące zasady obsługi parkingowej:

a) nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności, przy czym ustala się dla usług nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej,

b) w sąsiedztwie wejść do budynków usługowych należy sytuować miejsca parkingowe dla rowerów, przy czym ich liczba powinna być dostosowana do rodzaju i skali prowadzonej działalności,

c) dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych w ramach całego zamierzenia inwestycyjnego.

§ 13. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemówinfrastruktury technicznej:

1) przebieg sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających ulic, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt. 1, jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;

3) ustala się nakaz realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wyłącznie jako podziemnych;

4) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz zmianę przebiegu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obszarze objętym planem, w tym obsługujących obszar poza jego granicami, w przypadku realizacji ich nowego przebiegu – dopuszcza się likwidację dotychczasowych odcinków sieci lub urządzeń.

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w wodę:

1) obsługę z miejskiej sieci wodociągowej;

2) możliwość rozbudowy i przebudowy funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych.

2. Ustala się następujące zasady w zakresieodprowadzania ściekówsanitarnych oraz deszczowych:

1) odprowadzanie ścieków sanitarnych i deszczowych poprzez miejski system kanalizacji miejskiej;

2) ustala się wymóg stosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych i roztopowych z terenów parkingów i utwardzonych placów o powierzchni powyżej 0,1 ha, gwarantujących dopuszczenie w wodach opadowych.

3. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w ciepło:

1) dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej zdalaczynnej;

2) dopuszcza się systemy grzewcze:

a) oparte o spalanie paliw – o efektywności energetycznej co najmniej 80%, przy czym nie dopuszcza się stosowania paliw węglowych;

b) zasilane energią elektryczną oraz energią słoneczną.

4. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w gaz: dostawa gazu w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć gazową.

5. Ustala się następujące zasady w zakresiezaopatrzenia w energię elektryczną:

1) dostawa energii elektrycznej w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć elektroenergetyczną;

2) nakaz realizacji stacji transformatorowych wyłącznie jako wbudowanych w budynki lub podziemnych;

3) nakaz stosowania wnękowych złączy kablowych.

6. Ustala się następujące zasady w zakresietelekomunikacji:

1) dopuszcza się rozbudowę lub budowę nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie;

2) ustala się prowadzenie linii teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej bądź w postaci kabli ziemnych;

3) w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, konstrukcje wsporcze dla anten mogą być sytuowane wyłącznie w centralnej części dachu budynku.

7. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarkiodpadami:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, w tym nakaz odbioru odpadów w systemie zorganizowanym;

2) zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu;

3) nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych jako wbudowanych w budynek.

§ 15. Ustala się następującysposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzaniai użytkowania terenów:

1) na całym obszarze planu zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) na terenie oznaczonym symbolemU, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem, lecz nie później niż do 10 lat od dnia wejścia w życie planu, dopuszcza się realizację do 150 miejsc parkingowych w formie parkingów terenowych.

§ 16. W obszarze objętym planem ustala sięstawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego symbolem U: 30%, słownie: trzydzieści procent;

2) dla terenu oznaczonego symbolem KDZ: 5%, słownie: pięć procent.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemUustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usług:

a) biurowych,

b) społecznych,

c) konsumpcyjnych,

d) finansowych,

e) handlu detalicznego;

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy,

c) parkingi i garaże wielopoziomowe oraz podziemne, parkingi terenowe,

d) infrastruktura techniczna i urządzenia budowlane związane z przeznaczeniem danego terenu,

e) zieleń urządzona.

2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 5%;

2) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) minimalny: 3,0,

b) maksymalny: 5,5;

3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%;

4) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość obiektów budowlanych: 50 m, z zastrzeżeniem lit. b,

b) maksymalna wysokość budynków: 40 m,

c) minimalna wysokość budynków: 20 m;

5) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług w powierzchni użytkowej budynku:

a) dla usług handlu detalicznego: 20%,

b) dla usług konsumpcyjnych: 10%.

3. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) dopuszcza się wyłącznie stosowanie dachów płaskich;

2) dopuszcza się realizację nie więcej niż 45 miejsc parkingowych realizowanych jako parkingi terenowe, z zastrzeżeniem § 15.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza się skomunikowania bezpośrednio z ul. Polnej oraz lokalizacji zjazdu bezpośrednio z ul. Francuskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Damrota do wiaduktu pod Al. Górnośląską.

5. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem, zawartych w Rozdziałach 1 i 2 uchwały.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemKDZustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ulica publiczna klasy zbiorczej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego,

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe,

c) zieleń urządzona,

d) infrastruktura techniczna,

e) obiekty budowlane związane z funkcją drogi, takie jak wiaty przystankowe, kioski zintegrowane z wiatami.

2. Ustala się szerokości terenu, o którym mowa w ust. 1 w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nakaz realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Damrota;

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych.

4. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w Rozdziałach 1 i 2 uchwały.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/844/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2013 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/844/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 467 z późn. zm.).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/844/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2013 r.

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Ze względu na brak nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania, wynikającego z art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »