| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/356/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 13, poz. 123 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Ustanawia się nagrody Burmistrza Czechowic-Dziedzic w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury, zwane w dalszej części „nagrodami”.

§ 2. Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia oraz za wybitną dotychczasową działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury oraz ich wysokości określa niniejsza uchwała.

§ 3. Nagrody przyznaje Burmistrz Czechowic-Dziedzic, zwany dalej „Burmistrzem”, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,

2) instytucji kultury,

3) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,

4) innych instytucji i podmiotów zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 5. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

§ 6. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

§ 7. W jednym roku kalendarzowym ta sama osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 8. 1. Nagrody przyznawane są dwa razy w roku.

2. Nagrody przyznaje się w formie pieniężnej, do wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.

§ 9. Nagrody przyznawane są za następujące okresy:

1) do 30 czerwca – za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury od 1 stycznia do 31 grudnia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody,

2) do 31 grudnia – za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  od 1 stycznia do 30 czerwca w danym roku kalendarzowym.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie nagrody musi zawierać:

1) dane osobowe kandydata/ kandydatów/ do nagrody,

2) informacje o szczególnych osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe osiągnięcia,

3) uzasadnienie wniosku, wskazujące znaczenie osiągnięcia dla kultury Gminy Czechowice-Dziedzice,

4) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody  – od kandydata do nagrody.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody określa Burmistrz zarządzeniem.

3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

§ 11. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w terminie:

1) w przypadku określonym w § 9 pkt 1 - w terminie do 10 stycznia roku następnego,

2) w przypadku określonym w § 9 pkt 2 - w terminie do 10 lipca danego roku kalendarzowego.

§ 12. 1. Złożone wnioski podlegają kontroli pod względem formalnym przez odpowiednią komórkę merytoryczną Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w terminie nie dłuższym niż 14 dni od terminu zakończenia przyjmowania wniosków.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie nagrody, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.

§ 13. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, w przypadku:

1) złożenia po terminie określonym w § 11,

2) nie usunięcia braków formalnych w terminie określonym w § 12 ust. 2,

3) wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

§ 14. 1 Burmistrz powołuje komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwaną dalej „komisją”, wyznaczając jej skład w liczbie 5 osób.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:

1) jedna osoba wskazana przez Burmistrza,

2) dwie osoby wskazane przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach,

3) dwie osoby wywodzące się ze środowiska artystycznego i kulturalnego wskazane przez Burmistrza.

§ 15. 1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Burmistrz.

2. Przewodniczącego komisji wybierają jej członkowie w drodze głosowania.

3. Posiedzenie komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.

4. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu.

5. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 16. 1. Do zadań komisji należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,

2) proponowanie osoby laureata lub laureatów.

2. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu zakończenia przyjmowania wniosków.

§ 17. Nagrody przyznaje Burmistrz po uprzednim rozpatrzeniu propozycji komisji, o której mowa w § 14.

§ 18. Nagrodę wypłaca się jednorazowo na konto laureata lub laureatów.

§ 19. Źródłem pokrycia wydatków jest budżet Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 20. Traci moc uchwała Nr XXXIV/317/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »