| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594.), art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zmianami) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXI/428/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XIII/273/2011
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH


z dnia 17 listopada 2011 r.


w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


(tekst jednolity)

Na podstawie art. 41g ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z poźń. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta[1]) :

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. 1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego zwana „Radą” jest organem o charakterze opiniodawczo doradczym działającym w mieście Gliwice.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;

b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą), w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,

d) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,

e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

f) rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego

3. Termin wyrażenia opinii przez Miejską Radę Pożytku Publicznego wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego projektu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

4. Opinia wyrażona przez Radę nie ma charakteru wiążącego.

5. Szczegółowy sposób konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach działania Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych inicjuje i koordynuje działanie następujących zespołów branżowych, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy:

a) do spraw kultury:

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b) do spraw zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

• ochrony i promocji zdrowia;

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

• turystyki i krajoznawstwa.

c) do spraw seniorów

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

• działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

d) do spraw edukacji, wychowania i innowacyjności:

• działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

• wypoczynku dzieci i młodzieży;

e) Rady Sportu, działającej na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010, Nr 127,
poz. 857 z późniejszymi zmianami):

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Z wyjątkiem Rady Sportu, członkowie Zespołów branżowych zgłaszają się i są rejestrowani przez Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, a ich skład osobowy zostaje określony w drodze komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowychwww.gcop.gliwice.ploraz Miasta Gliwicewww.gliwice.eu.

3. Zgłoszenie kandydata na członka zespołu powinno nastąpić w terminie do 30 dni przed upływem kadencji istniejącego zespołu, w formie pisemnej i złożone do Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

4. Członkowie zespołu zwykłą większością głosów wybierają ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

5. Kadencja zespołu branżowego trwa 2 lata.

6. Wybory do Zespołów Branżowych odbędą się po raz pierwszy, a członkowie zostaną wyłonieni do końca pierwszego kwartału 2012.

§ 3. 1.[2]) (uchylony).

2. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Prezydenta Miasta na okres kadencji Rady. Skład osobowy Rady zostaje określony w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta.

3. [3]) Zgłoszenie kandydata na członka Rady powinno nastąpić w terminie do 30 dni przed upływem kadencji istniejącej Rady. Kandydatów zgłaszać mogą zespoły branżowe, o których mowa § 2 ust. 1.

4. Kadencja Miejskiej Rady Pożytku Publicznego trwa 2 lata.

7. [4]) (uchylony).

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Pożytku Publicznego jest zwoływane przez Prezydenta Miasta nie później niż w ciągu 30 dnia od jej powołania.

2. Rada zwykłą większością głosów wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący, który ustala harmonogram i porządek posiedzeń.

4. Decyzje Rady (uchwały) podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

5. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

6. Posiedzenia Rady są zwoływane przez:

a) przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego

b) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady

7. W przypadku gdy przewodniczący nie może uczestniczyć w posiedzeniu, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.

8. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół sporządzany przez sekretarza podpisują wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu.

9. Prezydent Miasta może odwołać członka Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady, w przypadku:

a) nieuczestniczenia bez uzasadnionej i ważnej przyczyny w trzech kolejnych posiedzeniach Rady

b) niewywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z udziału w jej składzie,

c) wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Rady lub podważających zaufanie do jego bezstronności, niezależności i obiektywności.

10. W przypadku odwołania członka Rady lub jego rezygnacji Prezydent Miasta bez zbędnej zwłoki dokonuje w trybie określonym w § 3 powołania właściwego przedstawiciela do składu Rady. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz z kadencją całej Rady.

§ 5. 1. Obsługę organizacyjno – techniczną Miejskiej Rady Pożytku Publicznego zapewnia Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

2. Rada w celu sprawnego wykonywania swoich zadań, może przyjąć regulamin, którym szczegółowo określi sposób pracy Rady, w tym sposób informowania członków Rady o kolejnych jej posiedzeniach i temacie obrad.

3. Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowym po upływie roku działalności Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, do 15 marca w roku następnym, sporządza sprawozdanie z realizowanych zadań i przedstawia Prezydentowi Miasta i Radzie Miejskiej..

4. Za udział w pracach Rady członkom nie przysługuje wynagrodzenie, pełnią oni swoje funkcje społecznie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXI/428/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012 r. (DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3099), która weszła w życie 14 sierpnia 2012 r.

[2]) Uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXI/428/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012 r. (DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3099), która weszła w życie 14 sierpnia 2012 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały nr XXI/428/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012 r. (DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3099), która weszła w życie 14 sierpnia 2012 r.

[4]) Uchylony  przez § 1 pkt 4 uchwały nr XXI/428/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012 r. (DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3099), która weszła w życie 14 sierpnia 2012 r.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »