| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/45/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszana

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 594), art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Gminy w   Mszanie  
uchwala:  

§   1.   Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszana, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXV/13/2005 Rady Gminy w   Mszanie z   dnia 29 marca 2005 r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszana z   późniejszymi zmianami.  

§   4.   Uchwala wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXX/45/2013    
Rady Gminy Mszana    
z dnia  27.06.2013 r.  
 

REGULAMIN  
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O   CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MSZANA  

I.   Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa:  

1)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w   zależności od sytuacji materialnej uczniów i   ich rodzin oraz innych okoliczności;  

2)   formy, w   jakich udziela się stypendium szkolnego w   zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy;  

3)   tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego;  

4)   tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego w   zależności od zdarzenia losowego.  

§   2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie o   systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 tekst jednolity z   późn. zm.);  

2)   szkole - należy rozumieć przez to szkołę publiczną i   niepubliczną, kolegium i   ośrodek, o   których mowa w   art. 90b ust. 3   i 4   ustawy o   systemie oświaty;  

3)   uczniu - należy rozumieć przez ucznia, słuchacza i   wychowanka, o   którym mowa w   art. 90b ust. 3   i 4   ustawy o   systemie oświaty.  

§   3.   Niniejszy regulamin stosuje się do udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszana.  

II.   Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w   zależności od sytuacji materialnej uczniów i   ich rodzin oraz innych okoliczności  

§   4.   Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia oraz od czynników występujących w   rodzinie takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

§   5.   1.   Wysokość stypendium szkolnego od 1   września 2013 r. ustala się w   następujący sposób:  

1)   jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w   rodzinie nie przekracza kwoty 300,00 zł - stypendium szkolne ustala się w   wysokości miesięcznej 140,00 zł,  

2)   jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w   rodzinie wynosi powyżej 300,00 zł - stypendium szkolne ustala się w   wysokości miesięcznej 120,00 zł.  

2.   Kwoty stypendium o   których mowa w   ust. 1   zostają zwiększone w   przypadku, gdy w   rodzinie występują dodatkowo czynniki, o   których mowa w   § 4:  

1)   gdy występuje jeden czynnik - wysokość stypendium zostaje zwiększona o   14,00 zł;  

2)   gdy występują dwa czynniki - wysokość stypendium zostaje zwiększona o   28,00 zł;  

3)   gdy występują trzy i   więcej czynniki - wysokość stypendium zostaje zwiększona o   42,00 zł.  


III.   Formy, w   jakich udziela się stypendium szkolnego w   zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  

§   6.   1.   Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w   formie:  

1)   całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych w   tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w   tym w   szczególności:  

a)   kosztów udziału w   zajęciach językowych, sportowych, artystycznych,  

b)   kosztów udziału, wyjściach do kin i   teatru, "zielonych" i   "białych" szkołach, obozach naukowych  

c)   kosztów udziału w   innych zajęciach poszerzających i   pogłębiających wiedzę i   zdolności ucznia,  

2)   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, w   tym w   szczególności:  

a)   zakupu podręczników;  

b)   zakupu słowników, lektur szkolnych, map, encyklopedii;  

c)   zakupu przyborów szkolnych wymaganych do nauki, tornistra lub plecaka szkolnego;  

d)   zakupu stroju sportowego na zajęcia szkolne;  

e)   zakupu innych pomocy naukowych i   dydaktycznych, poszerzających i   pogłębiających wiedzę i   zdolności ucznia.  

2.   Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych i   słuchaczom kolegiów, o   których mowa w   art. 90d ust. 3   także w   formie:  

1)   całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w   szczególności:  

a)   w zakresie opłat stałych za naukę uiszczanych na rzecz szkół - czesnego,  

b)   w zakresie dojazdu do i   ze szkoły, oraz zakwaterowania w   internacie (bursie), stancji lub domu studenckim,  

c)   w zakresie żywienia w   stołówkach szkolnych lub internatu,  

§   7.   Stypendium może być także udzielone w   formie świadczenia pieniężnego, gdy formy o   których mowa w   § 6   ust. 1   i 2   Regulaminu są niemożliwe lub w   odniesieniu do uprawnionych słuchaczy kolegiów - niecelowe.  

IV.   Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   8.   1.   Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy, działając z   urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o   których mowa w   art. 90n ust. 2   ustawy o   systemie oświaty.  

2.   Wniosek o   przyznanie stypendium wnioskodawca kieruje do Wójta Gminy i   składa w   Urzędzie Gminy w   Mszanie.  

3.   Wójt Gminy Mszana przyznaje stypendium szkolne w   drodze decyzji administracyjnej, w   wysokości, formie i   na okres wskazany w   decyzji.  

4.   W przypadku wszczęcia postępowania o   przyznanie stypendium szkolnego z   urzędu, Wójt Gminy Mszana zawiadamia o   tym fakcie rodziców lub pełnoletniego ucznia, wzywając ich do przedłożenia wymaganych dokumentów, o   których mowa w   art. 90n ust. 5   ustawy o   systemie oświaty.  

§   9.   1.   Złożony wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego podlegać będzie analizie, polegającej na sprawdzeniu zgodności treści wniosku w   aspekcie wymogów art. 90n ust. 2   i 4   ustawy o   systemie oświaty.  

2.   W przypadku niezgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym, wynikającym z   posiadanych przez Wójta Gminy ewidencji, wnioskodawca stypendium zobowiązany jest do uprawdopodobnienia przedstawionych informacji, poprzez przedłożenie dowodów lub oświadczeń.  

§   10.   1.   Stypendium szkolne przyznane w   formie określonej w   § 6   ust. 1   pkt 1, realizowane jest poprzez zapłatę należności za udział ucznia w   zajęciach edukacyjnych przelewem bankowym na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego. Podstawą dokonania przelewu jest faktura wystawiona przez podmiot organizujący zajęcia.  

2.   Dopuszcza się możliwość refundacji poniesionych wydatków, gdy przedłożona faktura lub inny dokument jednoznacznie wskazywać będą, iż wydatek został już poniesiony i   z tego tytułu została już uiszczona zapłata. Refundacja nastąpi poprzez dokonanie przelewu środków finansowych na konto pełnoletniego ucznia (lub rodziców - opiekunów prawnych, gdy uczeń jest niepełnoletni), lub poprzez zapłatę czekiem gotówkowym.  

§   11.   1.   Stypendium szkolne, przyznane w   formie określonej w   § 6   ust. 1   pkt 2, realizowane jest poprzez dostarczenie uczniom za pośrednictwem szkoły, zakupionych rzeczy, na które zapotrzebowanie zostało zgłoszone przez uczniów lub rodziców w   terminie wcześniejszym, a   w przypadku podręczników - zaakceptowane także przez szkołę.  

2.   Stypendium szkolne, przyznane w   formie pomocy rzeczowej może być realizowane także poprzez refundację uprzednio zaakceptowanych wydatków, na podstawie odpowiednich faktur i   rachunków, potwierdzających poniesione wydatki. Refundacja nastąpi poprzez dokonanie przelewu środków finansowych na konto pełnoletniego ucznia (lub rodziców - opiekunów prawnych, gdy uczeń jest niepełnoletni), lub poprzez zapłatę czekiem gotówkowym.  

§   12.   1.   Stypendium szkolne przyznane w   formie określonej w   § 6   ust. 2   realizowane jest poprzez całkowitą lub częściową zapłatę faktur potwierdzających poniesiony wydatek związany z   pobieraniem przez ucznia nauki poza miejscem zamieszkania.  

2.   Zapłata faktur następuje przelewem bankowym na konto wskazanego usługodawcy.  

3.   Dopuszcza się możliwość refundacji wydatków związanych z   pobieraniem przez ucznia nauki poza miejscem zamieszkania, gdy przedłożona faktura lub inny dokument (np. bilet miesięczny) jednoznacznie wskazywać będą, iż wydatek został już poniesiony i   z tego tytułu została już uiszczona zapłata. Refundacja nastąpi poprzez dokonanie przelewu środków finansowych na konto pełnoletniego ucznia (lub rodziców - opiekunów prawnych, gdy uczeń jest niepełnoletni), lub poprzez zapłatę czekiem gotówkowym.  

§   13.   Stypendium szkolne wypłacane jest miesięcznie, przy czym jeżeli suma kwot wynikających z   dokumentów finansowych w   danym miesiącu jest większa niż miesięczna wysokość przyznanego stypendium, refundacja może nastąpić w   kolejnych miesiącach, nie później jednak niż do zakończeniu okresu na jaki przyznano stypendium.  

§   14.   Świadczenie pieniężne z   tytułu pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, wypłacane jest w   kasie banku (za pomocą czeku gotówkowego) tub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych, gdy uczeń jest niepełnoletni) lub pełnoletniego ucznia.  

V.   Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego w   zależności od zdarzenia losowego.  

§   15.   1.   Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy, działając z   urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o   których mowa w   art. 90n ust. 2   ustawy o   systemie oświaty.  

2.   Wniosek o   przyznanie zasiłku szkolnego kieruje się do Wójta Gminy i   składa w   Urzędzie Gminy w   Mszanie.  

3.   Wójt Gminy Mszana przyznaje zasiłek szkolny w   drodze decyzji administracyjnej, w   wysokości określonej w   decyzji.  

§   16.   1.   Zasiłek szkolny, przyznany w   formie pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, realizowany jest poprzez dostarczenie uczniom za pośrednictwem szkoły, zakupionych rzeczy, na które zapotrzebowanie zostało zgłoszone przez uczniów lub rodziców.  

2.   Przekazanie pomocy rzeczowej winno być potwierdzone protokołem przekazania i   przyjęcia pomocy.  

3.   Zasiłek szkolny przyznany w   formie pomocy rzeczowej może być realizowane także poprzez refundację uprzednio zaakceptowanych wydatków, na podstawie odpowiednich faktur i   rachunków, potwierdzających poniesione wydatki. Refundacja nastąpi poprzez dokonanie przelewu środków finansowych na konto pełnoletniego ucznia (lub rodziców - opiekunów prawnych, gdy uczeń jest niepełnoletni), lub poprzez zapłatę czekiem gotówkowym.  

§   17.   Zasiłek szkolny w   formie świadczenia pieniężnego wypłacany jest uprawnionemu pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom (opiekunom prawnym) niepełnoletniego ucznia, czekiem gotówkowym realizowanym w   banku, lub udzielany jest poprzez przekazanie świadczenia pieniężnego na wskazany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »