| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.23.2013 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 10 stycznia 2013r.

w sprawie wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie swoich gmin w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”

Gminą Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1

reprezentowaną przez:

Pana Jacka Krywulta - Prezydenta Miasta Bielska-Białej

oraz

Gminą Buczkowice z siedzibą w Buczkowicach, ul. Lipowska 730

reprezentowaną przez:

Pana Józefa Caputę - Wójta Gminy Buczkowice

zwanymi dalej „Stronami”.

Strony deklarują wolę wspólnego uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie swoich gmin w zakresie wypełnienia obowiązku zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, której realizacja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”. Podmiotem realizującym to przedsięwzięcie oraz beneficjentem środków finansowych jest Zakład Gospodarki Odpadami S. A. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej, którego Gmina Bielsko-Biała jest 100% akcjonariuszem.

Strony kierując się:

1/ art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2/ art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 lit. a, pkt 3, 4, 5 i 8 oraz art. 9b ust. 1 i 2 oraz art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

3/ art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);

4/ art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.);

5/ porozumieniem z 10 sierpnia 2004 r. zawartym pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Powiatem Bielskim, dotyczącym wspólnej realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego;

6/ uchwałą nr XLIV/1042/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej porozumień międzygminnych z gminami powiatu bielskiego dotyczących powierzenia przez te gminy Gminie Bielsko-Biała realizacji niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

7/ uchwałą nr XXIV/155/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Buczkowice Gminie Bielsko-Biała realizacji niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

8/ uchwałą nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”;

9/ uchwałą nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014".

postanawiają co następuje :

§ 1. 1. Gmina Buczkowice powierza Gminie Bielsko-Biała realizację swojego zadania własnego w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – zwanych dalej „ odpadami ”.

2. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do przyjmowania od Gminy Buczkowice odpadów w ramach regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, którą prowadzi Zakład Gospodarki Odpadami S. A. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 315 d w Bielsku-Białej - zwanej dalej regionalną instalacją ”, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

§ 2. 1. Gmina Buczkowice zobowiązuje się do dostarczania do regionalnej instalacji całego strumienia odpadów komunalnych z terenu Gminy Buczkowice, w tym zbieranych selektywnie.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, przyjmowane będą do regionalnej instalacji na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy Buczkowice z Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

3. Porozstrzygnięciu przez Wójta Gminy Buczkowice przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - odpady odbierane będą od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy Buczkowice z przedsiębiorcą wyłonionym w tym przetargu, który został wpisany do prowadzonego przez Wójta Gminy Buczkowice rejestru działalności regulowanej, dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Buczkowice.

§ 3. 1. Strony ustalają, że opłaty pobierane za odpady dostarczane do regionalnej instalacji zagwarantują samofinansowanie działalności Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. oraz umożliwią gromadzenie środków finansowych zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

2. Dla każdej ze Stron będzie obowiązywał jednakowy poziom opłat za odpady dostarczane do regionalnej instalacji. O wszelkich zmianach cennika Gmina Buczkowice będzie informowana z 3 - miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Załącznikiem do nin. Porozumienia jest cennik Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2012 r., obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 r.

§ 4. 1. Gmina Buczkowice zobowiązuje się dostarczyć Gminie Bielsko-Biała - w ciągu 14 dni od dnia zawarcia nin. Porozumienia - aktualny wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Buczkowice.

2. Gmina Buczkowice zobowiązuje się przedłożyć Gminie Bielsko-Biała pisemną informację o każdej zmianie w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Buczkowice – w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany.

§ 5. 1. Strony zobowiązują się do przeprowadzenia na terenie swoich gmin szeroko zakrojonych działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Strony zobowiązują się poinformować właścicieli nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu swoich gmin - o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391).

§ 6 . 1. Nin. Porozumienie zawiera się na okres do dnia 1 lipca 2023 r.

2. Każda ze Stron może rozwiązać nin. Porozumienie za uprzednim, 6-miesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. każda ze Stron może dokonać wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, jedynie przypadku naruszenia przez drugą ze Stron postanowień nin. Porozumienia.

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia nin. Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. 1. Nin. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do publikacji nin. Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Nin. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Gmina Buczkowice:                                                                                     Gmina Bielsko-Biała:

Wójt Gminy Buczkowice


Józef Caputa

Prezydent Miasta Bielska-Białej


Jacek Krywult


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr ON.II.031.23.2013
zawartego w dniu 10 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »