| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/333/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 400 900,93 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 251 275,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 84 216 936,33 złotych

6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 81 219 610,13 złotych

7. Przychody budżetu gminy wynoszą 1 529 697,80 złotych w tym: przychody z tytułu wolnych środków 262 604,74 złotych, przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych 1 267 093,06 złotych

8. Rozchody budżetu gminy wynoszą 4 527 024,00 złotych w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów 4 527 024,00 złotych

9. Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 2 997 326,20 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 2997 326,20 złotych.

10. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy między działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2.

                            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/333/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

010

Rolnictwo i łowiectwo

36 000,00

w tym:

dochody majątkowe

36 000,00

w tym:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

36 000,00

2

020

Leśnictwo

139,00

w tym:

dochody bieżące

139,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

139,00

3

600

Transport i łączność

1 133,00

w tym:

dochody bieżące

1 133,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

1 133,00

4

700

Gospodarka mieszkaniowa

10 996,00

w tym:

dochody bieżące

10 996,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

10 996,00

5

750

Administracja publiczna

84 662,83

w tym:

dochody bieżące

40 065,90

w tym:

wpływy z różnych dochodów

6 782,00

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

30,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (e-Urząd)

33 253,90

dochody majątkowe

44 596,93

w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (e-Urząd)

44 596,93

6

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8 335,00

w tym:

dochody bieżące

135,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

135,00

dochody majątkowe

8 200,00

w tym:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

8 200,00

7

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 607,00

w tym:

dochody bieżące

3 607,00

w tym:

wpływy z opłaty ekspolatacyjnej

3 607,00

8

801

Oświata i wychowanie

48 004,00

w tym:

dochody bieżące

48 004,00

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

13 729,00

ZSzP w Grodźcu- wynajem sali gimnstycznej

2 700,00

ZSzP w Wieszczętach- wynajem sali gimnstycznej

475,00

Gimnazjum w Jasienicy - wynajem hali sportowej

10 100,00

wpływy z różnych dochodów

21 000,00

9

851

Ochrona zdrowia

491,00

w tym:

dochody bieżące

491,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

491,00

10

852

Pomoc społeczna

9 000,00

w tym:

dochody bieżące

9 000,00

w tym:

pozostałe odsetki

2 000,00

wpływy z różnych dochodów

7 000,00

11

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 547,00

w tym:

dochody bieżące

4 547,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

4 547,00

12

926

Kultura fizyczna

193 986,10

w tym:

dochody bieżące

28 403,00

w tym:

kary pieniężne od osób prawnych

28 373,00

wpływy z różnych dochodów

30,00

dochody majątkowe

165 583,10

w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (JA.-PE)

165 583,10

RAZEM

400 900,93


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/333/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 000,00

01009

Spółki wodne

2 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

2 000,00

w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2000,00

2

600

Transport i łączność

66 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

60 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

60 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 60 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

6 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

6 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00

3

700

Gospodarka mieszkaniowa

50 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

50 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00

4

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

40 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

40 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00

5

801

Oświata i wychowanie

34 275,00

80101

Szkoły podstawowe

3 175,00

w tym:

a) wydatki bieżące

3 175,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 3175,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3175,00

80110

Gimnazja

31 100,00

w tym:

a) wydatki bieżące

31 100,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 31100,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31100,00

6

851

Ochrona zdrowia

50 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

50 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 50000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50000,00

7

852

Pomoc społeczna

9 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

9 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

9 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 9 000,00

OGÓŁEM

251 275,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 010

wydatki majątkowe

wniesienie wkładów do spółki Wodno-Wodociągowej w Rudzicy

2 000,00

Dział 600

wydatki bieżące

udzielenie Powiatowi Bielskiemu dotacji celowej na realizację zadania "Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego"

60 000,00

wydatki majątkowe

Zakup przystanku autobusowego - sołectwo Biery

6 000,00

Dział 700

wydatki bieżące

bieżące koszty utrzymania obiektów gminnych (gaz, woda, energia)

50 000,00

Dział 754

wydatki majątkowe

dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (OSP Mazańcowice)

40 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

środki finansowe dla ZSzP w Grodźcu

2 700,00

środki finansowe dla ZSzP w Wieszczętach

475,00

środki finansowe dla Gimnazjum w Jasienicy

10 100,00

Gimnazjum w Mazańcowicach- zwiększenie mocy przyłączeniowej

21 000,00

Dział 851

wydatki bieżące

przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000,00

Dział 852

wydatki bieżące

Zwroty dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

9 000,00

Razem:

251 275,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/333/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Przeniesienie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2013 rok

Zmniejszenia

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

801

Oświata i wychowanie

700,00

80101

Szkoły podstawowe

700,00

w tym:

a) wydatki bieżące

700,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 700,00

w tym na:wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00

2

926

Kultura fizyczna

135 000,00

92601

Obiekty sportowe

135 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

135 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 135 000,00

OGÓŁEM

135 700,00

Zmniejszenia wydatków

Dział 801

wydatki bieżące

szkoła podstawowa w Świętoszówce - zmiany w planie finansowym

700,00

wydatki majątkowe

zadanie "Adaptacja hali lekkoatletycznej w Mazańcowicach"

135 000,00

Razem:

135 700,00

Zwiększenia

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

700,00

85401

Świetlice szkolne

700,00

w tym:

a) wydatki bieżące

700,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 700,00

w tym na:wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00

2

700

Gospodarka mieszkaniowa

135 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

135 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

135 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 135000,00

OGÓŁEM

135 700,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 854

wydatki bieżące

szkoła podstawowa w Świętoszówce - zmiany w planie finansowym

700,00

Dział 700

wydatki majątkowe

Rozbudowa obiektu gminnego w Rudzicy (OSP)

135 000,00

Razem:

135 700,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »