| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/430/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Raciborzu

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn.zm) w   związku z   art. 8   ust. 1   ustawy z   dnia 5   lipca 2001 r. o   cenach (Dz. U. z   2013 r. poz. 385), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się ceny biletów komunikacji miejskiej w   granicach administracyjnych miasta Racibórz, określone w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się uprawnienia do bezpłatnych i   ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w   Raciborzu, które stanowią załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Tracą moc:  

1)   Uchwała Nr XXI/298/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 26 września 2012 r. w   sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.  

2)   Uchwała Nr XXIV/335/2008 Rady Miasta Racibórz z   dnia 17 września 2008 r. w   sprawie uprawnień do bezpłatnych i   ulgowych przejazdów środkami komunikacji lokalnej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z   o.o. w   Raciborzu, świadczącego usługi przewozu pasażerów liniami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Racibórz, zaproponował wprowadzenie dodatkowych biletów, wykorzystując małe obciążenie linii w   czasie wakacji i   ferii szkolnych. Zaproponowano również wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla członków rodzin uczestniczących w   programie „Rodzina +” w   mieście Racibórz.  

Propozycje te i   przedłożone Radzie Miasta załączniki z   dotychczasowymi cenami biletów i   uprawnieniami do bezpłatnych i   ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydenta Miasta Racibórz.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 11 czerwca 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/430/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Ceny biletów komunikacji miejskiej w   granicach administracyjnych miasta Racibórz  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/430/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Uprawnienia do bezpłatnych i   ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »