| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 332/2013 Wójta Gminy Jasienica; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Jasienica zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski –Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu – Renata Franasik

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Jasienica, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Jasienica – Janusza Pierzynę

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) oraz Uchwały Nr IV/38/283/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Jasienica zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XXX/314/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie na wniosek Gminy zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2633 S Strumień - Jasienica (Strumieńska) w miejscowości Rudzica i Jasienica.

§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie w 2013 r. środków finasowych na wykonanie zadania określonego w§1 w wysokości 60.000,00 zł (sześćdziesiąttysięcyzłotych 00/100), jednakże nie więcej niż wyniesie koszt całego zadania.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1 zostaną przekazane na konto nr 87 8117 0003 0000 0101 2000 0010 Banku Spółdzielczego w Jasienicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Powiatowi przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania tj. kopii faktur i protokołu odbioru końcowego zadania powierdzonych za zgodność z oryginałem.

3. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowowści wykonania zadania objetego porozumieniem i wydatkowania środków finanasowych.

§ 3. 1. Realizacja zadania określonego w §1 nastąpi przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 4. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Renata Franasik

Wójt


mgr inż. Janusz Pierzyna

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »