| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 26 czerwca 2013r.

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2012 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2012 rok

1) Dochody ogółembudżetu Miasta zrealizowanew wysokości 1.391.933.435,98 zł

a) dochody bieżące - 1.334.351.784,00 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.567.939,24 zł

b) dochody majątkowe - 57.581.651,98 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.455.663,20 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 1

2) dochodyzadań własnych wwysokości 1.320.474.143,43 zł

z czego:

a) dochody gminy - 1.032.195.459,89 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.751.552,23 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 17.712.662,21 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 581.321.272,82 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 1b

b) dochody powiatu - 288.278.683,54 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 798.924,15 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 17.310.940,23 zł

3) dotacje celowena finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastuw wysokości 71.459.292,55 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 46.596.589,06 zł

b) zadania zlecone powiatu - 24.813.703,49 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 49.000,00 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 1a

4) dochodyzwiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonanew wysokości 32.441.326,11 zł

w tymdochody przekazane:

a) budżetowi państwa - 24.553.094,30 zł

b) budżetowi miasta – w części gminnej - 604.505,50 zł

w części powiatu - 7.283.726,31 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 1c

5) wydatki ogółembudżetu Miasta zrealizowanew wysokości 1.552.469.068,24 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.173.961.952,21 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych - 937.439.908,96 zł, w tym:

              wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 481.679.754,96 zł

              wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 455.760.154,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - 117.659.464,51 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95.356.065,20 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 8.385.707,27 zł, z tego na:

              wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.058.866,76 zł

              dotacje na zadania bieżące - 366.866,75 zł

              świadczenia na rzecz osób fizycznych - 138.001,98 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 0,00 zł

- obsługę długu miasta Katowice - 15.120.806,27 zł

b) wydatki majątkowe - 378.507.116,03 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 374.407.116,03 zł, z tego na:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 97.877.433,38 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 4.100.000,00 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 2

6) wydatki zadań własnych - 1.481.009.775,69 zł

z czego:

a) gminy - 1.047.230.169,03 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.132.241,68zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi- 19.534.930,58 zł

b) powiatu - 433.779.606,66 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.904.386,74zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 86.728.210,07 zł

7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - 71.459.292,55 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 46.596.589,06 zł

b) zadania zlecone powiatu - 24.813.703,49 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 49.000,00 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 2a

8) deficyt budżetuw wysokości160.535.632,26

9) przychody ogółemzrealizowanew wysokości 568.753.798,16 zł

rozchody w wysokości 12.363.994,44 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 3

10) stan należnościoraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2012 r.kwotę 767.439.658,29 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 4

11) stan środkówna rachunkach bankowych ogółemw wysokości 459.631.486,93 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 5

12) stan zobowiązańwedług tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2012 r.kwotę 484.799.779,29 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 6

13) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanychw 2012 rokuna podstawieporozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie2.519.571,75

b) wydatki w kwocie5.036.628,42 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 7

14) wydatki na programy i projektyrealizowane przy współudziale środków funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej wysokości106.263.140,65

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 8.385.707,27 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 97.877.433,38 zł

zgodnie zzałącznikami nr 8a i 8b

15) wydatki majątkowemiasta Katowice w kwocie 378.507.116,03 zł

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w kwocie 97.877.433,38 zł

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 231.327.588,41 zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 49.302.094,24 zł

zgodnie zzałącznikami nr 8b, 9a i 9b

16) dotacjeudzielone z budżetu Miasta w 2012 rokuw wysokości 123.440.117,58 zł

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - 118.026.331,26 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe - 740.280,00 zł

- dotacje podmiotowe - 102.067.524,92 zł

- dotacje celowe - 15.218.526,34 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne - 5.413.786,32 zł

z czego:

- dotacje celowe - 5.413.786,32 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 10

17) zrealizowaneprzychody i koszty zakładów budżetowychobejmujące:

a) przychody w kwocie12.815.564,20 zł

b) koszty i inne obciążenia w kwocie13.303.181,11 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 11

18) dochody własne jednostek budżetowychzrealizowanew wysokości 1.641.951,99 zł

wydatkisfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych zrealizowanew wysokości 1.589.095,40 zł

zgodnie zzałącznikiem nr 12

19) dochodyz tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2012 rokuw wysokości 7.385.806,01 zł

wydatkina realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2012 rokuw wysokości 6.448.325,81 zł

20) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkamiw wysokości 4.191.178,47 zł

oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnejw wysokości 3.552.143,77 zł.

Prezydent Miasta Katowice


Piotr Uszok


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 1b do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1b.pdf


Załącznik Nr 1c do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1c.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik8a.pdf


Załącznik Nr 8b do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik8b.pdf


Załącznik Nr 9a do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik9a.pdf


Załącznik Nr 9b do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik9b.pdf


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »