| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/430/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Raciborzu

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn.zm) w   związku z   art. 8   ust. 1   ustawy z   dnia 5   lipca 2001 r. o   cenach (Dz. U. z   2013 r. poz. 385), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się ceny biletów komunikacji miejskiej w   granicach administracyjnych miasta Racibórz, określone w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się uprawnienia do bezpłatnych i   ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w   Raciborzu, które stanowią załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Tracą moc:  

1)   Uchwała Nr XXI/298/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 26 września 2012 r. w   sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.  

2)   Uchwała Nr XXIV/335/2008 Rady Miasta Racibórz z   dnia 17 września 2008 r. w   sprawie uprawnień do bezpłatnych i   ulgowych przejazdów środkami komunikacji lokalnej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z   o.o. w   Raciborzu, świadczącego usługi przewozu pasażerów liniami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Racibórz, zaproponował wprowadzenie dodatkowych biletów, wykorzystując małe obciążenie linii w   czasie wakacji i   ferii szkolnych. Zaproponowano również wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla członków rodzin uczestniczących w   programie „Rodzina +” w   mieście Racibórz.  

Propozycje te i   przedłożone Radzie Miasta załączniki z   dotychczasowymi cenami biletów i   uprawnieniami do bezpłatnych i   ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydenta Miasta Racibórz.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 11 czerwca 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/430/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Ceny biletów komunikacji miejskiej w   granicach administracyjnych miasta Racibórz  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/430/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Uprawnienia do bezpłatnych i   ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »