| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 332/2013 Wójta Gminy Jasienica; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Jasienica zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski –Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu – Renata Franasik

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Jasienica, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Jasienica – Janusza Pierzynę

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) oraz Uchwały Nr IV/38/283/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Jasienica zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XXX/314/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie na wniosek Gminy zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2633 S Strumień - Jasienica (Strumieńska) w miejscowości Rudzica i Jasienica.

§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie w 2013 r. środków finasowych na wykonanie zadania określonego w§1 w wysokości 60.000,00 zł (sześćdziesiąttysięcyzłotych 00/100), jednakże nie więcej niż wyniesie koszt całego zadania.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1 zostaną przekazane na konto nr 87 8117 0003 0000 0101 2000 0010 Banku Spółdzielczego w Jasienicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Powiatowi przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania tj. kopii faktur i protokołu odbioru końcowego zadania powierdzonych za zgodność z oryginałem.

3. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowowści wykonania zadania objetego porozumieniem i wydatkowania środków finanasowych.

§ 3. 1. Realizacja zadania określonego w §1 nastąpi przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 4. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Renata Franasik

Wójt


mgr inż. Janusz Pierzyna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »