| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/34/13 Rady Gminy Rędziny

z dnia 17 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/18/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15.03.2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/18/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów§4 uchwały otrzymuje brzmienie:,,§ 4.

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są z nieruchomości w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej-raz namiesiąc.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej-dwa razy w tygodniu

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, metalu oraz odpady z tworzywa sztucznego i opakowania wielomateriałowe gromadzone łącznie w odpowiednim pojemniku do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej-raz na miesiąc.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej-dwa razy w tygodniu

3. Selektywnie zebrane odpady obejmujące szkło odbierane są z nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością: 1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej-raz na dwa miesiące.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej-raz na miesiąc.

4. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej-raz na miesiąc.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej-dwa razy w tygodniu

5. Termin odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1-4, gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny.

6. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości-jeden raz w roku.Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny.„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »