| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/268/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 4 lipca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 6 k ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na nieruchomości zamieszkałej, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w wysokości 14,00 zł (słownie: czternaście złotych) miesięcznie od mieszkańca.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych) miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Ustala się 50% zwolnienie od opłat określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, dla każdego członka w rodzinie wielodzietnej i zastępczej zamieszkującej daną nieruchomość. Poprzez              „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkującą na terenie miasta Myszkowa, składającą się z rodziców (jednego rodzica) posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 5. 1. Traci moc Uchwała Nr XXV/215/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2013 roku.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszkowa, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Myszkowa oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »