| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/34/13 Rady Gminy Rędziny

z dnia 17 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/18/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15.03.2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/18/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów§4 uchwały otrzymuje brzmienie:,,§ 4.

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są z nieruchomości w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej-raz namiesiąc.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej-dwa razy w tygodniu

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, metalu oraz odpady z tworzywa sztucznego i opakowania wielomateriałowe gromadzone łącznie w odpowiednim pojemniku do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej-raz na miesiąc.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej-dwa razy w tygodniu

3. Selektywnie zebrane odpady obejmujące szkło odbierane są z nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością: 1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej-raz na dwa miesiące.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej-raz na miesiąc.

4. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej-raz na miesiąc.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej-dwa razy w tygodniu

5. Termin odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1-4, gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny.

6. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości-jeden raz w roku.Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny.„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »